Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wykaz prac licencjackich zrealizowanych
w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego

W podziale - układzie - na poszczególne lata

2007 - 1996 (prace wszystkie)
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
1996
1 Ptak Gabriela Uwarunkowania społeczno-gospodarcze bezrobocia w Polsce Stanisław Ciok
2 Markiewicz Anna Wybrane przykłady polsko-niemieckiej współpracy obszarów przygranicznych Stanisław Ciok
3 Kaczmarczyk Katarzyna Warunki mieszkaniowe - aspekt przestrzenny Stanisław Ciok
4 Kołodziejczak Tomasz Zagospodarowanie przestrzenne obszarów przygranicznych województw gorzowskiego i zielonogórskiego Stanisław Ciok
5 Benicewicz Adam Cechy i rozmieszczenie przestrzenne inwestycji zagranicznych w woj. wrocławskim w latach 1991 - 1994 Jan Łoboda
6 Boryczka Robert Przemiany społeczno gospodarcze w okresie transformacji systemowej w woj.legnickim Stanisław Ciok
1997
7 Włusek Marzena Sudety - obszar problemowy Stanisław Ciok
8 Sydoń Piotr Nowy podział terytorialny kraju - szansa czy zagrożenie Edyta Jakubowicz
9 Stachowiak Mieczysław  Obszary przygraniczne - problematyka badawcza Stanisław Ciok
10 Majcher Paweł Uwarunkowania społeczno-gospodarcze i rozmieszczenie przestrzenne wyborców w wyborach do sejmu w 1991 i 1993 roku w Polsce Jan Łoboda
11 Adamiak Jolanta System Econet  - jego założenia i możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym Edyta Jakubowicz
1998
12 Wójciak Katarzyna Procesy rozwoju i przekształceń szkolnictwa w woj. wrocławskim Edyta Jakubowicz
13 Kucharczyk Monika Bariery rozwoju gospodarki w Sudetach Stanisław Ciok
14 Leszczyńska Alina Dolny Śląsk w pracach Instytutu Geograficznego w czasie transformacji systemowej - zakres merytoryczny, metody badawcze Stanisław Ciok
15 Rekut Anna Problematyka warunków mieszkaniowych w narodowych spisach powszechnych Stanisław Ciok
16 Brączyk Elżbieta Aktualne uwarunkowania i czynniki rozwoju miasta Dzierżoniowa Stanisław Ciok
17 Sulewska Bożena Aktualne uwarunkowania i czynniki rozwoju gminy wiejskiej Dzierżoniowa Stanisław Ciok
18 Szafranek Edyta Obszary depresji i aktywności społecznej i gospodarczej na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
19 Śliwka Kamila Rozwój współpracy transgranicznej obszarów po obu stronach granicy polsko-niemieckiej Stanisław Ciok
20 Kaminiarz Manuela Warunki życia ludności we Wrocławiu Stanisław Ciok
21 Sługocki Mariusz Aktualne warunki i czynniki rozwoju miasta Bolesławca Stanisław Ciok
22 Kłodzińska Katarzyna Problemy gospodarowania środowiskiem w ujęciu obowiązującego i przygotowywanego planu przestrzennego zagospodarowania kraju Edyta Jakubowicz
1999
23 Pawłowicz Anna Ekspansja reklamy na podstawie "Businessman Magazine" (maj 1997 - kwiecień 1988) Edyta Jakubowicz
24 Maciejewska Agnieszka Wrocław w powojennej literaturze geograficznej Edyta Jakubowicz
25 Poważna Monika Wrocławska służba zdrowia - charakterystyka ogólna Stanisław Ciok
26 Olejko Agnieszka Szprotawa - problemy rozwoju miasta w okresie transformacji gospodarki Stanisław Ciok
27 Hubisz Dorota Problemy rozwoju małego miasta w okresie transformacji  Stanisław Ciok
28 Szar Anna Problemy rozwoju miasta Kępna w okresie transformacji gospodarki Stanisław Ciok
29 Wołek Rafał Geografia Aids Edyta Jakubowicz
30 Maj Tomasz Problemy rozwoju małego miasta Piława Górna w okresie transformacji gospodarki Stanisław Ciok
31 Sapuń Michał Rozwój usług nowych w Polsce Edyta Jakubowicz
32 Biesiadecki Krzysztof Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr Stanisław Ciok
33 Śluzek Marcin Powódź we Wrocławiu w 1997 r. w literaturze Edyta Jakubowicz
34 Krysmann Tomasz Etapy rozwojowe i funkcjonalne miasta Legnicy jako ośrodka centrum wojewódzkiego w latach 1975 - 1998 Edyta Jakubowicz
35 Dutka Rafał Szkolnictwo wyższe we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
36 Fila - Rzepa Bożena LGOM - w literaturze geograficznej Stanisław Ciok
37 Lewańczyk Aleksandra Współpraca transgraniczna w Euroregionie Sprewa - Nysa - Bóbr Stanisław Ciok
2000
38 Paszkiewicz Magdalena Instytucje otoczenia biznesu we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
39 Paszkiewicz Bartłomiej Stopień zaawansowania prywatyzacji w gastronomii w Polsce Edyta Jakubowicz
40 Przybył Ewa Szanse i zagrożenia rozwoju miasta Ostrzeszowa Stanisław Ciok
41 Borkowski Sebastian Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce Stanisław Ciok
42 Wabnik Marcin Współpraca transgraniczna w  zakresie ochrony wód w dorzeczu Odry Stanisław Ciok
43 Janc Krzysztof Sieć i koncepcje zagospodarowania parków technologicznych w Polsce Edyta Jakubowicz
44 Franczak-Ochędowska Agnieszka Poziom życia mieszkańców Lubina Dariusz Ilnicki
45 Posadowska Joanna Główne problemy badawcze w zakresie gospodarki mieszkaniowej Dariusz Ilnicki
46 Baranowska Emilia Sytuacja mieszkaniowa miasta Lubina Dariusz Ilnicki
47 Kurowski Sławomir Atrakcyjność inwestycyjna miast Edyta Jakubowicz
48 Grudzień Mariusz Obszary problemowe w Polsce Stanisław Ciok
49 Karwacki Mariusz Charakterystyka sytuacji mieszkaniowej m. Żagania Dariusz Ilnicki
50 Bykowska Beata Sytuacja mieszkaniowa miasta Zielona Góra Dariusz Ilnicki
51 Karbowniczek Andrzej Euroregiony na granicy polsko - niemieckiej Stanisław Ciok
52 Walczak Wojciech  Wtórny rynek mieszkaniowy Ziemia Kłodzka Edyta Jakubowicz
53 Zwierz Wioleta Przestępczość w strefie przygranicznej na przykładzie m. Zgorzelca Stanisław Ciok
2001
54 Kowalak Piotr Zmiany w szkolnictwie średnim dla niepracujących w woj. legnickim w latach 1976 - 1991 Edyta Jakubowicz
55 Mycek Łucja Problem rozwoju małego miasta na przykładzie Oławy Stanisław Ciok
56 Zankowski Miłosz Aglomeracja wrocławska w literaturze przedmiotu Stanisław Ciok
57 Sowa Aleksandra Szanse i zagrożenia rozwoju Kietrza Stanisław Ciok
58 Jakubczyk Sławomir Wtórny rynek mieszkaniowy Wrocławia Edyta Jakubowicz
59 Gietka Jolanta Przemiany miast postsocjalistycznych w dobie transformacji Edyta Jakubowicz
60 Rogiński Aleksander Stan badań i ocena środowiska naturalnego korytarza Opole - Oława Edyta Jakubowicz
61 Prętki Arkadiusz Organizacje pozarządowe w Polsce Edyta Jakubowicz
62 Kołtowski Robert Cele ekonomiczne w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Stanisław Ciok
63 Fuczko Ewa  Obszary problemowe w Polsce na podstawie literatury Stanisław Ciok
64 Paluch Joanna Współpraca transgraniczna w Euroregionie Neisse - Nisa - Nysa Stanisław Ciok
65 Obst Agnieszka Przestępczość w przestrzeni miast Krotoszyna Dariusz Ilnicki
66 Głaz Marta Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i jakości życia w kontekście zjawiska przestępczości Dariusz Ilnicki
67 Leder Lilla Instytucje otoczenia biznesu w Zduńskiej Woli Dariusz Ilnicki
68 Pawlus Paweł Elementy przyrodnicze w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie Edyta Jakubowicz
69 Pawliczak Rafał Sytuacja mieszkaniowa ludności m. Kalisza Dariusz Ilnicki
2002
70 Domańska Beata Współpraca partnerska miasta Brzeg i Goslar Stanisław Ciok
71 Głuszek Alina Supermarkety i hipermarkety w Polsce - ujęcie przestrzenne Dariusz Ilnicki
72 Cymbalski Piotr Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w mieście Kłodzko w okresie od czerwca do września 2000 roku Dariusz Ilnicki
2003
73 Sadłoń Ewelina Euroregiony na polskim pograniczu Stanisław Ciok
74 Szkudlarek Grzegorz Euroregiony na zachodnim pograniczu Polski Stanisław Ciok
75 Adamczyk Anna Ogólna charakterystyka przejść granicznych w Polsce Stanisław Ciok
2004
76 Barbaruk Anna Polsko-czeska współpraca transgraniczna z zakresu ochrony środowiska Stanisław Ciok
77 Nowakowska Anna Warunki mieszkaniowe ludności w świetle wyników NSP 1998 i 2002 Dariusz Ilnicki
78 Chruszcz Michał Fundusze przedakcesyjne z Unii Europejskiej dla Polski przeznaczone na ochronę środowiska na pograniczu zachodnim - program PHARE CBC - Stanisław Ciok
79 Zamara Irmina Globalizacja - definicje, przyczyny, skutki w literaturze przedmiotu Stanisław Ciok
80 Lubiński Dariusz Kapitał zagraniczny w Polsce na podstawie literatury Stanisław Ciok
81 Drab Paulina Inicjatywy wspólnotowe w Unii Europejskiej Stanisław Ciok
82 Zawadzka-Ciok Monika Wybrane obszary problemowe w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej Andrzej Raczyk
83 Święcicka Luiza  Problemy społeczne współczesnego świata i porozumienia międzynarodowe w celu ich zwalczania Stanisław Ciok
84 Kowalewska Agata Przejawy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce Dariusz Ilnicki
85 Ficek Marcin Renta położenia Polski Stanisław Ciok
86 Laskowski Łukasz Ireneusz Produkt Krajowy Brutto jako pojęcie, miernik oraz element zróżnicowania czasowego i przestrzennego Dariusz Ilnicki
87 Kwasiuk Marcela Nowe zjawiska i procesy w sferze usług Dariusz Ilnicki
2007
88 Gołek Martyn Współpraca transgraniczna w Europie Stanisław Ciok
       

2007
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
88 Gołek Martyn Współpraca transgraniczna w Europie Stanisław Ciok
       

2004
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
76 Barbaruk Anna Polsko-czeska współpraca transgraniczna z zakresu ochrony środowiska Stanisław Ciok
77 Nowakowska Anna Warunki mieszkaniowe ludności w świetle wyników NSP 1998 i 2002 Dariusz Ilnicki
78 Chruszcz Michał Fundusze przedakcesyjne z Unii Europejskiej dla Polski przeznaczone na ochronę środowiska na pograniczu zachodnim - program PHARE CBC - Stanisław Ciok
79 Zamara Irmina Globalizacja - definicje, przyczyny, skutki w literaturze przedmiotu Stanisław Ciok
80 Lubiński Dariusz Kapitał zagraniczny w Polsce na podstawie literatury Stanisław Ciok
81 Drab Paulina Inicjatywy wspólnotowe w Unii Europejskiej Stanisław Ciok
82 Zawadzka-Ciok Monika Wybrane obszary problemowe w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej Andrzej Raczyk
83 Święcicka Luiza  Problemy społeczne współczesnego świata i porozumienia międzynarodowe w celu ich zwalczania Stanisław Ciok
84 Kowalewska Agata Przejawy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce Dariusz Ilnicki
85 Ficek Marcin Renta położenia Polski Stanisław Ciok
86 Laskowski Łukasz Ireneusz Produkt Krajowy Brutto jako pojęcie, miernik oraz element zróżnicowania czasowego i przestrzennego Dariusz Ilnicki
87 Kwasiuk Marcela Nowe zjawiska i procesy w sferze usług Dariusz Ilnicki
       

2003
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
73 Sadłoń Ewelina Euroregiony na polskim pograniczu Stanisław Ciok
74 Szkudlarek Grzegorz Euroregiony na zachodnim pograniczu Polski Stanisław Ciok
75 Adamczyk Anna Ogólna charakterystyka przejść granicznych w Polsce Stanisław Ciok
       

2002
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
70 Domańska Beata Współpraca partnerska miasta Brzeg i Goslar Stanisław Ciok
71 Głuszek Alina Supermarkety i hipermarkety w Polsce - ujęcie przestrzenne Dariusz Ilnicki
72 Cymbalski Piotr Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w mieście Kłodzko w okresie od czerwca do września 2000 roku Dariusz Ilnicki
       

2001
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
54 Kowalak Piotr Zmiany w szkolnictwie średnim dla niepracujących w woj. legnickim w latach 1976 - 1991 Edyta Jakubowicz
55 Mycek Łucja Problem rozwoju małego miasta na przykładzie Oławy Stanisław Ciok
56 Zankowski Miłosz Aglomeracja wrocławska w literaturze przedmiotu Stanisław Ciok
57 Sowa Aleksandra Szanse i zagrożenia rozwoju Kietrza Stanisław Ciok
58 Jakubczyk Sławomir Wtórny rynek mieszkaniowy Wrocławia Edyta Jakubowicz
59 Gietka Jolanta Przemiany miast postsocjalistycznych w dobie transformacji Edyta Jakubowicz
60 Rogiński Aleksander Stan badań i ocena środowiska naturalnego korytarza Opole - Oława Edyta Jakubowicz
61 Prętki Arkadiusz Organizacje pozarządowe w Polsce Edyta Jakubowicz
62 Kołtowski Robert Cele ekonomiczne w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Stanisław Ciok
63 Fuczko Ewa  Obszary problemowe w Polsce na podstawie literatury Stanisław Ciok
64 Paluch Joanna Współpraca transgraniczna w Euroregionie Neisse - Nisa - Nysa Stanisław Ciok
65 Obst Agnieszka Przestępczość w przestrzeni miast Krotoszyna Dariusz Ilnicki
66 Głaz Marta Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i jakości życia w kontekście zjawiska przestępczości Dariusz Ilnicki
67 Leder Lilla Instytucje otoczenia biznesu w Zduńskiej Woli Dariusz Ilnicki
68 Pawlus Paweł Elementy przyrodnicze w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie Edyta Jakubowicz
69 Pawliczak Rafał Sytuacja mieszkaniowa ludności m. Kalisza Dariusz Ilnicki
       

2000
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
38 Paszkiewicz Magdalena Instytucje otoczenia biznesu we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
39 Paszkiewicz Bartłomiej Stopień zaawansowania prywatyzacji w gastronomii w Polsce Edyta Jakubowicz
40 Przybył Ewa Szanse i zagrożenia rozwoju miasta Ostrzeszowa Stanisław Ciok
41 Borkowski Sebastian Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce Stanisław Ciok
42 Wabnik Marcin Współpraca transgraniczna w  zakresie ochrony wód w dorzeczu Odry Stanisław Ciok
43 Janc Krzysztof Sieć i koncepcje zagospodarowania parków technologicznych w Polsce Edyta Jakubowicz
44 Franczak-Ochędowska Agnieszka Poziom życia mieszkańców Lubina Dariusz Ilnicki
45 Posadowska Joanna Główne problemy badawcze w zakresie gospodarki mieszkaniowej Dariusz Ilnicki
46 Baranowska Emilia Sytuacja mieszkaniowa miasta Lubina Dariusz Ilnicki
47 Kurowski Sławomir Atrakcyjność inwestycyjna miast Edyta Jakubowicz
48 Grudzień Mariusz Obszary problemowe w Polsce Stanisław Ciok
49 Karwacki Mariusz Charakterystyka sytuacji mieszkaniowej m. Żagania Dariusz Ilnicki
50 Bykowska Beata Sytuacja mieszkaniowa miasta Zielona Góra Dariusz Ilnicki
51 Karbowniczek Andrzej Euroregiony na granicy polsko - niemieckiej Stanisław Ciok
52 Walczak Wojciech  Wtórny rynek mieszkaniowy Ziemia Kłodzka Edyta Jakubowicz
53 Zwierz Wioleta Przestępczość w strefie przygranicznej na przykładzie m. Zgorzelca Stanisław Ciok
       

1999
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
23 Pawłowicz Anna Ekspansja reklamy na podstawie "Businessman Magazine" (maj 1997 - kwiecień 1988) Edyta Jakubowicz
24 Maciejewska Agnieszka Wrocław w powojennej literaturze geograficznej Edyta Jakubowicz
25 Poważna Monika Wrocławska służba zdrowia - charakterystyka ogólna Stanisław Ciok
26 Olejko Agnieszka Szprotawa - problemy rozwoju miasta w okresie transformacji gospodarki Stanisław Ciok
27 Hubisz Dorota Problemy rozwoju małego miasta w okresie transformacji  Stanisław Ciok
28 Szar Anna Problemy rozwoju miasta Kępna w okresie transformacji gospodarki Stanisław Ciok
29 Wołek Rafał Geografia Aids Edyta Jakubowicz
30 Maj Tomasz Problemy rozwoju małego miasta Piława Górna w okresie transformacji gospodarki Stanisław Ciok
31 Sapuń Michał Rozwój usług nowych w Polsce Edyta Jakubowicz
32 Biesiadecki Krzysztof Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr Stanisław Ciok
33 Śluzek Marcin Powódź we Wrocławiu w 1997 r. w literaturze Edyta Jakubowicz
34 Krysmann Tomasz Etapy rozwojowe i funkcjonalne miasta Legnicy jako ośrodka centrum wojewódzkiego w latach 1975 - 1998 Edyta Jakubowicz
35 Dutka Rafał Szkolnictwo wyższe we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
36 Fila - Rzepa Bożena LGOM - w literaturze geograficznej Stanisław Ciok
37 Lewańczyk Aleksandra Współpraca transgraniczna w Euroregionie Sprewa - Nysa - Bóbr Stanisław Ciok
       

1998
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
12 Wójciak Katarzyna Procesy rozwoju i przekształceń szkolnictwa w woj. wrocławskim Edyta Jakubowicz
13 Kucharczyk Monika Bariery rozwoju gospodarki w Sudetach Stanisław Ciok
14 Leszczyńska Alina Dolny Śląsk w pracach Instytutu Geograficznego w czasie transformacji systemowej - zakres merytoryczny, metody badawcze Stanisław Ciok
15 Rekut Anna Problematyka warunków mieszkaniowych w narodowych spisach powszechnych Stanisław Ciok
16 Brączyk Elżbieta Aktualne uwarunkowania i czynniki rozwoju miasta Dzierżoniowa Stanisław Ciok
17 Sulewska Bożena Aktualne uwarunkowania i czynniki rozwoju gminy wiejskiej Dzierżoniowa Stanisław Ciok
18 Szafranek Edyta Obszary depresji i aktywności społecznej i gospodarczej na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
19 Śliwka Kamila Rozwój współpracy transgranicznej obszarów po obu stronach granicy polsko-niemieckiej Stanisław Ciok
20 Kaminiarz Manuela Warunki życia ludności we Wrocławiu Stanisław Ciok
21 Sługocki Mariusz Aktualne warunki i czynniki rozwoju miasta Bolesławca Stanisław Ciok
22 Kłodzińska Katarzyna Problemy gospodarowania środowiskiem w ujęciu obowiązującego i przygotowywanego planu przestrzennego zagospodarowania kraju Edyta Jakubowicz
       

1997
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
7 Włusek Marzena Sudety - obszar problemowy Stanisław Ciok
8 Sydoń Piotr Nowy podział terytorialny kraju - szansa czy zagrożenie Edyta Jakubowicz
9 Stachowiak Mieczysław  Obszary przygraniczne - problematyka badawcza Stanisław Ciok
10 Majcher Paweł Uwarunkowania społeczno-gospodarcze i rozmieszczenie przestrzenne wyborców w wyborach do sejmu w 1991 i 1993 roku w Polsce Jan Łoboda
11 Adamiak Jolanta System Econet  - jego założenia i możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym Edyta Jakubowicz
       

1996
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
1 Ptak Gabriela Uwarunkowania społeczno-gospodarcze bezrobocia w Polsce Stanisław Ciok
2 Markiewicz Anna Wybrane przykłady polsko-niemieckiej współpracy obszarów przygranicznych Stanisław Ciok
3 Kaczmarczyk Katarzyna Warunki mieszkaniowe - aspekt przestrzenny Stanisław Ciok
4 Kołodziejczak Tomasz Zagospodarowanie przestrzenne obszarów przygranicznych województw gorzowskiego i zielonogórskiego Stanisław Ciok
5 Benicewicz Adam Cechy i rozmieszczenie przestrzenne inwestycji zagranicznych w woj. wrocławskim w latach 1991 - 1994 Jan Łoboda
6 Boryczka Robert Przemiany społeczno gospodarcze w okresie transformacji systemowej w woj.legnickim Stanisław Ciok
       
Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc