Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Projekty badawcze

  • Tematyka badawcza Zakładu
  • Tematy badań własnych
  • Realizowane granty
Temat statutowy 1: Region dolnośląski, a regiony Unii Europejskiej (zakończony w 2008 r.), obejmujący analizy uwarunkowań rozwoju i zagospodarowania przestrzennego obszaru Polski zachodniej (w tym zwłaszcza regionu dolnośląskiego) wynikającego z sąsiedztwa z Republiką Federalną Niemiec, m.in. badania w zakresie:
 
uwarunkowania historyczne, przyrodnicze, renta położenia,
 
potencjał ekonomiczny, Odra jako oś rozwoju, handel zagraniczny Polska-Niemcy, inwestycje zagraniczne, turystyka międzynarodowa,
 
konkurencyjność na pograniczu polsko-niemieckim,
 
współpraca transgraniczna.
 
Temat statutowy 2: Dolny Śląsk – region kreatywny i innowacyjny (rozpoczęcie w 2009 r.), obejmujący m.in. badania w zakresie:
 
wzrostu znaczenia wiedzy i informacji jako czynników rozwoju regionalnego,
 
potencjału innowacyjnego regionu Dolnego Śląska i jego zdolności adaptacyjnych do zmieniających się warunków endogenicznych i egzogenicznych,
 
gospodarki opartej na wiedzy.
Polska w procesie integracji europejskiej.
Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w procesie integracji europejskiej.
Tercjalizacja polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej.
Przestrzenne zróżnicowanie aktywności gospodarczej w Polsce w układach lokalnych.
Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego.
Rozwój obszarów przygranicznych i współpraca transgraniczna.
Struktura funkcjonalno–przestrzenna lokalnego systemu osadniczo– produkcyjnego Jelcz–Laskowice.
Borders and Borderlands within the Central Europe" Fundusz Wyszehradzki partnerzy: Mendel University in Brno, Eötvös Loránd University, University of Wrocław, Comenius University in Bratislava
http://www.crossborders.cz
Kształtowanie relacji współpracy i konkurencji na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego w procesie integracji europejskiej” - projekt badawczy MNiSW - kierownik Raczyk A., wykonawca Dołzbłasz S.
Trwałość partnerstw międzynarodowych tworzonych w ramach współpracy przygranicznej”, kierownik dr K. Szmigiel (Uniwersytet Warszawski) - projekt badawczy MNiSW - kierownik Szmigiel K., wykonawca Dołzbłasz S.
Projekt ReSOURCE (realizowanym w ramach EWT 2007-2013, Program Europa Centralna), partner wiodący – Chemnitzer Land, Zukunftsregion Chemnitz-Zwickau, Niemcy; naukowy partner wiodący - Leibniz Insitute for Ecological and Regional Development (IOER), Drezno, Niemcy - udział Dołzbłasz S.
"Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce. Zróżnicowanie regionalne i wpływ na aktywność społeczną" - projekt badawczy MNiSW - kierownik Furmankiewicz M. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), wykonawca Janc K.

 

 

 

 

 

 Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc