Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Plany zajęć Konsultacje Ogłoszenia dydaktyczne

Aktualności


     Izabela Bal, doktorantka z Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego (absolwentka geografii i ekonomii i pracownica Uniwersytetu Wrocławskiego), została laureatką nagrody głównej w kategorii społecznej II edycji konkursu REVITARE 2013 o tematyce rewitalizacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych. W nagrodzonej pracy zatytułowanej „Partycypacja społecznych planistów w procesach odnowy obszarów zurbanizowanych”.
Odnośniki do wyników konkursu oraz wywiadu z laureatką.


     Przy udziale pracowników Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego ukazały się trzy monografie, których tematyka związana jest z szeroko pojmowanymi problemami struktur funkcjonalno - przestrzennych. Autorami poszczególnych rozdziałów są naukowcy z ośrodków naukowych z całej Polskich, reprezentujący nie tylko geografów, ale również osoby zajmujące się m.in. gospodarką przestrzenną, ekonomią, politologią. Wskazuje to, że problematyka funkcjonowania, przemian układów przestrzennych jest obecnie niezwykle istotna i posiada interdyscyplinarny charakter.
     Pierwsza z monografii, pod redakcją prof. Stanisław Cioka i dr Andrzeja Raczyka nosi tytuł „W yzwania polityki regionalnej i lokalnej”. Składa się ona z 20 rozdziałów, które dotyczą głównie problemów związanych z ogólnoświatowym kryzysem, analizą polityki regionalnej i efektywności programów operacyjnych, konkurencyjności regionów, gospodarki nieruchomościami oraz wybranymi zagadnieniami związanymi ze społeczeństwem informacyjnym. Kolejny tom ukazał się pod redakcją pro f. Stanisława Cioka i dr Sylwii Dołzbłasz. Zatytułowany jest „Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych” (16 rozdziałów). Tematyka tego tomu to m.in.: inwestycje zagraniczne, wszelkie aspekty funkcjonowania pograniczy, tym współpracy transgranicznej oraz zagadnienia związane z tematyką miejską. Trzeci z wydanych tomów nosi tytuł „Badania regionalnych struktur funkcjonalno - przestrzennych” (19 rozdziałów). Redaktorami tegoż tomu są dr hab. Dariusz Ilnicki oraz dr Krzysztof Janc. W tomie tym zawarte są opracowania prezentujące wyniki badań w różnych skalach odniesienia (poziom kraju, jak i studia przypadków – miasta, wsie), odnoszące się do różnorodnej problematyki (m.in. infrastruktura techniczna, handel, konflikty ekologiczne, przestrzenie publiczne).


     W ramach kolejnego tomu Rozpraw Naukowych Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego ukazała się monografia pod redakcją prof. Stanisława Cioka i dr Krzysztofa Janca pt. Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska.
IGRR_23     Przesłanką do opracowania monografii był fakt, że obecnie wśród wielu czynników rozwoju regionalnego (ekonomicznych, społecznych, przestrzennych, ekologicznych itp.) decydujących o poziomie rozwoju i zagospodarowania przestrzennego oraz jego konkurencyjności, ważne miejsce zajmują czynniki endogenne. Każdy region ma własny, specyficzny, często unikalny zestaw takich czynników tworzących jego potencjał rozwojowy. Stad też władze samorządowe świadome roli tego czynnika coraz częściej uwzględniają go przy programowaniu rozwoju regionalnego, przy opracowywaniu strategii rozwoju regionu, polityki regionalnej itp.
     Problemy rozwoju regionalnego są przedmiotem badań pracowników i doktorantów Zakładu i osób, które poprzez współpracę blisko związane są z Zakładem. Powstało w tym czasie wiele opracowań obejmujących różne aspekty życia społeczno-gospodarczego, politycznego, kulturalnego w regionie dolnośląskim. Niniejsza praca stanowi kolejną monografię, w której zaprezentowano wyniki ostatnich badań. Dotyczą one problematyki narzędzi, strategii i polityki regionalnej województwa dolnośląskiego oraz jego głównych czynników rozwoju (gospodarki, kapitału ludzkiego, turystyki, oświaty, transportu, waloryzacji krajobrazu kulturowego, rewitalizacji czy współpracy transgranicznej i międzynarodowej regionu). Z uwagi na zakres merytoryczny, opracowanie znajdzie zapewnie szerokie grono odbiorców – czytelników wśród studentów, pracowników naukowych, praktyków zajmujących się planowaniem, programowaniem rozwoju społeczn-ekonomicznego.


     W dniach 28 czerwca - 2 lipca 2011 dr Krzysztof Janc wziął udział w Third Global Conference on Economic Geography 2011. Space, Economy and Environment organizowanej przez Institute of Space & Economy, Seoul National University oraz the Economic Geographical Society of Korea. Konferencja odbyła się w Seulu. Dr Krzysztof Janc wygłosił na niej dwa referaty (link do księgi abstraktów z konferencji):

- Geography of hyperlinks – local government websites in the region of Lower Silesia, Poland;
- Infrastructure, accessibility and resources – changes in the school system and in the level of education in the Mazovia region (Poland) in the 1970-2002 period (wspólnie z K.Ł. Czapiewski IGiPZ PAN Warszawa).

     W konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników. Reprezentowane były uczelnie wyższe oraz instytucje badawcze z całego świata oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych Korei Południowej. Konferencja była najważniejszym polem dla dyskusji w światowej geografii ekonomicznej – w dyskusjach panelowych udział brali najwybitniejsi naukowcy w tej dziedzinie. Tematyka wystąpień koncentrowała się głównie na zagadnieniach związanych ze zmianami i przyszłymi trendami w geografii ekonomicznej (m.in. wpływ kryzysu na gospodarkę i społeczeństwo, innowacyjność układów przestrzennych, rozwój lokalny w zglobalizowanej gospodarce, reorganizacja struktur przestrzennych w gospodarce cyfrowej).

     Pobyt w Koreii Południowej był dodatkowow okazją do obserwcji wszelkich aspektów funkcjonowania kraju....

... szaty informacyjnej
... sposobów spędzania czasu
... infrastruktury
... tradycji
... kuchni


      W dniach 27 czerwca i 4 lipca 2011 odbyły się pierwsze obrony prac magisterskich na specjalności Gospodarka Przestrzenna, która została uruchomiona przy Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego w roku akademickim 2009 / 2010. Jak do tej pory do obrony przystąpiło dziewięć osób. Z tematyką złożonych i obronionych prac można zapoznać się w zakładce Dydaktyka do której bezpośrednie łącze znajduje się tutaj.
      Poniżej zamieszczamy pamiątkowe zdjęcie z „pierwszego” terminu, w którym broniły się same Panie (od lewej): mgr Sylwia Bajor, mgr Anna Dubniewicz, mgr Anna Zabawczuk, mgr Iga Miśta, mgr Katarzyna Kopij oraz mgr Karolina Szaja.


Absolwenci 27 czerwica 2011

      Tym samym w drugim terminie absolwentami zostały trzy osoby. Patrząc od prawej są to: mgr Wiktor Gajewczyk, mgr Monika Wiśniewska oraz mgr Olga Marcinkowska.

absolwenci lipiec 2011

Gratulujemy.

Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2018 Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc