Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wykaz prac magisterskich zrealizowanych
w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego

W podziale - układzie - na poszczególne lata

1989 - 2013 (prace wszystkie)
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
1989
1 Tracz Stanisław Dyfuzja innowacji w rolnictwie na podstawie gminy Ząbkowice Śląskie Jan Łoboda
2 Walerych Lidia Struktura przestrzenna, funkcje i rozwój miasta Środa Śl. Jan Łoboda
3 Arend Renata Sieć placówek przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
4 Bławicka Jolanta Wałbrzych jako ośrodek przemysłowy Jan Łoboda
5 Bara Elżbieta Rozmieszczenie placówek handlu detalicznego artykułów żywnościowych na tle rozmieszczenia ludności w Ząbkowicach Śl. Edyta Jakubowicz
6 Baran Adam Rozwój, funkcje i struktura przestrzenna Lwówka Śl. Jan Łoboda
7 Oleksak Elżbieta Struktura morfologiczna Namysłowa Jan Łoboda
8 Kowcz Ryszard Udział P.P. Żegluga na Odrze w przewozach zintegrowanego systemu dróg wodnych Europy Środkowej i Zachodniej oraz perspektywy jego rozwoju Jan Łoboda
1991
9 Górecka Elżbieta Struktura demograficzna i osadnicza gminy Długołęka Stanisław Ciok
10 Pasternak Ewa Struktura demograficzna i osadnicza miasta i gminy Syców Stanisław Ciok
11 Kondys Leokadia Struktura demograficzna i osadnicza gminy Cieszków Stanisław Ciok
12 Gasiewicz Marzena Zmiany w zaludnieniu Dolnego Śląska po II wojnie światowej Stanisław Ciok
13 Petzelt Elżbieta Typologia gmin Dolnego Śląska według wyposażenia mieszkań Edyta Jakubowicz
14 Ilnicki Dariusz Typologia miast Dolnego Śląska ze względu na warunki mieszkaniowe Edyta Jakubowicz
15 Leśniak - Koza Małgorzata Procesy urbanizacyjne na obszarze gmin przyległych do Kędzierzyna-Koźla Jan Łoboda
16 Czerwonka Zbigniew Funkcje społeczno-gospodarcze miast średnich Dolnego Śląska Jan Łoboda
17 Łątkowska Katarzyna Urbanizacja wsi w rejonie Wałbrzycha Jan Łoboda
18 Morawiak Andrzej Urbanizacja wsi w rejonie Legnicy i Lubania Jan Łoboda
19 Hływa Lidia Zmiany w użytkowaniu ziemi w województwie wrocławskim po 1975 roku Jan Łoboda
20 Karaś Anna Struktura przestrzenna warunków mieszkaniowych ludności w Oleśnicy Edyta Jakubowicz
20 a) Staszewska-Stępniak Iwona Typologia miast i gmin województwa opolskiego ze względu na standard wewnętrzny mieszkań w 1988 roku Jan Łoboda
1992
21 Geryn Anna Wybrane zagadnienia restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego Stanisław Ciok
22 Serafin Jerzy Charakterystyka przemian struktury własnościowej i struktura przestrzenna handlu w Ostrowie Wielkop. Edyta Jakubowicz
23 Potoczna Olga Przestrzenne aspekty funkcjonowania zakładów elektronicznych "Elwro" we Wrocławiu w latach 1985-1990 Jan Łoboda
24 Lisiak Bogusława Zmiany w użytkowaniu ziemi w województwie leszczyńskim w latach 1980-1990 Jan Łoboda
25 Dancewicz Elżbieta Zróżnicowanie produkcji i konsumpcji energii elektrycznej w zakładzie energetycznym Wrocław w latach 1981-1990 Jan Łoboda
1993
26 Olszewska Agata Struktura przestrzenna warunków mieszkalnych ludności w Kamiennej Górze Edyta Jakubowicz
27 Krzywiecka Jolanta Dyfuzja innowacji  rolniczych w gminie Perzów  Jan Łoboda
28 Bejnarowicz Iwona Zagospodarowanie przestrzenne południowo-zachodniej strefy przygranicznej Stanisław Ciok
29 Niewińska Anna Wpływ reklamy na działalność placówek usługowych we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
30 Petryszyn Jacek Podział terytorialny Dolnego Śląska Edyta Jakubowicz
31 Nawarowski Piotr Zmiany w użytkowaniu ziemi i strukturze własnościowej gruntów w woj. opolskim Jan Łoboda
1994
32 Kostrzewa Piotr Poziom wyposażenia w usługi podstawowe miast i gmin Dolnego Śląska Edyta Jakubowicz
32 Prokop Sławomir Edyta Jakubowicz
33 Firlej Arkadiusz Charakterystyka społeczno-zawodowa i przestrzenna bezrobocia w województwie legnickim w latach 1991-1993 Jan Łoboda
34 Wiśniewski Grzegorz Wrocław jako ośrodek ponadregionalny Stanisław Ciok
35 Kozak Katarzyna Wpływ industrializacji na urbanizację w województwie legnickim Stanisław Ciok
36 Borejko Magdalena  Euroregiony w Polsce - szansa czy zagrożenie Stanisław Ciok
37 Lazopoulos Orfeas  Zmiany systemowe i strukturalne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a problemy integracji europejskiej Jan Łoboda
38 Jurczyszyn Albert Kędzierzyn-Koźle. Usługi handlu detalicznego i gastronomii a przestrzeń społeczna miasta Edyta Jakubowicz
1995
39 Sokół Alicja Wałbrzyski okręg przmysłowy jako obszar problemowy Stanisław Ciok
40 Ogonowski Artur Oleśnica jako ośrodek kształcenia w zakresie szkolnictwa średniego Edyta Jakubowicz
41 Wojciechowska Renata Opole jako regionalny ośrodek szkonictwa zawodowego Edyta Jakubowicz
1996
42 Porzuczek Elżbieta Funkcje Wrocławia, jako ośrodka obsługi ubezpieczeniowej Edyta Jakubowicz
43 Olczyk Jarosław Znaczenie i udział KGHM Polska Miedź S.A. w światowym wydobyciu i handlu miedzią Jan Łoboda
44 Orda Renata Szkolnictwo niepubliczne dla młodzieży w woj. wrocławskim Edyta Jakubowicz
45 Iwański Krystian Zróżnicowanie społeczno-demograficzne i zagospodarowanie przestrzenne gminy Dąbrowa Stanisław Ciok
46 Czapka Monika Charakterystyka warunków mieszkaniowych ludności w gminie Domaniów Jan Łoboda
47 Wierzbicki Maciej Spójność sieci transportowych makroregionu południowo-zachodniego Stanisław Ciok
48 Furmankiewicz Marek Zagospodarowanie przestrzenne polsko-czeskich obszarów przygranicznych Stanisław Ciok
49 Raczyk Andrzej Przebieg procesów prywatyzacyjnych na Dolnym Śląsku w okresie transformacji systemowej Jan Łoboda
50 Seniuta Gabriela Rozwój banków we Wrocławiu w latach 1990-1995 Edyta Jakubowicz
1997
51 Bancarewicz Grażyna Zagospodarowanie przestrzenne dla potrzeb tras rowerowych we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
52 Selwa-Leśniewska Anna Przemiany zagospodarowania przestrzennego strefy podmiejskiej Wrocławia Stanisław Ciok
1998
53 Ptak Gabriela Społeczne uwarunkowania bezrobocia w regionie Wrocławia Stanisław Ciok
54 Okrajek Magdalena  Regionalne i lokalne stowarzyszenia kulturalne na Dolnym Śląsku jako przejaw więzi regionalnej Edyta Jakubowicz
55 Just Rafał  Miejsce Wrocławia na tle największych centów aglomeracji w Polsce Edyta Jakubowicz
56 Boryczka Robert Zagospodarowanie infrastrukturalne w strefie autostrad na obszarze Polski Południowo-Zachodniej Stanisław Ciok
1999
57 Czech Adriana Uwarunkowanie społeczno-gospodarcze bezrobocia w Dzierżoniowie Stanisław Ciok
58 Markiewicz Anna Struktura przestrzenna systemu dokształcania języków obcych we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
59 Szewczuk Alicja Rozwój i funkcjonowanie placówek podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce Edyta Jakubowicz
60 Adamiak Jolanta Charakter przyrodniczy i struktura zagospodarowania przestrzennego dolnego obszaru węzłowego systemu Econet-Polska (na przykładzie Doliny Środkowej Odry od Lipek do Wrocławia Edyta Jakubowicz
61 Cesarz Paweł Szanse i zagrożenia w rozwoju społeczno - gospodarczym gmin Janów i Niegowa Stanisław Ciok
62 Gąsior Robert Zmiany społeczno - gospodarcze i przestrzenne miasta Brzeg w okresie transformacji systemowej Stanisław Ciok
63 Kołodziejczak Tomasz Zmiany w poziomie rozwoju społeczno - ekonomicznego i zagospodarowania przestrzennego obszaru przygranicznego w strefie oddziaływania autostrady A2 Stanisław Ciok
64 Sobkowicz Agnieszka Rozwój niepaństwowych szkół wyższych w Polsce Edyta Jakubowicz
65 Włusek Marzena Warunki życia mieszkańców Wrocławia Stanisław Ciok
66 Pietraszuk Małgorzata Współpraca transgraniczna na obszarze przygranicza polsko-niemieckiego w zakresie ochrony środowiska Stanisław Ciok
67 Demków Katarzyna Typologia miast grodzkich ze względu na warunki mieszkaniowe Dariusz Ilnicki
2000
68 Strączyńska Anna Sieć aptek we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
69 Dołzbłasz Sylwia Konflikty przestrzenne w zagospodarowaniu przestrzennym strefy podmiejskiej Wrocławia Stanisław Ciok
70 Leszczyńska Alina Szanse i zagrożenia rozwoju Milicza Stanisław Ciok
71 Grzunka Grzegorz Szanse i zagrożenia w rozwoju gminy Baranów Stanisław Ciok
72 Sulewska Bożena Szanse i zagożenia w rozwoju gminy Dzierżoniów Stanisław Ciok
73 Brączyk Elżbieta Szanse i zagrożenia w rozwoju miasta Dzierżoniów Stanisław Ciok
74 Oleksa  Beata  Uwarunkowania i kierunki rozwoju gminy Niemodlin Dariusz Ilnicki
75 Małczak Lucyna Uwarunkowania i kierunki rozwoju gminy Kamieniec Ząbkowicki Dariusz Ilnicki
76 Siłka Tomasz  Zmiany struktur funkcjonalno - przestrzennych w świetle reformy administracyjnej państwa Stanisław Ciok
77 Szafranek Edyta Obszary depresji i aktywności społeczno - gospodarczej na Dolnym Śląsku Dariusz Ilnicki
78 Kucharczyk Monika Sieć punktów elektronicznej dystrybucji pieniądza w Polsce Dariusz Ilnicki
79 Kaminiarz Manuela Rozwój i zagospodarowanie Wysp Kanaryjskich Stanisław Ciok
80 Wójciak Katarzyna Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym strefy podmiejskiej miasta Wrocławia Stanisław Ciok
81 Śliwka Kamila Rozmieszczenie i funkcjonowanie biur obsługi ruchu turystycznego we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
82 Przybył Anna Ekspansja przestrzenna banków w Polsce Edyta Jakubowicz
83 Naskręt Kamila Przestrzenne zróżnicowanie wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w nowym układzie terytorialnym Dariusz Ilnicki
84 Banaś Anna Ocena kondycji handlu przygranicznego na przykładzie granicy z Niemcami i Czechami Stanisław Ciok
85 Szymborska Marzena Zasięg centrum usługowego we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
86 Jutarski Jerzy Wybrane społeczno - ekonomiczne i przestrzenne aspekty specyfiki klimatu Gór Izerskich Jerzy Pereyma
87 Kiziński Krzysztof Integracja z Unią Europejską - za i przeciw Stanisław Ciok
2001
88 Pawłowicz Anna Agencje reklamowe we Wrocławiu - rozmieszczenie i struktura funkcjonalna Edyta Jakubowicz
89 Wołek Rafał  Przestrzenne aspekty zachorowań na Aids na Dolnym Śląsku jako wskaźnik warunków życia Edyta Jakubowicz
90 Poważna Monika Struktura przestrzenna i funkcjonalna wrocławskiej służby zdrowia Stanisław Ciok
91 Hubisz Dorota Szanse i zagrożenia rozwoju powiatu lubańskiego Stanisław Ciok
92 Fila - Rzepa Bożena Przekształcenia społeczno - gospodarcze miasta Głogowa w okresie transformacji Stanisław Ciok
93 Wojtecka Anna Typologia społeczno - gospodarcza powiatów grodzkich Dariusz Ilnicki
94 Leśniak  Małgorzata Konkurencyjność przestrzeni Dolnego Śląska Stanisław Ciok
95 Rekut Anna Szanse i zagrożenia rozwoju gminy Przemków Dariusz Ilnicki
96 Piotrowska Lidia Typologia funkcjonalna powiatów grodzkich Dariusz Ilnicki
97 Maciejewska Agnieszka Zmiany poziomu i jakość życia ludności Dolnego Śląska w latach 1993 - 1998 Dariusz Ilnicki
98 Olejko Agnieszka Atrakcyjność Żagania w ocenie własnej i mieszkańców Stanisław Ciok
99 Bałach Joanna Powiązania funkcjonalno - przestrzenne w zespole miast peryferyjnych Oława - Brzeg Stanisław Ciok
100 Kuriata Anna Struktura przestrzenno - funkcjonalna centrum handlowo - produkcyjnego Bielany Edyta Jakubowicz
101 Kopeć Danuta Społeczne i ekonomiczne przesłanki funkcjonowania szkół wiejskich na przykładzie szkoły podstawowej w Korczycach Dariusz Ilnicki
102 Kucofaj Tomasz Zagospodarowanie przeciwpowodziowe w gminie Nowa Sól Edyta Jakubowicz
103 Manek Anita Prasa lokalna na Śląsku Opolskim Edyta Jakubowicz
104 Maj Tomasz Przekształcenia społeczno-gospodarcze w miastach powiatu dzierżoniowskiego Stanisław Ciok
105 Sapuń Michał Procesy suburbanizacji w otoczeniu Wrocławia Stanisław Ciok
106 Krysmann Tomasz Przekształcenia regionalne i własnościowe usług w Polsce w latach 1991-1998 Edyta Jakubowicz
107 Szar Anna Warunki życia ludności powiatu kępińskiego w ocenie własnej i mieszkańców Stanisław Ciok
108 Marcinkowska Irmina Skutki powodziowe w Kotlinie Kłodzkiej w lipcu 1997 roku (na przykładzie gmin Kłodzko i Lądek Zdrój). Edyta Jakubowicz
109 Śluzek Marcin Zagospodarowanie przeciwpowodziowe we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
110 Badura Monika Przestrzenne efekty transformacji Stanisław Ciok
2002
111 Przybył Ewa Specyfika małego peryferyjnego miasta na przykładzie Ostrzeszowa Stanisław Ciok
112 Butryn Dorota Struktura funkcjonalno-przestrzenna osi rozwojowej Wrocław-Oleśnica Stanisław Ciok
113 Janc Krzysztof Struktura funkcjonalna i przestrzenna polskich portów technologicznych Edyta Jakubowicz
114 Naronowicz Ewa  Konflikty ekologiczne na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
115 Jakielaszek Marcin System i przestrzenna struktura działania medycznej pomocy doraźnej na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
116 Trybuś Irena Poziom życia w subiektywnej ocenie wybranej grupy społecznej Dariusz Ilnicki
117 Wróblewski Marcin Zachowania wyborcze a poziom życia społeczeństwa polskiego Dariusz Ilnicki
118 Kacyna Anna Czynniki lokalizacji sieci bankowej (na przykładzie Banku Cukrownictwa Cukrobank S.A.) Edyta Jakubowicz
119 Tracz Małgorzata Sieć super i hipermarketów na obszarze województwa dolnośląskiego Edyta Jakubowicz
120 Reder Marcin Analiza funkcjonalno-przestrzenna usług dla przedsiębiorstw na terenie miasta Wrocławia Edyta Jakubowicz
121 Baranowska Emilia Instytucje  otoczenia biznesu w Lubinie Dariusz Ilnicki
122 Zwierz Wioleta Zjawiska patologii społecznej w rejonie zgorzeleckim Stanisław Ciok
123 Posadowska Joanna Zjawiska patologii społecznej na terenie Dolnego Śląska Stanisław Ciok
124 Bykowska Beata  Przestępczość w przestrzeni miasta Zielona Góra w latach 1999-2001 Dariusz Ilnicki
125 Ochędowska Agnieszka Poziom życia w subiektywnej ocenie wybranej grupy społecznej Dariusz Ilnicki
126 Wrazidło Tadeusz Zalegości w opłatach za mieszkanie jako miernik ubóstwa ludności Dariusz Ilnicki
127 Kubiak Krzysztof Prasa lokalna w Wielkopolsce Edyta Jakubowicz
128 Lewańczyk Aleksandra Ochrona środowiska na pograniczu polsko-niemieckim Stanisław Ciok
2003
129 Głaz Marta Przestępstwa i wykorczenia we Wrocławiu Dariusz Ilnicki
130 Nowak Norbert Przekstałcenia społeczno-ekonomiczne i zagospodarowania przestrzennego gmin przylegających do miasta Kalisza w okresie transformacji ustrojowej Stanisław Ciok
131 Dobrowolska Helena Monografia wsi Sokolec Stanisław Ciok
132 Biesiadecki Krzysztof Struktura przestrzenna i funkcjonalna miasta i gminy Osieczna Stanisław Ciok
133 Zankowski Miłosz Wrocław europejskim biegunem polaryzacji Stanisław Ciok
134 Prętki Arkadiusz Poziom rozwoju usług badawczo-rozwojowych w Polsce Edyta Jakubowicz
135 Kołtowski Robert Wybrane problemy rozwoju regionalnego Sudetów Stanisław Ciok
136 Hoffman Jolanta Przekształcenia funkcjonalno - przestrzenne wybranych miast postsocjalistycznych Edyta Jakubowicz
137 Paluch Joanna Ochrona środowiska w strategiach rozwoju wybranych województw Stanisław Ciok
138 Karwacki Mariusz  Inwestycje mieszkaniowe w mieście Żaganiu Dariusz Ilnicki
139 Raczkowska Kamila Granica zachodnia w okresie transformacji ustrojowej w latach 1990 - 1999 Stanisław Ciok
140 Wabnik Marcin Współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce w ramach funduszy pomocowych UE Stanisław Ciok
141 Wasieńko Katarzyna Rozmieszczenie i funkcjonowanie biur obsługi ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
142 Langner Alina Sieć i struktura dolnośląskich bibliotek publicznych Edyta Jakubowicz
143 Pietkun Rafał  Rybnik - jako ośrodek kształcenia w zakresie szkolnictwa średniego Edyta Jakubowicz
144 Wasieńko Sebastian Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na rozwój lokalny i regionalny na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
145 Domaradzka Olimpia Przestrzeń instytucjonalna miasta Oławy Dariusz Ilnicki
2004
146 Kurowski Sławomir Atrakcyjność inwestycyjna miast województwa opolskiego Edyta Jakubowicz
147 Kalitka Jowita Potencjał recepcyjny centrów regionalnych Polski Edyta Jakubowicz
148 Spinek Małgorzata Procesy dezintegracji politycznej w Europie w latach 90 Stanisław Ciok
149 Boczar Paweł Renta ekonomiczna we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
150 Domańska Beata  Współprca partnerska miast Dolnego Śląska Stanisław Ciok
151 Nitecka Magdalena  Sieć sklepów z towarami luksusowymi w centurm Wrocławia Edyta Jakubowicz
152 Machowska Katarzyna Zmiany poziomu wykształcenia ludności Polski w latach 1970-2002 Edyta Jakubowicz
153 Nawrocki Marcin Zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonalne opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
154 Olbert Karolina Delimitacja wybranych aglomeracji Polski Dariusz Ilnicki
155 Głuszek Alina Sieć super i hipermarketów w Polsce Dariusz Ilnicki
156 Jakubczyk Sławomir Wtórny rynek mieszkaniowy Wrocławia Edyta Jakubowicz
157 Obst Agnieszka Sytuacja mieszkaniowa w kraju w latach 90-tych Dariusz Ilnicki
158 Tronina Magdalena  Szanse i zagrożenia rozowju gminy Dziadowa Kłoda Stanisław Ciok
159 Borkowski Sebastian Nisze aktywności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
2005
160 Graczyk Dorota Przestępczość graniczna na pograniczu polsko-niemieckim Stanisław Ciok
161 Majcher Paweł Struktura demograficzno-społeczna mieszkańców Dolnego Śląska, a ich postawy polityczne (na podstawie wyborów do sejmu 1991-2001) Stanisław Ciok
162 Peksa Ewelina Miasta graniczne Polski na granicy zachodniej Stanisław Ciok
163 Gondorek Jerzy Ruch graniczny w Polsce w latach dziewięćdziesiątych Stanisław Ciok
164 Sadłoń Ewelina Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-czeskim Stanisław Ciok
165 Łopaciuk Marta Funkcje strefy podmiejskiej miasta Wrocławia Stanisław Ciok
166 Kowalska Anna Poziom i jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska Dariusz Ilnicki
167 Machaczek Elwira Poziom i jakość życia mieszkańców woj. opolskiego Dariusz Ilnicki
168 Krawczyk Katarzyna Punkty akceptacji kart płatniczych jako przejaw bezgotówkowego przepływu pieniądza - przykład Wrocławia Dariusz Ilnicki
169 Sichniewicz Maciej Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Lubsza Edyta Jakubowicz
170 Tokarczuk Małgorzata Polsko-niemieckie miasta partnerskie Stanisław Ciok
171 Pachocka Małgorzata Kolejowe przewozy regionalne na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
172 Włodarczyk Natalia Uwarunkowania społeczno-przyrodnicze funkcjonowania obszaru "Stawy Milickie" Edyta Jakubowicz
173 Kaczmarczyk Urszula Struktura przestrzenna i funkcje usług kultury we Wrocławiu w okresie transformacji Edyta Jakubowicz
174 Kobylański Przemysław Rozmieszczenie firm windykacyjnych w Polsce Dariusz Ilnicki
175 Ibek Piotr Struktura funkcjonalno-przestrzenna wybranych miejscowości uzdrowiskowych w Sudetach Stanisław Ciok
2006
176 Pawlak Dorota Sieć szkolnictwa ponadgimnazjalnego na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
177 Rossudowski Krzysztof Dolny Ślask w procesie integracji europejskiej Stanisław Ciok
178 Pawlak Paweł Struktura narodowościowa polskich regionów Edyta Jakubowicz
179 Rokut Agata Charakterystyka lokalnego rynku pracy w podregionie legnickim Andrzej Raczyk
180 Węgłowska Ewa Uwarunkowania rozwoju gminy Żórawina Stanisław Ciok
181 Pańkowska Sylwia Uwarunkowania rozwoju miasta i gminy Lubsko Stanisław Ciok
182 Hołota Iwona Miejsce obozów koncentracyjnych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Oświęcimia Stanisław Ciok
183 Poliszczuk Nadieżda Usługi ubezpieczeniowe w Moskwie Edyta Jakubowicz
2007
184 Nowak Joanna Międzynarodowe powiązania regionalne w Polsce na przykładzie handlu zagranicznego Stanisław Ciok
185 Różnowicz Mariusz  Aktywność Polski w organizacjach międzynarodowych Stanisław Ciok
186 Listwan Dominika Wpływ Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na aktywizację społeczno-gospodarczą podregionu legnickiego ze szczególnym uwzględnieniem podstrefy średzkiej Stanisław Ciok
187 Antosiak Tomasz Przestrzenne oddziaływanie oraz motywy i zakres korzystania z usług w Aquaparku w Polskowicach Dariusz Ilnicki
188 Barbaruk Anna Zagrożenie środowiska na Dolnym Śląsku Andrzej Raczyk
189 Jaśkiewicz Michał Program rolnośrodowiskowy jako instrument finansowania ochrony przyrody i krajobrazu na Dolnym Śląsku Krzysztof Świerkosz
190 Krzemiński Paweł Uwarunkowania i przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w 2005 roku Dariusz Ilnicki
191 Pawluk Łukasz Usługa bankomatowa jako element obsługi ludności Wrocławia Dariusz Ilnicki
192 Jędrzejewska Agnieszka Inwestycje komunalne z zakresu ochrony środowiska na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
193 Smolarek Anna Znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju regionu dolnośląskiego Andrzej Raczyk
194 Karpińska Marta Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik aktywizujący gospodarkę lokalną miasta Bierutów.
2008
195 Kumor Łukasz Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej a zrównoważony rozwój Stanisław Ciok
196 Kaczyńska Kinga Osiedla rezydencjalne w otoczeniu Wrocławia Stanisław Ciok
197 Drab Paulina Płaszczyzny współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim Stanisław Ciok
198 Kwasiuk Marcela Struktura funkcjonalno-przestrzenna Milicza Dariusz Ilnicki
199 Sitkow Anna Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-czeskim na przykładzie Euroregionu Silesia Stanisław Ciok
200 Sowa Katarzyna Charakterystyka społeczno-ekonomiczna pasa województw południowej Polski Dariusz Ilnicki
201 Rumińska Anna Warunki atmosferyczne a struktura interwencji pogotowia ratunkowego we Wrocławiu Dariusz Ilnicki
202 Fedorczak Daniel Wybrane aspekty funkcjonowania restauracji i hoteli w dzielnicy Stare Miasto we Wrocławiu Dariusz Ilnicki
203 Januchta Anna Współpraca międzynarodowa miasta Brzeg Dolny Sylwia Dołzbłasz
204 Sikora Sławomir Uwarunkowania środowiskowe jako element konkurencyjności gmin Dolnego Śląska Sylwia Dołzbłasz
205 Świtecka Katarzyna Przestrzenne i społeczne aspekty przestępczości we Wrocławiu Andrzej Raczyk
206 Ficek Marcin Rozwój przemysłu i jego wpływ na stan środowiska w Polsce po 1989 roku Sylwia Dołzbłasz
207 Walnik Anna Szanse i zagrożenia w rozwoju miasta i gminy Głuchołazy Stanisław Ciok
208 Zawadzka-Ciok Monika Ochrona środowiska w działalności euroregionów funkcjonujących na granicy zachodniej Andrzej Raczyk
209 Lubiński Dariusz Nakłady inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska w Polsce Andrzej Raczyk
210 Święcicka Luiza Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju gospodarczego województw, a zmiany koniunktury gospodarczej w latach 1995-2005 Andrzej Raczyk
211 Hanczyn Marek Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków w ramach ZPORR w województwie dolnośląskim Andrzej Raczyk
212 Szataniak Jolanta Wybrane zjawiska społeczne w przestrzeni m. Wrocławia na podstawie interwencji pogotowia ratunkowego Dariusz Ilnicki
2009
213 Leśniak Aleksandra Uwarunkowania i kierunki rozwoju gminy Kąty Wrocławskie Stanisław Ciok
214 Wojtas Katarzyna Zmiany społeczno-ekonomiczne w Euroregionie Pradziad Stanisław Ciok
215 Kalandyk Michał Konkurencyjność turystyczna regionów Unii Europejskiej Stanisław Ciok
216 Humięcka Magdalena  Podstawowe elementy społeczeństwa informacyjnego w Polsce Stanisław Ciok
217 Parysek Daria Zmiany ludnościowe i osadnicze na ziemi kłodzkiej po 1999 roku Stanisław Ciok
218 Gołek Martyn Inwestycje drogowe we Wrocławiu, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w latach 2004-2006 oraz 2007-2013 Andrzej Raczyk
219 Choma Marcin Parkingi jako element zagospodarowania miasta Wrocławia Dariusz Ilnicki
220 Wach Paweł Rozwój usług ubezpieczeniowych we Wrocławiu Stanisław Ciok
221 Wieczorek Marek Wpływ organizacji Mistrzostw Europy Euro 2012 na rozwój Wrocławia Andrzej Raczyk
222 Zagrobelny Sebastian Preferencje wyborcze Polaków na przykładzie wyborów parlamentarnych w 2007 roku Dariusz Ilnicki
223 Gurgul Ewelina Inwestycje budowlane w Kotlinie Jeleniogórskiej Stanisław Ciok
224 Sokołowska Agata Przestrzenne aspekty pochodzenia kandydatów na studia uniwersyteckie - przykład Wrocławia Dariusz Ilnicki
225 Kaśków Marta Ocena programu Natura 2000 - analiza porównawcza propozycji rządowej i organizacji pozarządowych w kontekście konfliktów przestrzennych Sylwia Dołzbłasz
2010
226 Załugowicz Sylwia Geografia Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce Krzysztof Janc
227 Kantorska Kamila Szanse i zagrożenia w rozwoju gminy Rawicz Sylwia Dołzbłasz
228 Zachar Bartosz Wykorzystanie funduszy UE na terenie woj..dolnośl.przez jednostki samorządu terytor.w latach 2004-2009 Andrzej Raczyk
229 Czerwiński Sławomir "Węzeł bielański" jako centrum usługowo-logistyczno-produkcyjne Wrocławia Dariusz Ilnicki
230 Kamińska Malwina Rozwój aglomeracji wrocławskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mieszkaniowej w latach 1990-2008 Stanisław Ciok
231 Bal Izabela Współczesna sytuacja "Tygrysów azjatyckich Stanisław Ciok
232 Naborczyk Katarzyna Tożsamość lokalna, regionalna, a może europejska ? Pytanie o tożsamość terytorialną mieszkańców gminy Syców Stanisław Ciok
233 Ilnicka Katarzyna Problemy rewitalizacji przestrzeni miejskiej we Wrocławiu Andrzej Raczyk
234 Malinowska Marzena Uwarunkowania jakości kształcenia w szkołach podstawowych na przykładzie miasta Wrocławia Andrzej Raczyk
235 Uroda Agnieszka Marketing miasta Wrocławia Andrzej Raczyk
236 Ligęcka Agata Przestrzenne rozmieszczenie interwencji Państwowej Straży Pożarnej w woj.dolnoślaskim w latach 2005-2009 Andrzej Raczyk
237 Białonoga Daria Efekty restrukturyzacji Wałbrzyskiego Okręgu Przemysłowego Krzysztof Janc
238 Darowski Kamil Sytuacja Polski w czasie globalnego kryzysu finansowego XXI wieku Stanisław Ciok
2011
G1 Dubniewicz Anna  Wpływ eksploatacji gruntu na środowisko naturalne i wybrane zjawiska społeczno-ekonomiczne w gminie Strzegom Stanisław Ciok
G2 Bajor Sylwia Miejsce i rola Cieplic w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Jeleniej Góry Stanisław Ciok
G3 Kopij Katarzyna Delimitacja obszaru metropolitalnego Wrocławia Dariusz Ilnicki
G4 Zbawczyk Anna  Przestrzeń instytucjonalna miasta Otmuchów Sylwia Dołzbłasz
G5 Szaja Karolina Zawłaszczanie przestrzeni publicznej na przykładzie Wrocławia Stanisław Ciok
G6 Miśta Iga Zróżnicowanie przestrzenne, funkcjonowanie i powiązania wybranych wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu Krzysztof Janc
G7 Nowak Marcin Tadeusz Ekologiczne konsekwencje organizacji mistrzostw Euro 2012 we Wrocławiu Stanisław Ciok
G8 Jacaszek Anna  Konflikty ekologiczne w przestrzeni miasta Wrocławia Stanisław Ciok
G9 Wiśniewska Monika Mała architektura w przestrzeni miasta Oleśnica Stanisław Ciok
G10 Martyniu kBarbara wykorzystanie funkcji UE na rozwój kapitału ludzkiego w woj.. Dolnośląskim w latach 2004-2009 Sylwia Dołzbłasz
G11 Gajewczyk Wiktor Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy jako czynnik rozwoju gospodarki lokalnej na przykładzie woj.. Łódzkiego Andrzej Raczyk
G12 Marcinkowska Olga Sukcesja funkcji na terenach poprzemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu Stanisław Ciok
G13 Witkowska Katarzyna Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy, jako czynnik aktywizujący gospodarkę lokalną gminy Żórawina Andrzej Raczyk
G14 Jabłońska Kamila Uwarunkowania zróżnicowań efektywności koształcenia w szkołach podstawowych w Oleśnicy Andrzej Raczyk
G15 Borowiec Natalia Analiza porównawcza miast układu bipolarnegona przykładzie miast Żary-Żagań Andrzej Raczyk
G16 Dajerling Beata Szanse i zagrożenia związane z lokalizację budowy kopalni węgla brunatnego w gminie Brody Andrzej Raczyk
G17 Kowalonek Michał Problemy rewitalizacji miast na przykładzie Zielonej Góry Sylwia Dołzbłasz
G18 Majchrowska Małgorzata Sieć placówek bankowych w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Wrocławia Dariusz Ilnicki
G19 Lewandowska Monika Formy i rodzaje pomocy społecznej w przestrzeni miasta Wrocławia Dariusz Ilnicki
G20 Gawron Mateusz Reklama wielkopowierzchniowa w przestrzeni miasta Wrocławia Krzysztof Janc
G21 Mroczyński Michał Bezprzewodowe punkty dostępu do internetu (Hot-spoty) we Wrocławiu Krzysztof Janc
G22 Koczurko Justyna Zróżnicowanie przestrzenne postaw wyborczych we Wrocławiu Krzysztof Janc
G23 Chruszcz Robert Pomniki i fontanny Wrocławia wraz z zagospodarowaniem terenu w ich otoczeniu Sylwia Dołzbłasz
G24 Korkuś Monika Kształtowanie przestrzeni instytucjonalnej w gminie Kobierzyce Andrzej Raczyk
G25 Jochenczyk Michał Kształtowanie zagosp. przestrz. dolin rzek górskich w kontekście zagrożenia powodziowego na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej Kłodzko  Agnieszka Latocha
2012
G26 Skolimowska Aneta Obiekty sportowe i tereny rekreacyjne we Lwówku Śląskim Krzysztof Janc
G27 Hutt Adam Znaczenie osadów mgilnych, w kształtowaniu racjonalnej gospodarki leśnej na przykładzie Masywu Zielonej Kopy w Górach Izerskich Marek Błaś
G28 Magdalena Kasprzak Zmiana zachowań przestrzennych ludności po likwidacji linii kolejowej na przykładzie linii Legnica-Rudna gwizdanów Stanisław Ciok
G29 Piotr  Zawierta Wybrane elementy współpracy transgranicznej oraz otwartość transgraniczna podmiotów gospodarczych na przykładzie miasta podzielonego Gubin/Guben Sylwia Dołzbłasz
G30 Kamila Graczyk Wybrane elementy marketingu terytorialnego a rozwój gospodarczy miast Polski Andrzej Raczyk
G31 Aleksandra Hliwa Międzymiastowe połączenia w pasażerskim ruchu lotniczym w Polsce Dariusz Ilnicki
G32 Robert Szmigiel Wybrane społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju regionalnego Sudetów Stanisław Ciok
G33 Ewa Bilewicz Działalność ekologicznych organizacji na Dolnym Śląsku. Analiza na wybranym przykładzie Stanisław Ciok
G34 Karolina Ewa Gmur Współpraca transgraniczna w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Stanisław Ciok
G35 Anna  Mosakowska Relacje transgraniczne w mieście podzielonym Cieszyn/Cesky Tesin Sylwia Dołzbłasz
G36 Jarosław Jacyk Strefa podmiejska na przykładzie Częstochowy Andrzej Raczyk
G37 Ewa Ryszarda Kamińska Brzydota w przestrzeni miasta Wrocławia Stanisław Ciok
G38 Agnieszka Kuźmicka Dostępność przestrzenna przedszkoli we Wrocławiu Stanisław Ciok
G39 Natalia Słomska Skłonność studentów geografii do korzystania z usług kulturalnych we Wrocławiu Dariusz Ilnicki
G40 Artur Kurowski Kultura graffiti w przestrzeni miasta Wrocławia Krzysztof Janc
G41 Katarzyna Brzozowska Struktura funkcjonalno-przestrzenna stref uzdrowiskowych Kudowy-Zdroju i Duszniki-Zdrój Stanisław Ciok
G42 Paulina Miliszewska Współpraca transtraniczna województwa dolnoślaskiego z Saksonią Stanisław Ciok
G43 Monika Plewka Zróżnicowanie przestrzenne patologii społecznej we Wrocławiu w świetle umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczych Stanisław Ciok
G44 Łukasz Janus Strategia markietingowa na przykladzie m. Paczków Andrzej Raczyk
G45 Katarzyna Nitarska Analiza i koncepcja rozwoju weglinieckiego węzła kolejowego Stanisław Ciok
G46 Dorota Burdzy Społeczne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk powiatu wałbrzyskiego Stanisław Ciok
G47 Marta Pietrakowska Zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia we Wrocławiu Andrzej Raczyk
G48 Małgorzta Błach Dostępność wybranych obiektów przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych - przykład Wrocławia Andrzej Raczyk
G49 Piotr Kurach Zagrożenie srodowiska przyrodniczego w gminie Lądek Zdrój Stanisław Ciok
G50 Agata Horodyniec Problem zagospodarowania doliny Bystrzycy na odcinku Zagórze Śląskie-Bystrzyca dolna w świetle badań terenowych i dokumentów planistycznych Agnieszka Latocha
G51 Jevgeniia Ilchuk Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna Sylwia Dołzbłasz
G52 Edyta Domek Problemy funkcjonowania przestrzeni akademickiej (przykład Wrocławia) Andrzej Raczyk
G53 Róża Jóda Przestrzeń kreatywna w ujęciu twórców muzyki we Wrocławiu Krzysztof Janc
G54 Iza Przesdzink Realny wymiar współpracy transgranicznej w ueroregionach na południowej granicy Polski Sylwia Dołzbłasz
Gospodarka przestrzenna 2009 - 2013
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
G1 Dubniewicz Anna  Wpływ eksploatacji gruntu na środowisko naturalne i wybrane zjawiska społeczno-ekonomiczne w gminie Strzegom Stanisław Ciok
G2 Bajor Sylwia Miejsce i rola Cieplic w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Jeleniej Góry Stanisław Ciok
G3 Kopij Katarzyna Delimitacja obszaru metropolitalnego Wrocławia Dariusz Ilnicki
G4 Zbawczuk Anna  Przestrzeń instytucjonalna miasta Otmuchów Sylwia Dołzbłasz
G5 Szaja Karolina Zawłaszczanie przestrzeni publicznej na przykładzie Wrocławia Stanisław Ciok
G6 Miśta Iga Zróżnicowanie przestrzenne, funkcjonowanie i powiązania wybranych wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu Krzysztof Janc
G7 Nowak Marcin Tadeusz Ekologiczne konsekwencje organizacji mistrzostw Euro 2012 we Wrocławiu Stanisław Ciok
G8 Jacaszek Anna  Konflikty ekologiczne w przestrzeni miasta Wrocławia Stanisław Ciok
G9 Wiśniewska Monika Mała architektura w przestrzeni miasta Oleśnica Stanisław Ciok
G10 Martyniuk Barbara wykorzystanie funkcji UE na rozwój kapitału ludzkiego w woj.. Dolnośląskim w latach 2004-2009 Sylwia Dołzbłasz
G11 Gajewczyk Wiktor Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy jako czynnik rozwoju gospodarki lokalnej na przykładzie woj.. Łódzkiego Andrzej Raczyk
G12 Marcinkowska Olga Sukcesja funkcji na terenach poprzemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu Stanisław Ciok
G13 Witkowska Katarzyna Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy, jako czynnik aktywizujący gospodarkę lokalną gminy Żórawina Andrzej Raczyk
G14 Jabłońska Kamila Uwarunkowania zróżnicowań efektywności koształcenia w szkołach podstawowych w Oleśnicy Andrzej Raczyk
G15 Borowiec Natalia Analiza porównawcza miast układu bipolarnegona przykładzie miast Żary-Żagań Andrzej Raczyk
G16 Dajerling Beata Szanse i zagrożenia związane z lokalizację budowy kopalni węgla brunatnego w gminie Brody Andrzej Raczyk
G17 Kowalonek Michał Problemy rewitalizacji miast na przykładzie Zielonej Góry Sylwia Dołzbłasz
G18 Majchrowska Małgorzata Sieć placówek bankowych w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Wrocławia Dariusz Ilnicki
G19 Lewandowska Monika Formy i rodzaje pomocy społecznej w przestrzeni miasta Wrocławia Dariusz Ilnicki
G20 Gawron Mateusz Reklama wielkopowierzchniowa w przestrzeni miasta Wrocławia Krzysztof Janc
G21 Mroczyński Michał Bezprzewodowe punkty dostępu do internetu (Hot-spoty) we Wrocławiu Krzysztof Janc
G22 Koczurko Justyna Zróżnicowanie przestrzenne postaw wyborczych we Wrocławiu Krzysztof Janc
G23 Chruszcz Robert Pomniki i fontanny Wrocławia wraz z zagospodarowaniem terenu w ich otoczeniu Sylwia Dołzbłasz
G24 Korkuś Monika Kształtowanie przestrzeni instytucjonalnej w gminie Kobierzyce Andrzej Raczyk
G25 Jochenczyk Michał Kształtowanie zagosp. przestrz. dolin rzek górskich w kontekście zagrożenia powodziowego na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej Kłodzko  Agnieszka Latocha
G26 Skolimowska Aneta Obiekty sportowe i tereny rekreacyjne we Lwówku Śląskim Krzysztof Janc
G27 Hutt Adam Znaczenie osadów mgilnych, w kształtowaniu racjonalnej gospodarki leśnej na przykładzie Masywu Zielonej Kopy w Górach Izerskich Marek Błaś
G28 Magdalena Kasprzak Zmiana zachowań przestrzennych ludności po likwidacji linii kolejowej na przykładzie linii Legnica-Rudna gwizdanów Stanisław Ciok
G29 Piotr  Zawierta Wybrane elementy współpracy transgranicznej oraz otwartość transgraniczna podmiotów gospodarczych na przykładzie miasta podzielonego Gubin/Guben Sylwia Dołzbłasz
G30 Kamila Graczyk Wybrane elementy marketingu terytorialnego a rozwój gospodarczy miast Polski Andrzej Raczyk
G31 Aleksandra Hliwa Międzymiastowe połączenia w pasażerskim ruchu lotniczym w Polsce Dariusz Ilnicki
G32 Robert Szmigiel Wybrane społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju regionalnego Sudetów Stanisław Ciok
G33 Ewa Bilewicz Działalność ekologicznych organizacji na Dolnym Śląsku. Analiza na wybranym przykładzie Stanisław Ciok
G34 Karolina Ewa Gmur Współpraca transgraniczna w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Stanisław Ciok
G35 Anna  Mosakowska Relacje transgraniczne w mieście podzielonym Cieszyn/Cesky Tesin Sylwia Dołzbłasz
G36 Jarosław Jacyk Strefa podmiejska na przykładzie Częstochowy Andrzej Raczyk
G37 Ewa Ryszarda Kamińska Brzydota w przestrzeni miasta Wrocławia Stanisław Ciok
G38 Agnieszka Kuźmicka Dostępność przestrzenna przedszkoli we Wrocławiu Stanisław Ciok
G39 Natalia Słomska Skłonność studentów geografii do korzystania z usług kulturalnych we Wrocławiu Dariusz Ilnicki
G40 Artur Kurowski Kultura graffiti w przestrzeni miasta Wrocławia Krzysztof Janc
G41 Katarzyna Brzozowska Struktura funkcjonalno-przestrzenna stref uzdrowiskowych Kudowy-Zdroju i Duszniki-Zdrój Stanisław Ciok
G42 Paulina Miliszewska Współpraca transtraniczna województwa dolnoślaskiego z Saksonią Stanisław Ciok
G43 Monika Plewka Zróżnicowanie przestrzenne patologii społecznej we Wrocławiu w świetle umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczych Stanisław Ciok
G44 Łukasz Janus Strategia markietingowa na przykladzie m. Paczków Andrzej Raczyk
G45 Katarzyna Nitarska Analiza i koncepcja rozwoju weglinieckiego węzła kolejowego Stanisław Ciok
G46 Dorota Burdzy Społeczne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk powiatu wałbrzyskiego Stanisław Ciok
G47 Marta Pietrakowska Zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia we Wrocławiu Andrzej Raczyk
G48 Małgorzta Błach Dostępność wybranych obiektów przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych - przykład Wrocławia Andrzej Raczyk
G49 Piotr Kurach Zagrożenie srodowiska przyrodniczego w gminie Lądek Zdrój Stanisław Ciok
G50 Agata Horodyniec Problem zagospodarowania doliny Bystrzycy na odcinku Zagórze Śląskie-Bystrzyca dolna w świetle badań terenowych i dokumentów planistycznych Agnieszka Latocha
G51 Jevgeniia Ilchuk Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna Sylwia Dołzbłasz
G52 Edyta Domek Problemy funkcjonowania przestrzeni akademickiej (przykład Wrocławia) Andrzej Raczyk
G53 Róża Jóda Przestrzeń kreatywna w ujęciu twórców muzyki we Wrocławiu Krzysztof Janc
G54 Iza Przesdzink Realny wymiar współpracy transgranicznej w ueroregionach na południowej granicy Polski Sylwia Dołzbłasz
2010
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
226 Załugowicz Sylwia Geografia Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce Krzysztof Janc
227 Kantorska Kamila Szanse i zagrożenia w rozwoju gminy Rawicz Sylwia Dołzbłasz
228 Zachar Bartosz Wykorzystanie funduszy UE na terenie woj..dolnośl.przez jednostki samorządu terytor.w latach 2004-2009 Andrzej Raczyk
229 Czerwiński Sławomir "Węzeł bielański" jako centrum usługowo-logistyczno-produkcyjne Wrocławia Dariusz Ilnicki
230 Kamińska Malwina Rozwój aglomeracji wrocławskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mieszkaniowej w latach 1990-2008 Stanisław Ciok
231 Bal Izabela Współczesna sytuacja "Tygrysów azjatyckich Stanisław Ciok
232 Naborczyk Katarzyna Tożsamość lokalna, regionalna, a może europejska ? Pytanie o tożsamość terytorialną mieszkańców gminy Syców Stanisław Ciok
233 Ilnicka Katarzyna Problemy rewitalizacji przestrzeni miejskiej we Wrocławiu Andrzej Raczyk
234 Malinowska Marzena Uwarunkowania jakości kształcenia w szkołach podstawowych na przykładzie miasta Wrocławia Andrzej Raczyk
235 Uroda Agnieszka Marketing miasta Wrocławia Andrzej Raczyk
236 Ligęcka Agata Przestrzenne rozmieszczenie interwencji Państwowej Straży Pożarnej w woj.dolnoślaskim w latach 2005-2009 Andrzej Raczyk
237 Białonoga Daria Efekty restrukturyzacji Wałbrzyskiego Okręgu Przemysłowego Krzysztof Janc
238 Darowski Kamil Sytuacja Polski w czasie globalnego kryzysu finansowego XXI wieku Stanisław Ciok
2009
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
213 Leśniak Aleksandra Uwarunkowania i kierunki rozwoju gminy Kąty Wrocławskie Stanisław Ciok
214 Wojtas Katarzyna Zmiany społeczno-ekonomiczne w Euroregionie Pradziad Stanisław Ciok
215 Kalandyk Michał Konkurencyjność turystyczna regionów Unii Europejskiej Stanisław Ciok
216 Humięcka Magdalena  Podstawowe elementy społeczeństwa informacyjnego w Polsce Stanisław Ciok
217 Parysek Daria Zmiany ludnościowe i osadnicze na ziemi kłodzkiej po 1999 roku Stanisław Ciok
218 Gołek Martyn Inwestycje drogowe we Wrocławiu, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w latach 2004-2006 oraz 2007-2013 Andrzej Raczyk
219 Choma Marcin Parkingi jako element zagospodarowania miasta Wrocławia Dariusz Ilnicki
220 Wach Paweł Rozwój usług ubezpieczeniowych we Wrocławiu Stanisław Ciok
221 Wieczorek Marek Wpływ organizacji Mistrzostw Europy Euro 2012 na rozwój Wrocławia Andrzej Raczyk
222 Zagrobelny Sebastian Preferencje wyborcze Polaków na przykładzie wyborów parlamentarnych w 2007 roku Dariusz Ilnicki
223 Gurgul Ewelina Inwestycje budowlane w Kotlinie Jeleniogórskiej Stanisław Ciok
224 Sokołowska Agata Przestrzenne aspekty pochodzenia kandydatów na studia uniwersyteckie - przykład Wrocławia Dariusz Ilnicki
225 Kaśków Marta Ocena programu Natura 2000 - analiza porównawcza propozycji rządowej i organizacji pozarządowych w kontekście konfliktów przestrzennych Sylwia Dołzbłasz
       
2008
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
195 Kumor Łukasz Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej a zrównoważony rozwój Stanisław Ciok
196 Kaczyńska Kinga Osiedla rezydencjalne w otoczeniu Wrocławia Stanisław Ciok
197 Drab Paulina Płaszczyzny współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim Stanisław Ciok
198 Kwasiuk Marcela Struktura funkcjonalno-przestrzenna Milicza Dariusz Ilnicki
199 Sitkow Anna Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-czeskim na przykładzie Euroregionu Silesia Stanisław Ciok
200 Sowa Katarzyna Charakterystyka społeczno-ekonomiczna pasa województw południowej Polski Dariusz Ilnicki
201 Rumińska Anna Warunki atmosferyczne a struktura interwencji pogotowia ratunkowego we Wrocławiu Dariusz Ilnicki
202 Fedorczak Daniel Wybrane aspekty funkcjonowania restauracji i hoteli w dzielnicy Stare Miasto we Wrocławiu Dariusz Ilnicki
203 Januchta Anna Współpraca międzynarodowa miasta Brzeg Dolny Sylwia Dołzbłasz
204 Sikora Sławomir Uwarunkowania środowiskowe jako element konkurencyjności gmin Dolnego Śląska Sylwia Dołzbłasz
205 Świtecka Katarzyna Przestrzenne i społeczne aspekty przestępczości we Wrocławiu Andrzej Raczyk
206 Ficek Marcin Rozwój przemysłu i jego wpływ na stan środowiska w Polsce po 1989 roku Sylwia Dołzbłasz
207 Walnik Anna Szanse i zagrożenia w rozwoju miasta i gminy Głuchołazy Stanisław Ciok
208 Zawadzka-Ciok Monika Ochrona środowiska w działalności euroregionów funkcjonujących na granicy zachodniej Andrzej Raczyk
209 Lubiński Dariusz Nakłady inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska w Polsce Andrzej Raczyk
210 Święcicka Luiza Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju gospodarczego województw, a zmiany koniunktury gospodarczej w latach 1995-2005 Andrzej Raczyk
211 Hanczyn Marek Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków w ramach ZPORR w województwie dolnośląskim Andrzej Raczyk
212 Szataniak Jolanta Wybrane zjawiska społeczne w przestrzeni m. Wrocławia na podstawie interwencji pogotowia ratunkowego Dariusz Ilnicki
       

2007
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
184 Nowak Joanna Międzynarodowe powiązania regionalne w Polsce na przykładzie handlu zagranicznego Stanisław Ciok
185 Różnowicz Mariusz  Aktywność Polski w organizacjach międzynarodowych Stanisław Ciok
186 Listwan Dominika Wpływ Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na aktywizację społeczno-gospodarczą podregionu legnickiego ze szczególnym uwzględnieniem podstrefy średzkiej Stanisław Ciok
187 Antosiak Tomasz Przestrzenne oddziaływanie oraz motywy i zakres korzystania z usług w Aquaparku w Polskowicach Dariusz Ilnicki
188 Barbaruk Anna Zagrożenie środowiska na Dolnym Śląsku Andrzej Raczyk
189 Jaśkiewicz Michał Program rolnośrodowiskowy jako instrument finansowania ochrony przyrody i krajobrazu na Dolnym Śląsku Krzysztof Świerkosz
190 Krzemiński Paweł Uwarunkowania i przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w 2005 roku Dariusz Ilnicki
191 Pawluk Łukasz Usługa bankomatowa jako element obsługi ludności Wrocławia Dariusz Ilnicki
192 Jędrzejewska Agnieszka Inwestycje komunalne z zakresu ochrony środowiska na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
193 Smolarek Anna Znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju regionu dolnośląskiego Andrzej Raczyk
194 Karpińska Marta Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik aktywizujący gospodarkę lokalną miasta Bierutów.  
       
2006
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
176 Pawlak Dorota Sieć szkolnictwa ponadgimnazjalnego na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
177 Rossudowski Krzysztof Dolny Ślask w procesie integracji europejskiej Stanisław Ciok
178 Pawlak Paweł Struktura narodowościowa polskich regionów Edyta Jakubowicz
179 Rokut Agata Charakterystyka lokalnego rynku pracy w podregionie legnickim Andrzej Raczyk
180 Węgłowska Ewa Uwarunkowania rozwoju gminy Żórawina Stanisław Ciok
181 Pańkowska Sylwia Uwarunkowania rozwoju miasta i gminy Lubsko Stanisław Ciok
182 Hołota Iwona Miejsce obozów koncentracyjnych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Oświęcimia Stanisław Ciok
183 Poliszczuk Nadieżda Usługi ubezpieczeniowe w Moskwie Edyta Jakubowicz
       
2005
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
160 Graczyk Dorota Przestępczość graniczna na pograniczu polsko-niemieckim Stanisław Ciok
161 Majcher Paweł Struktura demograficzno-społeczna mieszkańców Dolnego Śląska, a ich postawy polityczne (na podstawie wyborów do sejmu 1991-2001) Stanisław Ciok
162 Peksa Ewelina Miasta graniczne Polski na granicy zachodniej Stanisław Ciok
163 Gondorek Jerzy Ruch graniczny w Polsce w latach dziewięćdziesiątych Stanisław Ciok
164 Sadłoń Ewelina Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-czeskim Stanisław Ciok
165 Łopaciuk Marta Funkcje strefy podmiejskiej miasta Wrocławia Stanisław Ciok
166 Kowalska Anna Poziom i jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska Dariusz Ilnicki
167 Machaczek Elwira Poziom i jakość życia mieszkańców woj. opolskiego Dariusz Ilnicki
168 Krawczyk Katarzyna Punkty akceptacji kart płatniczych jako przejaw bezgotówkowego przepływu pieniądza - przykład Wrocławia Dariusz Ilnicki
169 Sichniewicz Maciej Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Lubsza Edyta Jakubowicz
170 Tokarczuk Małgorzata Polsko-niemieckie miasta partnerskie Stanisław Ciok
171 Pachocka Małgorzata Kolejowe przewozy regionalne na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
172 Włodarczyk Natalia Uwarunkowania społeczno-przyrodnicze funkcjonowania obszaru "Stawy Milickie" Edyta Jakubowicz
173 Kaczmarczyk Urszula Struktura przestrzenna i funkcje usług kultury we Wrocławiu w okresie transformacji Edyta Jakubowicz
174 Kobylański Przemysław Rozmieszczenie firm windykacyjnych w Polsce Dariusz Ilnicki
175 Ibek Piotr Struktura funkcjonalno-przestrzenna wybranych miejscowości uzdrowiskowych w Sudetach Stanisław Ciok
       
2004
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
146 Kurowski Sławomir Atrakcyjność inwestycyjna miast województwa opolskiego Edyta Jakubowicz
147 Kalitka Jowita Potencjał recepcyjny centrów regionalnych Polski Edyta Jakubowicz
148 Spinek Małgorzata Procesy dezintegracji politycznej w Europie w latach 90 Stanisław Ciok
149 Boczar Paweł Renta ekonomiczna we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
150 Domańska Beata  Współprca partnerska miast Dolnego Śląska Stanisław Ciok
151 Nitecka Magdalena  Sieć sklepów z towarami luksusowymi w centurm Wrocławia Edyta Jakubowicz
152 Machowska Katarzyna Zmiany poziomu wykształcenia ludności Polski w latach 1970-2002 Edyta Jakubowicz
153 Nawrocki Marcin Zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonalne opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
154 Olbert Karolina Delimitacja wybranych aglomeracji Polski Dariusz Ilnicki
155 Głuszek Alina Sieć super i hipermarketów w Polsce Dariusz Ilnicki
156 Jakubczyk Sławomir Wtórny rynek mieszkaniowy Wrocławia Edyta Jakubowicz
157 Obst Agnieszka Sytuacja mieszkaniowa w kraju w latach 90-tych Dariusz Ilnicki
158 Tronina Magdalena  Szanse i zagrożenia rozowju gminy Dziadowa Kłoda Stanisław Ciok
159 Borkowski Sebastian Nisze aktywności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
       
2003
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
129 Głaz Marta Przestępstwa i wykorczenia we Wrocławiu Dariusz Ilnicki
130 Nowak Norbert Przekstałcenia społeczno-ekonomiczne i zagospodarowania przestrzennego gmin przylegających do miasta Kalisza w okresie transformacji ustrojowej Stanisław Ciok
131 Dobrowolska Helena Monografia wsi Sokolec Stanisław Ciok
132 Biesiadecki Krzysztof Struktura przestrzenna i funkcjonalna miasta i gminy Osieczna Stanisław Ciok
133 Zankowski Miłosz Wrocław europejskim biegunem polaryzacji Stanisław Ciok
134 Prętki Arkadiusz Poziom rozwoju usług badawczo-rozwojowych w Polsce Edyta Jakubowicz
135 Kołtowski Robert Wybrane problemy rozwoju regionalnego Sudetów Stanisław Ciok
136 Hoffman Jolanta Przekształcenia funkcjonalno - przestrzenne wybranych miast postsocjalistycznych Edyta Jakubowicz
137 Paluch Joanna Ochrona środowiska w strategiach rozwoju wybranych województw Stanisław Ciok
138 Karwacki Mariusz  Inwestycje mieszkaniowe w mieście Żaganiu Dariusz Ilnicki
139 Raczkowska Kamila Granica zachodnia w okresie transformacji ustrojowej w latach 1990 - 1999 Stanisław Ciok
140 Wabnik Marcin Współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce w ramach funduszy pomocowych UE Stanisław Ciok
141 Wasieńko Katarzyna Rozmieszczenie i funkcjonowanie biur obsługi ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
142 Langner Alina Sieć i struktura dolnośląskich bibliotek publicznych Edyta Jakubowicz
143 Pietkun Rafał  Rybnik - jako ośrodek kształcenia w zakresie szkolnictwa średniego Edyta Jakubowicz
144 Wasieńko Sebastian Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na rozwój lokalny i regionalny na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
145 Domaradzka Olimpia Przestrzeń instytucjonalna miasta Oławy Dariusz Ilnicki
       
2002
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
111 Przybył Ewa Specyfika małego peryferyjnego miasta na przykładzie Ostrzeszowa Stanisław Ciok
112 Butryn Dorota Struktura funkcjonalno-przestrzenna osi rozwojowej Wrocław-Oleśnica Stanisław Ciok
113 Janc Krzysztof Struktura funkcjonalna i przestrzenna polskich parków technologicznych Edyta Jakubowicz
114 Naronowicz Ewa  Konflikty ekologiczne na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
115 Jakielaszek Marcin System i przestrzenna struktura działania medycznej pomocy doraźnej na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
116 Trybuś Irena Poziom życia w subiektywnej ocenie wybranej grupy społecznej Dariusz Ilnicki
117 Wróblewski Marcin Zachowania wyborcze a poziom życia społeczeństwa polskiego Dariusz Ilnicki
118 Kacyna Anna Czynniki lokalizacji sieci bankowej (na przykładzie Banku Cukrownictwa Cukrobank S.A.) Edyta Jakubowicz
119 Tracz Małgorzata Sieć super i hipermarketów na obszarze województwa dolnośląskiego Edyta Jakubowicz
120 Reder Marcin Analiza funkcjonalno-przestrzenna usług dla przedsiębiorstw na terenie miasta Wrocławia Edyta Jakubowicz
121 Baranowska Emilia Instytucje  otoczenia biznesu w Lubinie Dariusz Ilnicki
122 Zwierz Wioleta Zjawiska patologii społecznej w rejonie zgorzeleckim Stanisław Ciok
123 Posadowska Joanna Zjawiska patologii społecznej na terenie Dolnego Śląska Stanisław Ciok
124 Bykowska Beata  Przestępczość w przestrzeni miasta Zielona Góra w latach 1999-2001 Dariusz Ilnicki
125 Ochędowska Agnieszka Poziom życia w subiektywnej ocenie wybranej grupy społecznej Dariusz Ilnicki
126 Wrazidło Tadeusz Zalegości w opłatach za mieszkanie jako miernik ubóstwa ludności Dariusz Ilnicki
127 Kubiak Krzysztof Prasa lokalna w Wielkopolsce Edyta Jakubowicz
128 Lewańczyk Aleksandra Ochrona środowiska na pograniczu polsko-niemieckim Stanisław Ciok
       
2001
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
88 Pawłowicz Anna Agencje reklamowe we Wrocławiu - rozmieszczenie i struktura funkcjonalna Edyta Jakubowicz
89 Wołek Rafał  Przestrzenne aspekty zachorowań na Aids na Dolnym Śląsku jako wskaźnik warunków życia Edyta Jakubowicz
90 Poważna Monika Struktura przestrzenna i funkcjonalna wrocławskiej służby zdrowia Stanisław Ciok
91 Hubisz Dorota Szanse i zagrożenia rozwoju powiatu lubańskiego Stanisław Ciok
92 Fila - Rzepa Bożena Przekształcenia społeczno - gospodarcze miasta Głogowa w okresie transformacji Stanisław Ciok
93 Wojtecka Anna Typologia społeczno - gospodarcza powiatów grodzkich Dariusz Ilnicki
94 Leśniak  Małgorzata Konkurencyjność przestrzeni Dolnego Śląska Stanisław Ciok
95 Rekut Anna Szanse i zagrożenia rozwoju gminy Przemków Dariusz Ilnicki
96 Piotrowska Lidia Typologia funkcjonalna powiatów grodzkich Dariusz Ilnicki
97 Maciejewska Agnieszka Zmiany poziomu i jakość życia ludności Dolnego Śląska w latach 1993 - 1998 Dariusz Ilnicki
98 Olejko Agnieszka Atrakcyjność Żagania w ocenie własnej i mieszkańców Stanisław Ciok
99 Bałach Joanna Powiązania funkcjonalno - przestrzenne w zespole miast peryferyjnych Oława - Brzeg Stanisław Ciok
100 Kuriata Anna Struktura przestrzenno - funkcjonalna centrum handlowo - produkcyjnego Bielany Edyta Jakubowicz
101 Kopeć Danuta Społeczne i ekonomiczne przesłanki funkcjonowania szkół wiejskich na przykładzie szkoły podstawowej w Korczycach Dariusz Ilnicki
102 Kucofaj Tomasz Zagospodarowanie przeciwpowodziowe w gminie Nowa Sól Edyta Jakubowicz
103 Manek Anita Prasa lokalna na Śląsku Opolskim Edyta Jakubowicz
104 Maj Tomasz Przekształcenia społeczno-gospodarcze w miastach powiatu dzierżoniowskiego Stanisław Ciok
105 Sapuń Michał Procesy suburbanizacji w otoczeniu Wrocławia Stanisław Ciok
106 Krysmann Tomasz Przekształcenia regionalne i własnościowe usług w Polsce w latach 1991-1998 Edyta Jakubowicz
107 Szar Anna Warunki życia ludności powiatu kępińskiego w ocenie własnej i mieszkańców Stanisław Ciok
108 Marcinkowska Irmina Skutki powodziowe w Kotlinie Kłodzkiej w lipcu 1997 roku (na przykładzie gmin Kłodzko i Lądek Zdrój). Edyta Jakubowicz
109 Śluzek Marcin Zagospodarowanie przeciwpowodziowe we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
110 Badura Monika Przestrzenne efekty transformacji Stanisław Ciok
       
2000
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
68 Strączyńska Anna Sieć aptek we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
69 Dołzbłasz Sylwia Konflikty przestrzenne w zagospodarowaniu przestrzennym strefy podmiejskiej Wrocławia Stanisław Ciok
70 Leszczyńska Alina Szanse i zagrożenia rozwoju Milicza Stanisław Ciok
71 Grzunka Grzegorz Szanse i zagrożenia w rozwoju gminy Baranów Stanisław Ciok
72 Sulewska Bożena Szanse i zagożenia w rozwoju gminy Dzierżoniów Stanisław Ciok
73 Brączyk Elżbieta Szanse i zagrożenia w rozwoju miasta Dzierżoniów Stanisław Ciok
74 Oleksa  Beata  Uwarunkowania i kierunki rozwoju gminy Niemodlin Dariusz Ilnicki
75 Małczak Lucyna Uwarunkowania i kierunki rozwoju gminy Kamieniec Ząbkowicki Dariusz Ilnicki
76 Siłka Tomasz  Zmiany struktur funkcjonalno - przestrzennych w świetle reformy administracyjnej państwa Stanisław Ciok
77 Szafranek Edyta Obszary depresji i aktywności społeczno - gospodarczej na Dolnym Śląsku Dariusz Ilnicki
78 Kucharczyk Monika Sieć punktów elektronicznej dystrybucji pieniądza w Polsce Dariusz Ilnicki
79 Kaminiarz Manuela Rozwój i zagospodarowanie Wysp Kanaryjskich Stanisław Ciok
80 Wójciak Katarzyna Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym strefy podmiejskiej miasta Wrocławia Stanisław Ciok
81 Śliwka Kamila Rozmieszczenie i funkcjonowanie biur obsługi ruchu turystycznego we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
82 Przybył Anna Ekspansja przestrzenna banków w Polsce Edyta Jakubowicz
83 Naskręt Kamila Przestrzenne zróżnicowanie wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w nowym układzie terytorialnym Dariusz Ilnicki
84 Banaś Anna Ocena kondycji handlu przygranicznego na przykładzie granicy z Niemcami i Czechami Stanisław Ciok
85 Szymborska Marzena Zasięg centrum usługowego we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
86 Jutarski Jerzy Wybrane społeczno - ekonomiczne i przestrzenne aspekty specyfiki klimatu Gór Izerskich Jerzy Pereyma
87 Kiziński Krzysztof Integracja z Unią Europejską - za i przeciw Stanisław Ciok
       
1999
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
57 Czech Adriana Uwarunkowanie społeczno-gospodarcze bezrobocia w Dzierżoniowie Stanisław Ciok
58 Markiewicz Anna Struktura przestrzenna systemu dokształcania języków obcych we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
59 Szewczuk Alicja Rozwój i funkcjonowanie placówek podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce Edyta Jakubowicz
60 Adamiak Jolanta Charakter przyrodniczy i struktura zagospodarowania przestrzennego dolnego obszaru węzłowego systemu Econet-Polska (na przykładzie Doliny Środkowej Odry od Lipek do Wrocławia Edyta Jakubowicz
61 Cesarz Paweł Szanse i zagrożenia w rozwoju społeczno - gospodarczym gmin Janów i Niegowa Stanisław Ciok
62 Gąsior Robert Zmiany społeczno - gospodarcze i przestrzenne miasta Brzeg w okresie transformacji systemowej Stanisław Ciok
63 Kołodziejczak Tomasz Zmiany w poziomie rozwoju społeczno - ekonomicznego i zagospodarowania przestrzennego obszaru przygranicznego w strefie oddziaływania autostrady A2 Stanisław Ciok
64 Sobkowicz Agnieszka Rozwój niepaństwowych szkół wyższych w Polsce Edyta Jakubowicz
65 Włusek Marzena Warunki życia mieszkańców Wrocławia Stanisław Ciok
66 Pietraszuk Małgorzata Współpraca transgraniczna na obszarze przygranicza polsko-niemieckiego w zakresie ochrony środowiska Stanisław Ciok
67 Demków Katarzyna Typologia miast grodzkich ze względu na warunki mieszkaniowe Dariusz Ilnicki
       
1998
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
53 Ptak Gabriela Społeczne uwarunkowania bezrobocia w regionie Wrocławia Stanisław Ciok
54 Okrajek Magdalena  Regionalne i lokalne stowarzyszenia kulturalne na Dolnym Śląsku jako przejaw więzi regionalnej Edyta Jakubowicz
55 Just Rafał  Miejsce Wrocławia na tle największych centów aglomeracji w Polsce Edyta Jakubowicz
56 Boryczka Robert Zagospodarowanie infrastrukturalne w strefie autostrad na obszarze Polski Południowo-Zachodniej Stanisław Ciok
       
1997
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
51 Bancarewicz Grażyna Zagospodarowanie przestrzenne dla potrzeb tras rowerowych we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
52 Selwa-Leśniewska Anna Przemiany zagospodarowania przestrzennego strefy podmiejskiej Wrocławia Stanisław Ciok
       
1996
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
42 Porzuczek Elżbieta Funkcje Wrocławia, jako ośrodka obsługi ubezpieczeniowej Edyta Jakubowicz
43 Olczyk Jarosław Znaczenie i udział KGHM Polska Miedź S.A. w światowym wydobyciu i handlu miedzią Jan Łoboda
44 Orda Renata Szkolnictwo niepubliczne dla młodzieży w woj. wrocławskim Edyta Jakubowicz
45 Iwański Krystian Zróżnicowanie społeczno-demograficzne i zagospodarowanie przestrzenne gminy Dąbrowa Stanisław Ciok
46 Czapka Monika Charakterystyka warunków mieszkaniowych ludności w gminie Domaniów Jan Łoboda
47 Wierzbicki Maciej Spójność sieci transportowych makroregionu południowo-zachodniego Stanisław Ciok
48 Furmankiewicz Marek Zagospodarowanie przestrzenne polsko-czeskich obszarów przygranicznych Stanisław Ciok
49 Raczyk Andrzej Przebieg procesów prywatyzacyjnych na Dolnym Śląsku w okresie transformacji systemowej Jan Łoboda
50 Seniuta Gabriela Rozwój banków we Wrocławiu w latach 1990-1995 Edyta Jakubowicz
       
1995
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
39 Sokół Alicja Wałbrzyski okręg przmysłowy jako obszar problemowy Stanisław Ciok
40 Ogonowski Artur Oleśnica jako ośrodek kształcenia w zakresie szkolnictwa średniego Edyta Jakubowicz
41 Wojciechowska Renata Opole jako regionalny ośrodek szkonictwa zawodowego Edyta Jakubowicz
       
1994
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
32 Kostrzewa Piotr Poziom wyposażenia w usługi podstawowe miast i gmin Dolnego Śląska Edyta Jakubowicz
32 Prokop Sławomir Edyta Jakubowicz
33 Firlej Arkadiusz Charakterystyka społeczno-zawodowa i przestrzenna bezrobocia w województwie legnickim w latach 1991-1993 Jan Łoboda
34 Wiśniewski Grzegorz Wrocław jako ośrodek ponadregionalny Stanisław Ciok
35 Kozak Katarzyna Wpływ industrializacji na urbanizację w województwie legnickim Stanisław Ciok
36 Borejko Magdalena  Euroregiony w Polsce - szansa czy zagrożenie Stanisław Ciok
37 Lazopoulos Orfeas  Zmiany systemowe i strukturalne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a problemy integracji europejskiej Jan Łoboda
38 Jurczyszyn Albert Kędzierzyn-Koźle. Usługi handlu detalicznego i gastronomii a przestrzeń społeczna miasta Edyta Jakubowicz
       
1993
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
26 Olszewska Agata Struktura przestrzenna warunków mieszkalnych ludności w Kamiennej Górze Edyta Jakubowicz
27 Krzywiecka Jolanta Dyfuzja innowacji  rolniczych w gminie Perzów  Jan Łoboda
28 Bejnarowicz Iwona Zagospodarowanie przestrzenne południowo-zachodniej strefy przygranicznej Stanisław Ciok
29 Niewińska Anna Wpływ reklamy na działalność placówek usługowych we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
30 Petryszyn Jacek Podział terytorialny Dolnego Śląska Edyta Jakubowicz
31 Nawarowski Piotr Zmiany w użytkowaniu ziemi i strukturze własnościowej gruntów w woj. opolskim Jan Łoboda
       
1992
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
21 Geryn Anna Wybrane zagadnienia restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego Stanisław Ciok
22 Serafin Jerzy Charakterystyka przemian struktury własnościowej i struktura przestrzenna handlu w Ostrowie Wielkop. Edyta Jakubowicz
23 Potoczna Olga Przestrzenne aspekty funkcjonowania zakładów elektronicznych "Elwro" we Wrocławiu w latach 1985-1990 Jan Łoboda
24 Lisiak Bogusława Zmiany w użytkowaniu ziemi w województwie leszczyńskim w latach 1980-1990 Jan Łoboda
25 Dancewicz Elżbieta Zróżnicowanie produkcji i konsumpcji energii elektrycznej w zakładzie energetycznym Wrocław w latach 1981-1990 Jan Łoboda
       
1991
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
9 Górecka Elżbieta Struktura demograficzna i osadnicza gminy Długołęka Stanisław Ciok
10 Pasternak Ewa Struktura demograficzna i osadnicza miasta i gminy Syców Stanisław Ciok
11 Kondys Leokadia Struktura demograficzna i osadnicza gminy Cieszków Stanisław Ciok
12 Gasiewicz Marzena Zmiany w zaludnieniu Dolnego Śląska po II wojnie światowej Stanisław Ciok
13 Petzelt Elżbieta Typologia gmin Dolnego Śląska według wyposażenia mieszkań Edyta Jakubowicz
14 Ilnicki Dariusz Typologia miast Dolnego Śląska ze względu na warunki mieszkaniowe Edyta Jakubowicz
15 Leśniak - Koza Małgorzata Procesy urbanizacyjne na obszarze gmin przyległych do Kędzierzyna-Koźla Jan Łoboda
16 Czerwonka Zbigniew Funkcje społeczno-gospodarcze miast średnich Dolnego Śląska Jan Łoboda
17 Łątkowska Katarzyna Urbanizacja wsi w rejonie Wałbrzycha Jan Łoboda
18 Morawiak Andrzej Urbanizacja wsi w rejonie Legnicy i Lubania Jan Łoboda
19 Hływa Lidia Zmiany w użytkowaniu ziemi w województwie wrocławskim po 1975 roku Jan Łoboda
20 Karaś Anna Struktura przestrzenna warunków mieszkaniowych ludności w Oleśnicy Edyta Jakubowicz
20 a) Staszewska-Stępniak Iwona Typologia miast i gmin województwa opolskiego ze względu na standard wewnętrzny mieszkań w 1988 roku Jan Łoboda
       
1989
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
1 Tracz Stanisław Dyfuzja innowacji w rolnictwie na podstawie gminy Ząbkowice Śląskie Jan Łoboda
2 Walerych Lidia Struktura przestrzenna, funkcje i rozwój miasta Środa Śl. Jan Łoboda
3 Arend Renata Sieć placówek przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
4 Bławicka Jolanta Wałbrzych jako ośrodek przemysłowy Jan Łoboda
5 Bara Elżbieta Rozmieszczenie placówek handlu detalicznego artykułów żywnościowych na tle rozmieszczenia ludności w Ząbkowicach Śl. Edyta Jakubowicz
6 Baran Adam Rozwój, funkcje i struktura przestrzenna Lwówka Śl. Jan Łoboda
7 Oleksak Elżbieta Struktura morfologiczna Namysłowa Jan Łoboda
8 Kowcz Ryszard Udział P.P. Żegluga na Odrze w przewozach zintegrowanego systemu dróg wodnych Europy Środkowej i Zachodniej oraz perspektywy jego rozwoju Jan Łoboda
       

W podziale - układzie - na promotorów realizowanych prac w poszczególnych latach

prof. dr hab. Stanisław Ciok
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
1991
9 Górecka Elżbieta Struktura demograficzna i osadnicza gminy Długołęka Stanisław Ciok
10 Pasternak Ewa Struktura demograficzna i osadnicza miasta i gminy Syców Stanisław Ciok
11 Kondys Leokadia Struktura demograficzna i osadnicza gminy Cieszków Stanisław Ciok
12 Gasiewicz Marzena Zmiany w zaludnieniu Dolnego Śląska po II wojnie światowej Stanisław Ciok
1992
21 Geryn Anna Wybrane zagadnienia restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego Stanisław Ciok
1993
28 Bejnarowicz Iwona Zagospodarowanie przestrzenne południowo-zachodniej strefy przygranicznej Stanisław Ciok
1994
34 Wiśniewski Grzegorz Wrocław jako ośrodek ponadregionalny Stanisław Ciok
35 Kozak Katarzyna Wpływ industrializacji na urbanizację w województwie legnickim Stanisław Ciok
36 Borejko Magdalena  Euroregiony w Polsce - szansa czy zagrożenie Stanisław Ciok
1995
39 Sokół Alicja Wałbrzyski okręg przmysłowy jako obszar problemowy Stanisław Ciok
1996
45 Iwański Krystian Zróżnicowanie społeczno-demograficzne i zagospodarowanie przestrzenne gminy Dąbrowa Stanisław Ciok
47 Wierzbicki Maciej Spójność sieci transportowych makroregionu południowo-zachodniego Stanisław Ciok
48 Furmankiewicz Marek Zagospodarowanie przestrzenne polsko-czeskich obszarów przygranicznych Stanisław Ciok
1997
52 Selwa-Leśniewska Anna Przemiany zagospodarowania przestrzennego strefy podmiejskiej Wrocławia Stanisław Ciok
1998
53 Ptak Gabriela Społeczne uwarunkowania bezrobocia w regionie Wrocławia Stanisław Ciok
56 Boryczka Robert Zagospodarowanie infrastrukturalne w strefie autostrad na obszarze Polski Południowo-Zachodniej Stanisław Ciok
1999
57 Czech Adriana Uwarunkowanie społeczno-gospodarcze bezrobocia w Dzierżoniowie Stanisław Ciok
61 Cesarz Paweł Szanse i zagrożenia w rozwoju społeczno - gospodarczym gmin Janów i Niegowa Stanisław Ciok
62 Gąsior Robert Zmiany społeczno - gospodarcze i przestrzenne miasta Brzeg w okresie transformacji systemowej Stanisław Ciok
63 Kołodziejczak Tomasz Zmiany w poziomie rozwoju społeczno - ekonomicznego i zagospodarowania przestrzennego obszaru przygranicznego w strefie oddziaływania autostrady A2 Stanisław Ciok
65 Włusek Marzena Warunki życia mieszkańców Wrocławia Stanisław Ciok
66 Pietraszuk Małgorzata Współpraca transgraniczna na obszarze przygranicza polsko-niemieckiego w zakresie ochrony środowiska Stanisław Ciok
2000
69 Dołzbłasz Sylwia Konflikty przestrzenne w zagospodarowaniu przestrzennym strefy podmiejskiej Wrocławia Stanisław Ciok
70 Leszczyńska Alina Szanse i zagrożenia rozwoju Milicza Stanisław Ciok
71 Grzunka Grzegorz Szanse i zagrożenia w rozwoju gminy Baranów Stanisław Ciok
72 Sulewska Bożena Szanse i zagożenia w rozwoju gminy Dzierżoniów Stanisław Ciok
73 Brączyk Elżbieta Szanse i zagrożenia w rozwoju miasta Dzierżoniów Stanisław Ciok
76 Siłka Tomasz  Zmiany struktur funkcjonalno - przestrzennych w świetle reformy administracyjnej państwa Stanisław Ciok
79 Kaminiarz Manuela Rozwój i zagospodarowanie Wysp Kanaryjskich Stanisław Ciok
80 Wójciak Katarzyna Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym strefy podmiejskiej miasta Wrocławia Stanisław Ciok
84 Banaś Anna Ocena kondycji handlu przygranicznego na przykładzie granicy z Niemcami i Czechami Stanisław Ciok
87 Kiziński Krzysztof Integracja z Unią Europejską - za i przeciw Stanisław Ciok
2001
90 Poważna Monika Struktura przestrzenna i funkcjonalna wrocławskiej służby zdrowia Stanisław Ciok
91 Hubisz Dorota Szanse i zagrożenia rozwoju powiatu lubańskiego Stanisław Ciok
92 Fila - Rzepa Bożena Przekształcenia społeczno - gospodarcze miasta Głogowa w okresie transformacji Stanisław Ciok
94 Leśniak  Małgorzata Konkurencyjność przestrzeni Dolnego Śląska Stanisław Ciok
98 Olejko Agnieszka Atrakcyjność Żagania w ocenie własnej i mieszkańców Stanisław Ciok
99 Bałach Joanna Powiązania funkcjonalno - przestrzenne w zespole miast peryferyjnych Oława - Brzeg Stanisław Ciok
104 Maj Tomasz Przekształcenia społeczno-gospodarcze w miastach powiatu dzierżoniowskiego Stanisław Ciok
105 Sapuń Michał Procesy suburbanizacji w otoczeniu Wrocławia Stanisław Ciok
107 Szar Anna Warunki życia ludności powiatu kępińskiego w ocenie własnej i mieszkańców Stanisław Ciok
110 Badura Monika Przestrzenne efekty transformacji Stanisław Ciok
2002
111 Przybył Ewa Specyfika małego peryferyjnego miasta na przykładzie Ostrzeszowa Stanisław Ciok
112 Butryn Dorota Struktura funkcjonalno-przestrzenna osi rozwojowej Wrocław-Oleśnica Stanisław Ciok
114 Naronowicz Ewa  Konflikty ekologiczne na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
122 Zwierz Wioleta Zjawiska patologii społecznej w rejonie zgorzeleckim Stanisław Ciok
123 Posadowska Joanna Zjawiska patologii społecznej na terenie Dolnego Śląska Stanisław Ciok
128 Lewańczyk Aleksandra Ochrona środowiska na pograniczu polsko-niemieckim Stanisław Ciok
2003
130 Nowak Norbert Przekstałcenia społeczno-ekonomiczne i zagospodarowania przestrzennego gmin przylegających do miasta Kalisza w okresie transformacji ustrojowej Stanisław Ciok
131 Dobrowolska Helena Monografia wsi Sokolec Stanisław Ciok
132 Biesiadecki Krzysztof Struktura przestrzenna i funkcjonalna miasta i gminy Osieczna Stanisław Ciok
133 Zankowski Miłosz Wrocław europejskim biegunem polaryzacji Stanisław Ciok
135 Kołtowski Robert Wybrane problemy rozwoju regionalnego Sudetów Stanisław Ciok
137 Paluch Joanna Ochrona środowiska w strategiach rozwoju wybranych województw Stanisław Ciok
139 Raczkowska Kamila Granica zachodnia w okresie transformacji ustrojowej w latach 1990 - 1999 Stanisław Ciok
140 Wabnik Marcin Współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce w ramach funduszy pomocowych UE Stanisław Ciok
144 Wasieńko Sebastian Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na rozwój lokalny i regionalny na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
2004
148 Spinek Małgorzata Procesy dezintegracji politycznej w Europie w latach 90 Stanisław Ciok
150 Domańska Beata  Współprca partnerska miast Dolnego Śląska Stanisław Ciok
158 Tronina Magdalena  Szanse i zagrożenia rozowju gminy Dziadowa Kłoda Stanisław Ciok
159 Borkowski Sebastian Nisze aktywności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
2005
160 Graczyk Dorota Przestępczość graniczna na pograniczu polsko-niemieckim Stanisław Ciok
161 Majcher Paweł Struktura demograficzno-społeczna mieszkańców Dolnego Śląska, a ich postawy polityczne (na podstawie wyborów do sejmu 1991-2001) Stanisław Ciok
162 Peksa Ewelina Miasta graniczne Polski na granicy zachodniej Stanisław Ciok
163 Gondorek Jerzy Ruch graniczny w Polsce w latach dziewięćdziesiątych Stanisław Ciok
164 Sadłoń Ewelina Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-czeskim Stanisław Ciok
165 Łopaciuk Marta Funkcje strefy podmiejskiej miasta Wrocławia Stanisław Ciok
170 Tokarczuk Małgorzata Polsko-niemieckie miasta partnerskie Stanisław Ciok
171 Pachocka Małgorzata Kolejowe przewozy regionalne na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
175 Ibek Piotr Struktura funkcjonalno-przestrzenna wybranych miejscowości uzdrowiskowych w Sudetach Stanisław Ciok
2006
177 Rossudowski Krzysztof Dolny Ślask w procesie integracji europejskiej Stanisław Ciok
180 Węgłowska Ewa Uwarunkowania rozwoju gminy Żórawina Stanisław Ciok
181 Pańkowska Sylwia Uwarunkowania rozwoju miasta i gminy Lubsko Stanisław Ciok
182 Hołota Iwona Miejsce obozów koncentracyjnych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Oświęcimia Stanisław Ciok
2007
184 Nowak Joanna Międzynarodowe powiązania regionalne w Polsce na przykładzie handlu zagranicznego Stanisław Ciok
185 Różnowicz Mariusz  Aktywność Polski w organizacjach międzynarodowych Stanisław Ciok
186 Listwan Dominika Wpływ Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na aktywizację społeczno-gospodarczą podregionu legnickiego ze szczególnym uwzględnieniem podstrefy średzkiej Stanisław Ciok
192 Jędrzejewska Agnieszka Inwestycje komunalne z zakresu ochrony środowiska na Dolnym Śląsku Stanisław Ciok
194 Karpińska Marta Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik aktywizujący gospodarkę lokalną miasta Bierutów.
2008
195 Kumor Łukasz Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej a zrównoważony rozwój Stanisław Ciok
196 Kaczyńska Kinga Osiedla rezydencjalne w otoczeniu Wrocławia Stanisław Ciok
197 Drab Paulina Płaszczyzny współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim Stanisław Ciok
199 Sitkow Anna Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-czeskim na przykładzie Euroregionu Silesia Stanisław Ciok
207 Walnik Anna Szanse i zagrożenia w rozwoju miasta i gminy Głuchołazy Stanisław Ciok
2009
213 Leśniak Aleksandra Uwarunkowania i kierunki rozwoju gminy Kąty Wrocławskie Stanisław Ciok
214 Wojtas Katarzyna Zmiany społeczno-ekonomiczne w Euroregionie Pradziad Stanisław Ciok
215 Kalandyk Michał Konkurencyjność turystyczna regionów Unii Europejskiej Stanisław Ciok
216 Humięcka Magdalena  Podstawowe elementy społeczeństwa informacyjnego w Polsce Stanisław Ciok
217 Parysek Daria Zmiany ludnościowe i osadnicze na ziemi kłodzkiej po 1999 roku Stanisław Ciok
220 Wach Paweł Rozwój usług ubezpieczeniowych we Wrocławiu Stanisław Ciok
223 Gurgul Ewelina Inwestycje budowlane w Kotlinie Jeleniogórskiej Stanisław Ciok
2010
230 Kamińska Malwina Rozwój aglomeracji wrocławskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mieszkaniowej w latach 1990-2008 Stanisław Ciok
231 Bal Izabela Współczesna sytuacja "Tygrysów azjatyckich Stanisław Ciok
232 Naborczyk Katarzyna Tożsamość lokalna, regionalna, a może europejska ? Pytanie o tożsamość terytorialną mieszkańców gminy Syców Stanisław Ciok
238 Darowski Kamil Sytuacja Polski w czasie globalnego kryzysu finansowego XXI wieku Stanisław Ciok
2011
G1 Dubniewicz Anna  Wpływ eksploatacji gruntu na środowisko naturalne i wybrane zjawiska społeczno-ekonomiczne w gminie Strzegom Stanisław Ciok
G2 Bajor Sylwia Miejsce i rola Cieplic w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Jeleniej Góry Stanisław Ciok
G5 Szaja Karolina Zawłaszczanie przestrzeni publicznej na przykładzie Wrocławia Stanisław Ciok
G7 Nowak Marcin Tadeusz Ekologiczne konsekwencje organizacji mistrzostw Euro 2012 we Wrocławiu Stanisław Ciok
G8 Jacaszek Anna  Konflikty ekologiczne w przestrzeni miasta Wrocławia Stanisław Ciok
G9 Wiśniewska Monika Mała architektura w przestrzeni miasta Oleśnica Stanisław Ciok
G12 Marcinkowska Olga Sukcesja funkcji na terenach poprzemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu Stanisław Ciok
2012
G28 Magdalena Kasprzak Zmiana zachowań przestrzennych ludności po likwidacji linii kolejowej na przykładzie linii Legnica-Rudna gwizdanów Stanisław Ciok
G32 Robert Szmigiel Wybrane społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju regionalnego Sudetów Stanisław Ciok
G33 Ewa Bilewicz Działalność ekologicznych organizacji na Dolnym Śląsku. Analiza na wybranym przykładzie Stanisław Ciok
G34 Karolina Ewa Gmur Współpraca transgraniczna w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Stanisław Ciok
G37 Ewa Ryszarda Kamińska Brzydota w przestrzeni miasta Wrocławia Stanisław Ciok
G38 Agnieszka Kuźmicka Dostępność przestrzenna przedszkoli we Wrocławiu Stanisław Ciok
2013
G41 Katarzyna Brzozowska Struktura funkcjonalno-przestrzenna stref uzdrowiskowych Kudowy-Zdroju i Duszniki-Zdrój Stanisław Ciok
G42 Paulina Miliszewska Współpraca transtraniczna województwa dolnoślaskiego z Saksonią Stanisław Ciok
G43 Monika Plewka Zróżnicowanie przestrzenne patologii społecznej we Wrocławiu w świetle umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczych Stanisław Ciok
G45 Katarzyna Nitarska Analiza i koncepcja rozwoju weglinieckiego węzła kolejowego Stanisław Ciok
G46 Dorota Burdzy Społeczne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk powiatu wałbrzyskiego Stanisław Ciok
G49 Piotr Kurach Zagrożenie srodowiska przyrodniczego w gminie Lądek Zdrój Stanisław Ciok
dr Sylwia Dołzbłasz
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
2008
203 Januchta Anna Współpraca międzynarodowa miasta Brzeg Dolny Sylwia Dołzbłasz
204 Sikora Sławomir Uwarunkowania środowiskowe jako element konkurencyjności gmin Dolnego Śląska Sylwia Dołzbłasz
206 Ficek Marcin Rozwój przemysłu i jego wpływ na stan środowiska w Polsce po 1989 roku Sylwia Dołzbłasz
2009
225 Kaśków Marta Ocena programu Natura 2000 - analiza porównawcza propozycji rządowej i organizacji pozarządowych w kontekście konfliktów przestrzennych Sylwia Dołzbłasz
2010
227 Kantorska Kamila Szanse i zagrożenia w rozwoju gminy Rawicz Sylwia Dołzbłasz
2011
G4 Zbawczuk Anna  Przestrzeń instytucjonalna miasta Otmuchów Sylwia Dołzbłasz
G10 Martyniuk Barbara wykorzystanie funkcji UE na rozwój kapitału ludzkiego w woj.. Dolnośląskim w latach 2004-2009 Sylwia Dołzbłasz
G17 Kowalonek Michał Problemy rewitalizacji miast na przykładzie Zielonej Góry Sylwia Dołzbłasz
G23 Chruszcz Robert Pomniki i fontanny Wrocławia wraz z zagospodarowaniem terenu w ich otoczeniu Sylwia Dołzbłasz
2012
G29 Piotr  Zawierta Wybrane elementy współpracy transgranicznej oraz otwartość transgraniczna podmiotów gospodarczych na przykładzie miasta podzielonego Gubin/Guben Sylwia Dołzbłasz
G35 Anna  Mosakowska Relacje transgraniczne w mieście podzielonym Cieszyn/Cesky Tesin Sylwia Dołzbłasz
2013
G51 Jevgeniia Ilchuk Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna Sylwia Dołzbłasz
G54 Iza Przesdzink Realny wymiar współpracy transgranicznej w ueroregionach na południowej granicy Polski Sylwia Dołzbłasz
dr hab. Dariusz Ilnicki
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
1999
67 Demków Katarzyna Typologia miast grodzkich ze względu na warunki mieszkaniowe Dariusz Ilnicki
2000
74 Oleksa  Beata  Uwarunkowania i kierunki rozwoju gminy Niemodlin Dariusz Ilnicki
75 Małczak Lucyna Uwarunkowania i kierunki rozwoju gminy Kamieniec Ząbkowicki Dariusz Ilnicki
77 Szafranek Edyta Obszary depresji i aktywności społeczno - gospodarczej na Dolnym Śląsku Dariusz Ilnicki
78 Kucharczyk Monika Sieć punktów elektronicznej dystrybucji pieniądza w Polsce Dariusz Ilnicki
83 Naskręt Kamila Przestrzenne zróżnicowanie wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w nowym układzie terytorialnym Dariusz Ilnicki
2001
93 Wojtecka Anna Typologia społeczno - gospodarcza powiatów grodzkich Dariusz Ilnicki
95 Rekut Anna Szanse i zagrożenia rozwoju gminy Przemków Dariusz Ilnicki
96 Piotrowska Lidia Typologia funkcjonalna powiatów grodzkich Dariusz Ilnicki
97 Maciejewska Agnieszka Zmiany poziomu i jakość życia ludności Dolnego Śląska w latach 1993 - 1998 Dariusz Ilnicki
101 Kopeć Danuta Społeczne i ekonomiczne przesłanki funkcjonowania szkół wiejskich na przykładzie szkoły podstawowej w Korczycach Dariusz Ilnicki
2002
116 Trybuś Irena Poziom życia w subiektywnej ocenie wybranej grupy społecznej Dariusz Ilnicki
117 Wróblewski Marcin Zachowania wyborcze a poziom życia społeczeństwa polskiego Dariusz Ilnicki
121 Baranowska Emilia Instytucje  otoczenia biznesu w Lubinie Dariusz Ilnicki
124 Bykowska Beata  Przestępczość w przestrzeni miasta Zielona Góra w latach 1999-2001 Dariusz Ilnicki
125 Ochędowska Agnieszka Poziom życia w subiektywnej ocenie wybranej grupy społecznej Dariusz Ilnicki
126 Wrazidło Tadeusz Zalegości w opłatach za mieszkanie jako miernik ubóstwa ludności Dariusz Ilnicki
2003
129 Głaz Marta Przestępstwa i wykorczenia we Wrocławiu Dariusz Ilnicki
138 Karwacki Mariusz  Inwestycje mieszkaniowe w mieście Żaganiu Dariusz Ilnicki
145 Domaradzka Olimpia Przestrzeń instytucjonalna miasta Oławy Dariusz Ilnicki
2004
154 Olbert Karolina Delimitacja wybranych aglomeracji Polski Dariusz Ilnicki
155 Głuszek Alina Sieć super i hipermarketów w Polsce Dariusz Ilnicki
157 Obst Agnieszka Sytuacja mieszkaniowa w kraju w latach 90-tych Dariusz Ilnicki
2005
166 Kowalska Anna Poziom i jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska Dariusz Ilnicki
167 Machaczek Elwira Poziom i jakość życia mieszkańców woj. opolskiego Dariusz Ilnicki
168 Krawczyk Katarzyna Punkty akceptacji kart płatniczych jako przejaw bezgotówkowego przepływu pieniądza - przykład Wrocławia Dariusz Ilnicki
174 Kobylański Przemysław Rozmieszczenie firm windykacyjnych w Polsce Dariusz Ilnicki
2007
187 Antosiak Tomasz Przestrzenne oddziaływanie oraz motywy i zakres korzystania z usług w Aquaparku w Polskowicach Dariusz Ilnicki
190 Krzemiński Paweł Uwarunkowania i przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w 2005 roku Dariusz Ilnicki
191 Pawluk Łukasz Usługa bankomatowa jako element obsługi ludności Wrocławia Dariusz Ilnicki
2008
198 Kwasiuk Marcela Struktura funkcjonalno-przestrzenna Milicza Dariusz Ilnicki
200 Sowa Katarzyna Charakterystyka społeczno-ekonomiczna pasa województw południowej Polski Dariusz Ilnicki
201 Rumińska Anna Warunki atmosferyczne a struktura interwencji pogotowia ratunkowego we Wrocławiu Dariusz Ilnicki
202 Fedorczak Daniel Wybrane aspekty funkcjonowania restauracji i hoteli w dzielnicy Stare Miasto we Wrocławiu Dariusz Ilnicki
212 Szataniak Jolanta Wybrane zjawiska społeczne w przestrzeni m. Wrocławia na podstawie interwencji pogotowia ratunkowego Dariusz Ilnicki
2009
219 Choma Marcin Parkingi jako element zagospodarowania miasta Wrocławia Dariusz Ilnicki
222 Zagrobelny Sebastian Preferencje wyborcze Polaków na przykładzie wyborów parlamentarnych w 2007 roku Dariusz Ilnicki
224 Sokołowska Agata Przestrzenne aspekty pochodzenia kandydatów na studia uniwersyteckie - przykład Wrocławia Dariusz Ilnicki
2010
229 Czerwiński Sławomir "Węzeł bielański" jako centrum usługowo-logistyczno-produkcyjne Wrocławia Dariusz Ilnicki
2011
G3 Kopij Katarzyna Delimitacja obszaru metropolitalnego Wrocławia Dariusz Ilnicki
G18 Majchrowska Małgorzata Sieć placówek bankowych w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Wrocławia Dariusz Ilnicki
G19 Lewandowska Monika Formy i rodzaje pomocy społecznej w przestrzeni miasta Wrocławia Dariusz Ilnicki
2012
G31 Aleksandra Hliwa Międzymiastowe połączenia w pasażerskim ruchu lotniczym w Polsce Dariusz Ilnicki
2013
G39 Natalia Słomska Skłonność studentów geografii do korzystania z usług kulturalnych we Wrocławiu Dariusz Ilnicki
dr hab. Edyta Jakubowicz
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
1989
3 Arend Renata Sieć placówek przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
5 Bara Elżbieta Rozmieszczenie placówek handlu detalicznego artykułów żywnościowych na tle rozmieszczenia ludności w Ząbkowicach Śl. Edyta Jakubowicz
1991
13 Petzelt Elżbieta Typologia gmin Dolnego Śląska według wyposażenia mieszkań Edyta Jakubowicz
14 Ilnicki Dariusz Typologia miast Dolnego Śląska ze względu na warunki mieszkaniowe Edyta Jakubowicz
20 Karaś Anna Struktura przestrzenna warunków mieszkaniowych ludności w Oleśnicy Edyta Jakubowicz
1992
22 Serafin Jerzy Charakterystyka przemian struktury własnościowej i struktura przestrzenna handlu w Ostrowie Wielkop. Edyta Jakubowicz
1993
26 Olszewska Agata Struktura przestrzenna warunków mieszkalnych ludności w Kamiennej Górze Edyta Jakubowicz
29 Niewińska Anna Wpływ reklamy na działalność placówek usługowych we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
30 Petryszyn Jacek Podział terytorialny Dolnego Śląska Edyta Jakubowicz
1994
32 Kostrzewa Piotr Poziom wyposażenia w usługi podstawowe miast i gmin Dolnego Śląska Edyta Jakubowicz
32 Prokop Sławomir Edyta Jakubowicz
38 Jurczyszyn Albert Kędzierzyn-Koźle. Usługi handlu detalicznego i gastronomii a przestrzeń społeczna miasta Edyta Jakubowicz
1995
40 Ogonowski Artur Oleśnica jako ośrodek kształcenia w zakresie szkolnictwa średniego Edyta Jakubowicz
41 Wojciechowska Renata Opole jako regionalny ośrodek szkonictwa zawodowego Edyta Jakubowicz
1996
42 Porzuczek Elżbieta Funkcje Wrocławia, jako ośrodka obsługi ubezpieczeniowej Edyta Jakubowicz
44 Orda Renata Szkolnictwo niepubliczne dla młodzieży w woj. wrocławskim Edyta Jakubowicz
50 Seniuta Gabriela Rozwój banków we Wrocławiu w latach 1990-1995 Edyta Jakubowicz
1997
51 Bancarewicz Grażyna Zagospodarowanie przestrzenne dla potrzeb tras rowerowych we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
1998
54 Okrajek Magdalena  Regionalne i lokalne stowarzyszenia kulturalne na Dolnym Śląsku jako przejaw więzi regionalnej Edyta Jakubowicz
55 Just Rafał  Miejsce Wrocławia na tle największych centów aglomeracji w Polsce Edyta Jakubowicz
1999
58 Markiewicz Anna Struktura przestrzenna systemu dokształcania języków obcych we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
59 Szewczuk Alicja Rozwój i funkcjonowanie placówek podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce Edyta Jakubowicz
60 Adamiak Jolanta Charakter przyrodniczy i struktura zagospodarowania przestrzennego dolnego obszaru węzłowego systemu Econet-Polska (na przykładzie Doliny Środkowej Odry od Lipek do Wrocławia Edyta Jakubowicz
64 Sobkowicz Agnieszka Rozwój niepaństwowych szkół wyższych w Polsce Edyta Jakubowicz
2000
68 Strączyńska Anna Sieć aptek we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
81 Śliwka Kamila Rozmieszczenie i funkcjonowanie biur obsługi ruchu turystycznego we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
82 Przybył Anna Ekspansja przestrzenna banków w Polsce Edyta Jakubowicz
85 Szymborska Marzena Zasięg centrum usługowego we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
2001
88 Pawłowicz Anna Agencje reklamowe we Wrocławiu - rozmieszczenie i struktura funkcjonalna Edyta Jakubowicz
89 Wołek Rafał  Przestrzenne aspekty zachorowań na Aids na Dolnym Śląsku jako wskaźnik warunków życia Edyta Jakubowicz
100 Kuriata Anna Struktura przestrzenno - funkcjonalna centrum handlowo - produkcyjnego Bielany Edyta Jakubowicz
102 Kucofaj Tomasz Zagospodarowanie przeciwpowodziowe w gminie Nowa Sól Edyta Jakubowicz
103 Manek Anita Prasa lokalna na Śląsku Opolskim Edyta Jakubowicz
106 Krysmann Tomasz Przekształcenia regionalne i własnościowe usług w Polsce w latach 1991-1998 Edyta Jakubowicz
108 Marcinkowska Irmina Skutki powodziowe w Kotlinie Kłodzkiej w lipcu 1997 roku (na przykładzie gmin Kłodzko i Lądek Zdrój). Edyta Jakubowicz
109 Śluzek Marcin Zagospodarowanie przeciwpowodziowe we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
2002
113 Janc Krzysztof Struktura funkcjonalna i przestrzenna polskich portów technologicznych Edyta Jakubowicz
115 Jakielaszek Marcin System i przestrzenna struktura działania medycznej pomocy doraźnej na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
118 Kacyna Anna Czynniki lokalizacji sieci bankowej (na przykładzie Banku Cukrownictwa Cukrobank S.A.) Edyta Jakubowicz
119 Tracz Małgorzata Sieć super i hipermarketów na obszarze województwa dolnośląskiego Edyta Jakubowicz
120 Reder Marcin Analiza funkcjonalno-przestrzenna usług dla przedsiębiorstw na terenie miasta Wrocławia Edyta Jakubowicz
127 Kubiak Krzysztof Prasa lokalna w Wielkopolsce Edyta Jakubowicz
2003
134 Prętki Arkadiusz Poziom rozwoju usług badawczo-rozwojowych w Polsce Edyta Jakubowicz
136 Hoffman Jolanta Przekształcenia funkcjonalno - przestrzenne wybranych miast postsocjalistycznych Edyta Jakubowicz
141 Wasieńko Katarzyna Rozmieszczenie i funkcjonowanie biur obsługi ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
142 Langner Alina Sieć i struktura dolnośląskich bibliotek publicznych Edyta Jakubowicz
143 Pietkun Rafał  Rybnik - jako ośrodek kształcenia w zakresie szkolnictwa średniego Edyta Jakubowicz
2004
146 Kurowski Sławomir Atrakcyjność inwestycyjna miast województwa opolskiego Edyta Jakubowicz
147 Kalitka Jowita Potencjał recepcyjny centrów regionalnych Polski Edyta Jakubowicz
149 Boczar Paweł Renta ekonomiczna we Wrocławiu Edyta Jakubowicz
151 Nitecka Magdalena  Sieć sklepów z towarami luksusowymi w centurm Wrocławia Edyta Jakubowicz
152 Machowska Katarzyna Zmiany poziomu wykształcenia ludności Polski w latach 1970-2002 Edyta Jakubowicz
153 Nawrocki Marcin Zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonalne opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
156 Jakubczyk Sławomir Wtórny rynek mieszkaniowy Wrocławia Edyta Jakubowicz
2005
169 Sichniewicz Maciej Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Lubsza Edyta Jakubowicz
172 Włodarczyk Natalia Uwarunkowania społeczno-przyrodnicze funkcjonowania obszaru "Stawy Milickie" Edyta Jakubowicz
173 Kaczmarczyk Urszula Struktura przestrzenna i funkcje usług kultury we Wrocławiu w okresie transformacji Edyta Jakubowicz
2006
176 Pawlak Dorota Sieć szkolnictwa ponadgimnazjalnego na Dolnym Śląsku Edyta Jakubowicz
178 Pawlak Paweł Struktura narodowościowa polskich regionów Edyta Jakubowicz
183 Poliszczuk Nadieżda Usługi ubezpieczeniowe w Moskwie Edyta Jakubowicz
dr Krzysztof Janc
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
2010
226 Załugowicz Sylwia Geografia Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce Krzysztof Janc
237 Białonoga Daria Efekty restrukturyzacji Wałbrzyskiego Okręgu Przemysłowego Krzysztof Janc
2011
G6 Miśta Iga Zróżnicowanie przestrzenne, funkcjonowanie i powiązania wybranych wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu Krzysztof Janc
G20 Gawron Mateusz Reklama wielkopowierzchniowa w przestrzeni miasta Wrocławia Krzysztof Janc
G21 Mroczyński Michał Bezprzewodowe punkty dostępu do internetu (Hot-spoty) we Wrocławiu Krzysztof Janc
G22 Koczurko Justyna Zróżnicowanie przestrzenne postaw wyborczych we Wrocławiu Krzysztof Janc
G26 Skolimowska Aneta Obiekty sportowe i tereny rekreacyjne we Lwówku Śląskim Krzysztof Janc
2013
G40 Artur Kurowski Kultura graffiti w przestrzeni miasta Wrocławia Krzysztof Janc
G53 Róża Jóda Przestrzeń kreatywna w ujęciu twórców muzyki we Wrocławiu Krzysztof Janc
prof. dr hab. Jan Łoboda
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
1989
1 Tracz Stanisław Dyfuzja innowacji w rolnictwie na podstawie gminy Ząbkowice Śląskie Jan Łoboda
2 Walerych Lidia Struktura przestrzenna, funkcje i rozwój miasta Środa Śl. Jan Łoboda
4 Bławicka Jolanta Wałbrzych jako ośrodek przemysłowy Jan Łoboda
6 Baran Adam Rozwój, funkcje i struktura przestrzenna Lwówka Śl. Jan Łoboda
7 Oleksak Elżbieta Struktura morfologiczna Namysłowa Jan Łoboda
8 Kowcz Ryszard Udział P.P. Żegluga na Odrze w przewozach zintegrowanego systemu dróg wodnych Europy Środkowej i Zachodniej oraz perspektywy jego rozwoju Jan Łoboda
1991
15 Leśniak - Koza Małgorzata Procesy urbanizacyjne na obszarze gmin przyległych do Kędzierzyna-Koźla Jan Łoboda
16 Czerwonka Zbigniew Funkcje społeczno-gospodarcze miast średnich Dolnego Śląska Jan Łoboda
17 Łątkowska Katarzyna Urbanizacja wsi w rejonie Wałbrzycha Jan Łoboda
18 Morawiak Andrzej Urbanizacja wsi w rejonie Legnicy i Lubania Jan Łoboda
19 Hływa Lidia Zmiany w użytkowaniu ziemi w województwie wrocławskim po 1975 roku Jan Łoboda
20 a) Staszewska-Stępniak Iwona Typologia miast i gmin województwa opolskiego ze względu na standard wewnętrzny mieszkań w 1988 roku Jan Łoboda
1992
23 Potoczna Olga Przestrzenne aspekty funkcjonowania zakładów elektronicznych "Elwro" we Wrocławiu w latach 1985-1990 Jan Łoboda
24 Lisiak Bogusława Zmiany w użytkowaniu ziemi w województwie leszczyńskim w latach 1980-1990 Jan Łoboda
25 Dancewicz Elżbieta Zróżnicowanie produkcji i konsumpcji energii elektrycznej w zakładzie energetycznym Wrocław w latach 1981-1990 Jan Łoboda
1993
27 Krzywiecka Jolanta Dyfuzja innowacji  rolniczych w gminie Perzów  Jan Łoboda
31 Nawarowski Piotr Zmiany w użytkowaniu ziemi i strukturze własnościowej gruntów w woj. opolskim Jan Łoboda
1994
33 Firlej Arkadiusz Charakterystyka społeczno-zawodowa i przestrzenna bezrobocia w województwie legnickim w latach 1991-1993 Jan Łoboda
37 Lazopoulos Orfeas  Zmiany systemowe i strukturalne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a problemy integracji europejskiej Jan Łoboda
1996
43 Olczyk Jarosław Znaczenie i udział KGHM Polska Miedź S.A. w światowym wydobyciu i handlu miedzią Jan Łoboda
46 Czapka Monika Charakterystyka warunków mieszkaniowych ludności w gminie Domaniów Jan Łoboda
49 Raczyk Andrzej Przebieg procesów prywatyzacyjnych na Dolnym Śląsku w okresie transformacji systemowej Jan Łoboda
dr Andrzej Raczyk
Numer
Nazwisko i imię
Tytuł
Promotor
2006
179 Rokut Agata Charakterystyka lokalnego rynku pracy w podregionie legnickim Andrzej Raczyk
2007
188 Barbaruk Anna Zagrożenie środowiska na Dolnym Śląsku Andrzej Raczyk
193 Smolarek Anna Znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju regionu dolnośląskiego Andrzej Raczyk
194 Karpińska Marta Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik aktywizujący gospodarkę lokalną miasta Bierutów.
2008
205 Świtecka Katarzyna Przestrzenne i społeczne aspekty przestępczości we Wrocławiu Andrzej Raczyk
208 Zawadzka-Ciok Monika Ochrona środowiska w działalności euroregionów funkcjonujących na granicy zachodniej Andrzej Raczyk
209 Lubiński Dariusz Nakłady inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska w Polsce Andrzej Raczyk
210 Święcicka Luiza Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju gospodarczego województw, a zmiany koniunktury gospodarczej w latach 1995-2005 Andrzej Raczyk
211 Hanczyn Marek Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków w ramach ZPORR w województwie dolnośląskim Andrzej Raczyk
2009
218 Gołek Martyn Inwestycje drogowe we Wrocławiu, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w latach 2004-2006 oraz 2007-2013 Andrzej Raczyk
221 Wieczorek Marek Wpływ organizacji Mistrzostw Europy Euro 2012 na rozwój Wrocławia Andrzej Raczyk
2010
228 Zachar Bartosz Wykorzystanie funduszy UE na terenie woj..dolnośl.przez jednostki samorządu terytor.w latach 2004-2009 Andrzej Raczyk
233 Ilnicka Katarzyna Problemy rewitalizacji przestrzeni miejskiej we Wrocławiu Andrzej Raczyk
234 Malinowska Marzena Uwarunkowania jakości kształcenia w szkołach podstawowych na przykładzie miasta Wrocławia Andrzej Raczyk
235 Uroda Agnieszka Marketing miasta Wrocławia Andrzej Raczyk
236 Ligęcka Agata Przestrzenne rozmieszczenie interwencji Państwowej Straży Pożarnej w woj.dolnoślaskim w latach 2005-2009 Andrzej Raczyk
2011
G11 Gajewczyk Wiktor Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy jako czynnik rozwoju gospodarki lokalnej na przykładzie województwa łódzkiego Andrzej Raczyk
G13 Witkowska Katarzyna Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy, jako czynnik aktywizujący gospodarkę lokalną gminy Żórawina Andrzej Raczyk
G14 Jabłońska Kamila Uwarunkowania zróżnicowań efektywności koształcenia w szkołach podstawowych w Oleśnicy Andrzej Raczyk
G15 Borowiec Natalia Analiza porównawcza miast układu bipolarnegona przykładzie miast Żary-Żagań Andrzej Raczyk
G16 Dajerling Beata Szanse i zagrożenia związane z lokalizację budowy kopalni węgla brunatnego w gminie Brody Andrzej Raczyk
G24 Korkuś Monika Kształtowanie przestrzeni instytucjonalnej w gminie Kobierzyce Andrzej Raczyk
G30 Kamila Graczyk Wybrane elementy marketingu terytorialnego a rozwój gospodarczy miast Polski Andrzej Raczyk
G36 Jarosław Jacyk Strefa podmiejska na przykładzie Częstochowy Andrzej Raczyk
2013
G44 Łukasz Janus Strategia markietingowa na przykladzie m. Paczków Andrzej Raczyk
G47 Marta Pietrakowska Zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia we Wrocławiu Andrzej Raczyk
G48 Małgorzta Błach Dostępność wybranych obiektów przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych - przykład Wrocławia Andrzej Raczyk
G52 Edyta Domek Problemy funkcjonowania przestrzeni akademickiej (przykład Wrocławia) Andrzej Raczyk
Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc