Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Gospodarka Przestrzenna - studia licencjackie
Informacje


Studia na kierunku gospodarka przestrzenna pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią.


ulotka_GP


Celem kształcenia absolwentów kierunku Gospodarka Przestrzenna jest przygotowanie nowych kadr m.in. do: kształtowania środowiska przestrzennego (przyrodniczego i kulturowego) człowieka zgodnie z jego potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy przy opracowaniu dokumentów planistycznych; sporządzania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; udziału w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju, opracowywaniu programów rozwoju regionalnego/lokalnego oraz programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; uczestniczenia w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego (w tym przy sporządzaniu opracowań z zakresu ochrony środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody); doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji.


Przydatne odnośniki:

Informacje ogólne o studiach Gospodarka Przestrzenna

Zasady przyjęć, opis studiów, plan studiów

Site Map | Kontakt z administratorem
Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc | © 2009-2011 Dariusz Ilnicki