Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Artykuły

2014
Janc K., 2014, Geography of Hyperlinks—Spatial Dimensions of Local Government Websites, European Planning Studies, on-line first, DOI: 10.1080/09654313.2014.889090 (IF-5 lat 0,92)
 
Janc K., 2014, Związki pomiędzy światem on-line i off-line na przykładzie widoczności oraz powiązań pomiędzy miastami w cyberprzestrzeni, Studia Regionalne i Lokalne, 3(57).
 
Janc K., Czapiewski K.Ł., 2014, Internet jako czynnik poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich (w:) W. Kamińska, K. Heffner (red.) Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania. Studia KPZK PAN, t. CLVI, s. 195-218.
 
Czapiewsk K.Ł., Janc K., 2014, Polaryzacja zagadnień edukacyjnych na Mazowszu wyzwaniem w rozwoju obszarów wiejskich (w:) W. Kamińska, K. Heffner (red.) Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania. Studia KPZK PAN, t. CLVI, s. 335-357.
 
Raczyk A., Dołzbłasz S., 2014, Transgraniczne relacje współpracy i konkurencji podmiotów gospodarczych na pograniczu polsko-niemieckim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 333, s. 53-62
 
2013
Dołzbłasz S., 2013, Transborder co-operation on the external EU's borders, illustrated by the eastern border of Poland, (w:) The eastern dimension of the United Europe : political and economical aspects of the eastern politics of the European Union, ed. Krystian Heffner, Region and Regionalism, no 11, vol. 2, s. 231-242.
 
Dołzbłasz S., 2013, Cross-Border Co-Operation in the Euroregions at the Polish-Czech and Polish-Slovak Borders, European Countryside. Volume 5, Issue 2, pp. 102–114 ; DOI: 10.2478/euco-2013-0007
 
Janc K., 2013, Źródła informacji dla rolnictwa - analiza powiązań między serwisami WWW, Wieś i Rolnictwo, nr. 3, s. 168-181.
 
Janc K., 2013, Dolnośląska wieś - rok 2050 (w:) J. Bański (red.), Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, t. 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 25-37.
 
Janc K., Czapiewski K., 2013, The Internet as a Development Factor of Rural Areas and Agriculture (in:) Kamińska W., Heffener K. (eds.) Transformation Processes of Rural Areas, Studia Regionalia KPZK PAN, vol. 36, pp. 89-105.
 
Raczyk A., Dołzbłasz S., 2013, Czynniki i bariery rozwoju obszaru pogranicza polsko-niemieckiego w opinii samorządów lokalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 281 (2013), s. 121-129.
 
2012
Dołzbłasz S., 2012, Transborder relations between territorial units in the Polish-German borderland, Geographia Polonica Vol. 85 No. 3 (2012): 23-36.
 
Dołzbłasz S., 2012, Local Development Actors in a Post-Mining Municipality, (in:) Post-Mining Regions in Central Europe. Problems, Potentials, Possibilities. (eds.) Peter Wirth, Barbara Černič Mali, Wolfgang Fischer, OEKOM, München, pp. 182-194.
 
Dołzbłasz S., 2012, Wałbrzych (Poland) – Diversification of the Economy Is Possible, (in:) Post-Mining Regions in Central Europe. Problems, Potentials, Possibilities. (eds.) Peter Wirth, Barbara Černič Mali, Wolfgang Fischer, OEKOM, München, pp. 92-103.
 
Dołzbłasz S., 2012, Współpraca zagraniczna województwa dolnośląskiego, (w:) Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska, red: S. Ciok, K. Janc, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 23, Wrocław, s. 167-184.
 
Dołzbłasz S., , Raczyk A., 2012, Transborder openness of companies in a divided city: Zgorzelec/Görlitz case study, Tijdschrift voor economische en sociale geografie 103, p. 347–361
 
Janc K., 2012, Possibilities of hyperlink application in spatial research, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 17 (1), p. 57-65. DOI - 10.2478/v10089-012-0006-4
 
 
Janc K., Czapiewski K.Ł., Bajerski A., 2012, Where the brains are, where the brains move: education, skilled migration and human capital in Poland (in:) Churski P. (ed.) Contemporary issues in Polish geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 179-200.
 
Floriańczyk Z., Janc K., Czapiewski K., 2012, The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: the Polish experience, Geographia Polonica, 83 (1), p. 45-56.
 
Czapiewski K.Ł, Janc K., 2012, Rola wiedzy na wsi - edukacja a praca, Studia KPZK PAN, t. CXLV, s. 278-301.
 
Czapiewski K.Ł, Janc K., 2012, Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego, Mazowsze - Studia Regionalne, 10/2012, s. 33-52.
 
Furmankiewicz M., Janc K., 2012, Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym - różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców, Studia KPZK PAN, t. CXL, s. 231-245.
 
Janc K., 2012, Kapitał ludzki i społeczny na Dolnym Śląsku, (w:) Ciok S., Janc K. (red.) Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, tom 23, IGRR UWr, Wrocław, s. 97-112.
 
Raczyk A., Leśniak-Johann M., 2012, The competitive position of border areas in relation to the Polish and German regions, Geographia Polonica 85, nr 3 (2012), p. 37-54.
 
 
Raczyk A., 2012, Zróżnicowanie aktywności gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej układów lokalnych - przykład Dolnego Śląska, [w] S. Ciok, Janc K. (red.), Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, IGiRR, Wrocław, s. 77-95.
 
2011
Dołzbłasz S., 2011, Transborder cooperation in the Polish–Czech borderland – activity at the local level, (in:) Region and Regionalism, No 10 vol. 2, “Historical divisions of the territory in Central Europe and in different states of the world”, eds. K. Heffner, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole, pp. 157-167.
 
Dołzbłasz S., Raczyk A., 2011, Projekty współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej - przykład Polski, Studia Regionalne i Lokalne 3 (2011), s. 59-80.
 
Ilnicki D., Janc K., Kryza M., Szymanowski M., 2011, Cechy rozmieszczenia sklepów w przestrzeni wielkomiejskiej na przykładzie Wrocławia - zastosowanie Regresji Ważonej Geograficznie, Acta Universitstis Lodziensis, Folia Oeconomica, 253, s. 253-268
 
Ilnicki D., Janc K., 2011, Zastosowanie lokalnych wskaźników zależności przestrzennej do określenia zróżnicowań przestrzennych preferencji wyborczych mieszkańców Wrocławia, Studia Miejskie, nr. 4, s. 103-118.
 
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2011, Accessibility to Education and its Impact on Regional Development in Poland (in:) Adams N., Cotella G., Nunes R. (eds.) Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning. Knowledge and policy development in an enlarged EU, Routledge, London, pp.345-372.
 
Janc K., 2011, Geografia hiperlinków – przestrzenny wymiar samorządowych serwisów internetowych, Studia Regionalne i Lokalne, 4(46), s. 30-50.
 
Furmankiewicz M., Janc K., 2011, Wpływ programu pilotażowego Leader+ na aktywność mieszkańców gmin należących do partnerstw terytorialnych w województwie dolnośląskim, Wieś i Rolnictwo, nr. 1, s. 106-123.
 
Raczyk A., Dobrowolska-Kaniewska H., 2011, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego a wybrane problemy gospodarki przestrzennej w układach lokalnych w Polsce, [w] Gulczyński W. (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, s.243-262.
 
Raczyk A., Malinowska M., 2011, Zróżnicowanie efektywności kształcenia na poziomie podstawowym w przestrzeni miejskiej - przykład Wrocławia, [w] Namyslak B. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T.1. Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, t. 19, s. 231-242.
 
2010
Ciok S., 2010, Pogranicze polsko-ukraińskie : wsparcie współpracy transgranicznej (w:) Przekształcenia struktur regionalnych - aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, red. Ciok S. Migoń P., IGiRR, Wrocław, s. 373-382.
 
Ciok S., 2010, Wybrane aspekty tożsamości regionalnej mieszkańców Dolnego Śląska (w:) Poznań - Szczecin - Wrocław : trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, red. Łazuga W., Paczos S., Wydawnictwo LIBRON, Poznań, s. 123-134.
 
Dołzbłasz S., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie aktywności kobiet w Polsce na poziomie lokalnym w kontekście polityki równości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 95, s. 107-117.
 
Dołzbłasz S., 2010, Uwarunkowania przyrodnicze we współpracy transgranicznej finansowanej z funduszy UE w Polsce, (w:) Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom XXVI, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, IGRR, Uniwersytet Wrocławski, s. 25-35.  
Dołzbłasz S., Raczyk A., 2010, The role of the integrating factor in the shaping of transborder co-operation: the case of Poland, Quaestiones Geographicae, 29(4), s. 65-73.
 
Dołzbłasz S., Raczyk A., 2010, Relationship between actors of transborder co-operation Polish-German borderland case study, Europa XXI, no 20, Warsaw, pp. 119-129
 
Ilnicki D., 2010, Wybrane przestrzenne aspekty funkcjonowania bankomatów w Polsce, Przekształcenia struktur regionalnych - aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, red. Ciok S. Migoń P., IGiRR, Wrocław, s. 303-320.
 
Janc K., Ilnicki D., 2010, The hotspot - a new technology, but is it also a new, geographical face of the internet?, Geographia Polonica, 83, 2, pp. 55-65.
 
Janc K., Czapiewski K.Ł., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie miejsc pochodzenia finalistów olimpiady geograficznej (w:) Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, tom I, Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, s. 217-226.
 
Czapiewsk K.Ł., Floriańczyk Z., Janc K., 2010, Agricultural knowledge and rural economy - analysis on micro and macro scales (in:) Fieldsend A. (ed.) Linking competitiveness with equality and sustainability: new ideas for the socio-economic development of rural areas, Rural Areas and Development, no. 7., ERDN, Warszawa, pp. 25-36.
 
Raczyk A., 2010, Zróżnicowania wewnątrzregionalne w Polsce a polityka spójności - ujęcie dynamiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 95, s.52-65.
 
Raczyk A., 2010, Rozwój kapitału społecznego w kontekście aktywności gospodarczej w obszarach miejskich – przykład Dolnego Śląska, Studia Miejskie, 1, s. 249-260.
 
 

2009
Ciok S., 2009, Oddziaływanie Berlina na pogranicze zachodnie Polski (w:) Pogranicze polsko–niemieckie po roku 2004. Nowa jakość sąsiedztwa? red. J. Jańczak, M. Musiał–Karg, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 135–152
 
Ciok S., 2009, Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej (w:) Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, s. 119-145
 
Ciok S., 2009, Współpraca i konkurencja na pograniczu Polsko-Niemieckim (w:) Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, (red. I. Jażewicz), Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, s. 409-419
 
Ciok S., 2009, Regional image of global economic crisis on the example of Lower Silesia, Geopolitical Studies, vol. 15, s. 325-334.
 
Dołzbłasz S., 2009, Współpraca transgraniczna w ramach euroregionów na granicy zachodniej przed i po akcesji Polski do UE – oczekiwania a sfera realna, (w:) Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004. Nowa jakość sąsiedztwa? red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 105-118
 
Dołzbłasz S., 2009, Rozwój współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym i regionalnym w Europie jako element polityki spójności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 21/2008, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 
Dołzbłasz S., 2009, Instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki B+R na obszarze województwa dolnośląskiego, (w:) Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, DAWG, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, s. 64-85
 
Dołzbłasz S., 2009, Divided cities as links of cross-border co-operation and their role at the Polish-German border, (in:) Region and regionalism, No. 9 vol. 2, “Historical regions divided by the borders, Cultural heritage and multicultural cities”, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole, pp. 221-232
 
Dołzbłasz S., Raczyk A., 2009, Społeczny wymiar współpracy przygranicznej na przykładzie programów INTERREG III A w Polsce, (w:) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Katowice, s. 583-593
 
Dołzbłasz S., Raczyk A., 2009, Do specific conditions affect co-operation ? an assessment of cross-border co-operation under the Poland-Lithuania and the Russian Federation trilateral programme, (w:) problems of development and international cooperation in the region of the Southern Baltic, eds. Palmowski T., Vaiteknas S., Bernardinum, Gdynia, s. 63-73.
 
Ilnicki D., 2009, Main Spatial Aspects of the Functioning of Higher Education Institutions in Poland (w:) European Spatial research and Policy, Interdisciplinary Studies on Environment, Society and Economy, Vol. 16 N° 2/2009, University of Łódź, University of Groningen, Comenius University Bratislavia, Federal Office for Building and Regional Planning Bonn, s.79-92
 
Ilnicki D., 2009, Statystyczna i rzeczywista przestrzeń instytucjonalna miasta (rozdz. 7) (w:) Marszał T., (red.) Struktura funkcjonalna małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 117–137
 
Ilnicki D., Janc K., 2009, Topology, nodality and space of internet flows, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, Vol. 40, No. 2, 2009, pp. 15-26.
 
Janc K., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku (w:) Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, DAWG, Wrocław, s. 38-63
www_1
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2009, Internal peripheres of socio-economic development in Poland (in:) Kovacs A.D. (ed.), Old and New Borderlines/Frontiers/Margins, Discussion Papers of Centre for Regional Development of Hungarian Academy of Science, Pecs, pp. 109-121
 
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa-Polska-Mazowsze (w:) Rydz E., Rudnicki R. (red.), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, t. 17, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 21-32.
 
Raczyk A., 2009, Nowe programy współpracy przygranicznej – nowa jakość sąsiedztwa? Projekty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A na pograniczu polsko-niemieckim, (w:) Jańczak J., Musiał-Karg M., Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004. Nowa jakość sąsiedztwa?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 119-132
 
Raczyk A., Dobrowolska-Kaniewska H., 2009, Wstępna ocena realizacji działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na obszarze województwa dolnośląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 21/2008, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 
Raczyk A., 2009, Identyfikacja obszarów wzrostu i stagnacji w przestrzeni Dolnego Śląska. Część I – Sfera gospodarcza, (w:) Dobrowolska-Kaniewska H., Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii I, DAWG, UMWD, Wrocław
 
Raczyk A., Dobrowolska-Kaniewska H., 2009, Kształtowanie struktur przestrzennych sektora przemysłu i usług według poziomów techniki na przykładzie województwa dolnośląskiego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 13, Kraków, s. 42-55
 
Raczyk A., Metody badania przedsiębiorczości w oparciu o rejestr podmiotów gospodarki narodowej, (w:) Zioło Z., Rachwał T., Przedsiębiorczość – Edukacja nr 5, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków 2009
 
2008
Ciok S. 2008, Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z Republiką Federalna Niemiec (w:) Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, KPZK PAN, t. III, s. 297-358
 
Ciok S., Raczyk A., 2008, Implementation of the EU Community Initiative INTERREG III A at the Polish-German border: An attempt at evaluation, (In:) Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R., Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development. Mind the Gaps!, Springer-Verlag, Berlin, pp. 33-50
 
Dołzbłasz S., Raczyk A., 2008, Cross-border cooperation in the eastern border region of Poland, Geography. Economics. Ecology. Tourism: Regional Studies, is. 2/2008, Nizhyn, pp. 181-193
 
Dołzbłasz S., 2008, Związki partnerskie miast wojewódzkich na tle współpracy zagranicznej województw, (w:) Przekształcenia strukturalne miasta i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, red. J. Słodczyk, D. Rajchel, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 31-41
 
Dobrowolska-Kaniewska H., Dołzbłasz S., 2008, Polityka proinnowacyjna na szczeblu regionalnym na przykładzie Dolnego Śląska (w:) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-społecznych, Europa bez granic-nowe wyzwania, red.:D. Ilnicki, K. Janc, Wrocław, s. 131-141
 
llnicki D., 2008, Transakcja bankomatowa. Wybrane aspekty zróżnicowania czasowego i przestrzennego – przykład Wrocławia, (w:) Słodczyk J., Śmigielska E., Uniwersytet Opolski, Opole
 
Ilnicki D., Miasta polskie – potencjalne metropolie (w:) Mega miasta, Geografia w szkole, z. 1/2008, s. 44–47
 
Ilnicki D., 2008, Przestrzenne aspekty funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce, (w:) Markowski T., Drzazga D., Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Pan, T. CXXI, Warszawa, s. 33-44
 
Ilnicki D., 2008, Analizy przestrzenne w geografii. Kontekst społeczno - ekonomiczny (w:) Żyszkowska W, Spallek W., (red.) "Główne problemy współczesnej kartografii 2008: Analizy przestrzenne w kartografii", Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii s. 134–149
 
Ilnicki D., Janc K., 2008, Węzłowość i przestrzeń przepływów Internetu. Ujęcie globalne i lokalne (w:) Geopolis – Elektroniczne Czasopismo Geograficzne, z. 1, s. 7–26
Ilnicki D., 2008, Od antropologicznej do geograficznej istoty wskaźników przyrodniczych Perkala. Dyskusja nad metodą i jej wykorzystaniem (w:) Podstawowe idee i koncepcje geograficzne w świetle przemian geografii i współczesnego świata w geografii, Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń, Łodź
 
Janc K., Czapiewski K.Ł., 2008, Przestrzenne aspekty zmiany poziomu wykształcenia ludności w Polsce, (w:) S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Europa bez Granic – nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe, 4, IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 173–184
 
Janc K., 2008, Zależność między kapitałem społecznym a efektywnością gospodarek lokalnych w Polsce – ujęcie przestrzenne (w:) Szczepański M.S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red) Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 304-315
 
Janc K., 2008, The Historical Shaping of Social Capital Levels in Poland, Regions Magazine, vol. 270, Regional Studies Association, Seaford, pp. 14-16
Czapiewski K.Ł. Janc K., 2008, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności wiejskiej i rolniczej, Czasopismo Geograficzne, 79(3), s. 333-354.
 
Dobrowolska-Kaniewska H., Raczyk A., 2008, Podmioty gospodarcze i pracujący w sektorze usług i przemysłu według poziomów techniki w miastach na przykładzie Dolnego Śląska, (w:) Słodczyk J., Szafranek E., Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 223-236
 
Raczyk A., 2008, Kształtowanie zróżnicowań przestrzennych przedsiębiorczości na poziomie lokalnym w Polsce, (w:) Ilnicki D., Janc K. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno–przestrzennych „Europa bez granic – nowe wyzwania”, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uwr, nr 3, Wrocław, s. 169-178
 
Raczyk A., 2008, Conditions of spatial diversity of registered and actual populations at a local level in Poland, Bulletin of Geography, socio-economic series, no 9/2008, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, pp.47-58
 
Raczyk A., 2008, Potencjał przestrzeni akademickiej (przykład Wrocławia), (w:) Markowski T., Drzazga D., Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Pan, t. CXXI, Warszawa, s. 236-249
 
2007
Ciok S., 2007, 160 lat kolei dolnośląsko-marchijskiej, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, Warszawa-Rzeszów, t. XIII, s. 207-220
 
Dołzbłasz S., Raczyk A., 2007, New versus old cross-border cooperation programmes in the example of Polish-Czech and Polish-German border areas, Europa XXI. Regional development in Central Europe – cohesion and competitiveness, Institute of Geography and Spatial Organization, PAS, Warszawa, pp. 153-166
 
Ilnicki D., 2007, Usługa bankomatowa, jako nowe zjawisko w starej przestrzeni [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź , 287-302
 
Ilnicki D., 2007, Kawiarenki internetowe - społeczny aspekt zjawiska. Refleksje pedagoga [w:] Wawrzak-Chodaczek M. (red.), Wybrane aspekty komunikacji społecznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 70-84
 
Ilnicki D., 2007, Usługa bankomatowa w przestrzeni miasta Wrocławia (próba podejścia do delimitacji obszarów oddziaływania) [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 161-171
 
Czapiewski K. Ł., Janc K., 2007, Education as a Factor that Diversifies the Possibilities of Economic Development in Poland, Central European Journal of Architecture and Planning, Alfa Spectra STU, Bratislava, vol. 11, no. 2, p. 29-35
Janc K., 2007, Wpływ kapitału ludzkiego na efektywność gospodarek lokalnych w Polsce – przykład zastosowania regresji przestrzennej (w:) Brezdeń P., Grykień S. (red.) Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. IX, IGiRR, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 87-98.
Raczyk A, 2007, Dochodowość i efektywność gospodarki w Polsce w układach lokalnych, (w:) P. Bezdeń, S. Grykień, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, s.237-248
Raczyk A., Dobrowolska-Kaniewska H, 2007, Spatial distribution of economic entities and their classification according to technology levels in Dolnosląskie Voivodeship, Bulletin of Geography, socio-economic series, no 7/2007, Nicolaus Copernicus University, Toruń, pp.15-29
Raczyk A, 2007, Wpływ III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego na aktywność gospodarczą w układach lokalnych, [w:] Kitowski J. (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, Warszawa-Rzeszów, 2007, t. XIII, ss. 243-253
Raczyk A., 2007, Zmiany aktywności gospodarczej w III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, Logistyka i transport. Zeszyty Naukowe, nr 1(4)/2007, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wrocław, ss.123-129
 
2006
Ciok S., 2006, Interreg III A programme in countries of central and Eastern Europe, Geopolitical Studies 14, Polisch Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, p. 17-26
 
Ciok S., 2006, Społeczno-gospodarcze konsekwencje budowy linii kolejowej Wrocław-Berlin [w:] M. Krużyński, J. Makuch (red.), 160 lat połączenia kolejowego Wrocław-Berlin, Politechnika Wrocławska, Wrocław, s.99-107
 
Ilnicki D., 2006, Rozwój przestrzeni rezydencjalnej Wrocławia [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, Biuletyn KPZK PAN, z. 227, Warszawa, s. 36-54
 
Ilnicki D., 2006, Usługa bankomatowa jako nowe zjawisko w starej przestrzeni [w:] Jażdżewska I., (red.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006, s. 289-304
 
Ilnicki D., Krawczyk K., 2006, Karty płatnicze w ujęciu przestrzennym i czasowym (przykład Wrocławia) [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek, (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno - demograficznej miast, Opole, s. 279- 310
 
Jakubowicz E., 2006, Podstawy rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego (w:) B. Górz (red.), Urbanizacja i społeczeństwo, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków, s. 225-235
 
Jakubowicz E., Janc K., 2006, Regional social structures in the European Union, Bulletin of Geography, socio-economic series, no 5/2006, Nicolaus Copernicus University, Toruń, pp. 65-76
Janc K., 2006, Human and Social Capital in Poland – Spatial Diversity and Relations, Europa XXI, no. 14, CSE, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, pp. 39-55.
Janc K., 2006, Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) – wybrane zagadnienia metodyczne (w:) Komornicki T., Podgórski Z. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 76-83
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2006, On Human Capital and Agrarisation in Poland (in:) Floriańczyk Z., Czapiewski K.Ł. (eds.), Endogenous Factors Stimulating Rural Development, Rural Areas and Development, no. 4., ERDN, Warszawa, pp. 53-68.
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2006, Development potential of Polish regions, Problems of Geography, Bulgarian Academy of Science, Sofia, no. 1-2. pp. 91-104.
 
Dobrowolska-Kaniewska H., Raczyk A., 2006, Projekty z zakresu środowiska planowane do realizacji w okresie programowania 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na obszarze górskim Sudetów, [w] Furmankiewicz M., Jadczyk P. (red.), Problemy współpracy na rzecz ekorozwoju Sudetów, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Jelenia Góra
Raczyk A., 2006, Zróżnicowania wewnątrzregionalne aktywności gospodarczej w Polsce (1994-2000), (w:) Komornicki T., Podgórski Z. (red.), Dokumentacja Geograficzna Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 227-233
 
Raczyk A., Dobrowolska-Kaniewska H., 2006, Economic activity and migration at the local scale, Bulletin of Geography, socio-economic series, no. 5/2006, Nicolaus Copernicus University, Toruń
2005
Ciok S., 2005, Polska w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej (w:) J. Kundera (red.), Rozszerzenie Unii Europejskiej. Korzyści i koszty dla nowych krajów członkowskich, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2702, s. 253-265, Wrocław
 
Ciok S., 2005, Wybrane problemy badawcze i teoretyczne pogranicza i współpracy transgranicznej w geografii (w:) J. Leoński, B. Woźniak (red.), Współczesne społeczeństwo polskie a wyzwania integracji europejskiej, Rozprawy i Studia t. (DCXXXII) 558, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 
Ciok S., Ilnicki D., Jakubowicz E., 2005, Rozwój przestrzenny, zagospodarowanie przestrzenne i geografia usług, (w:) Łoboda J., Migoń P. (red.), Główne kierunki badań geograficznych ośrodka wrocławskiego, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uwr., s. 125 - 136
 
Dołzbłasz S., Leśniak M., 2005, Conditions of competitiveness in the border areas in the context of European integration, (w:) M. Pacuk, T. Michalski (red.), Problems of regional and local development in Polish, Russian and Lithuanian parts of south Baltic, Arc Coastal Regions, N 9, University of Gdańsk, Department of Regional Development Geography, Gdynia-Pelpin, s. 29-42
 
Ilnicki D., 2005, Technologie informacyjne w funkcjonowaniu wybranych miejscowości woj. opolskiego, (w:) T. Marszał (red.), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Biuletyn KPZK, PAN, z. 220, s. 169-182
 
Ilnicki D., 2005, Rzeczywistość fizyczna - rzeczywistość wirtualna. Przestrzeń geograficzna - cyberprzestrzeń, (w:) Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, T. 1, Toruń, s. 184 - 186
 
Ilnicki D., Raczyk A., 2005, Charakterystyka działalności gospodarczej wybranych miejscowości Dolnego Śląska na tle kraju, (w:) Marszał T., Gospodarka w przestrzeni polskich miast, Biuletyn KPZK, PAN, z. 216
Jakubowicz E., Nitecka-Kmieć M., 2005, Sklepy luksusowe jako nowy element centralnego ośrodka usługowego Wrocławia. (w:) Bucka M., Słodczyk J. (red.), Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, Uniwersytet Opolski s.375-384
 
Janc K., Czapiewski K.Ł, 2005, Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich (w:) Głębocki B., Kaczmarek U. (red.), Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, t. 8, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 69-84
Janc K., 2005, Park technologiczny - nowy element w przestrzeni regionu, (w:) Marszał T., Gospodarka w przestrzeni polskich miast, Biuletyn KPZK PAN, z. 216, Warszawa, s. 189-199
Czapiewski K.Ł., Janc K., Leśniak M., 2005, Wybrane aspekty charakterystyki demograficznej, społecznej i gospodarczej gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku. (w:) E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, PAP, Słupsk, s. 137-149
 
2004
Dołzbłasz S., 2004, Aktywność międzynarodowa Regionu Dolnośląskiego, [w:] red. G. Rdzanek, E. Stadtmüller, Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, Instytut Stosunków Międzynarodowych WNS Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 289-296
 
Dołzbłasz S., 2004, Międzynarodowa współpraca polskich regionów, [w:] red. W. Kosiedowski, Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek, s. 563-572
 
Ilnicki D., 2004, Kawiarnie internetowe w Polsce. Aspekt przestrzenny, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski, T. X, s. 383 - 396, Warszawa - Rzeszów
Jakubowicz E.,2004, Edukacja, a kapitał ludzki. (w:) Ciok S., Ilnicki D. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno - przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, t. VIII/1, s.359-366
 
Janc K., 2004, Znaczenie kapitału ludzkiego w procesach globalizacji (w:) Rdzanek G., Stadtmüller E., Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, Uniwersytet Wrocławski, s. 71 - 82
Janc K., 2004, Poziom wykształcenia ludności a kapitał społeczny w Polsce, (w:) Ciok S., Ilnicki D. (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VIII/1, IGiRR, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 367-376
 
2003
Ciok S., 2003, Odra - główna droga wodna pogranicza polsko - niemieckiego, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG i Uniwersytet Rzeszowski, t. IX, Warszawa - Rzeszów 2003.s. 151-170
 
Ciok S., 2003, Wykorzystanie środków Programu PHARE-CBC dla rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego, (w:) Klasik A. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, Biuletyn KPZK PAN z. 208, s. 155 - 170, Warszawa
 
Ciok S., 2003, Konsekwencje ustalenia granicy państwowej dla rozwoju pogranicza na przykładzie granicy polsko-niemieckiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2154, Katowice, s. 131 - 141
 
Ciok S., Jakubowicz E., 2003, The Competitvenss of Silesian Region, Słodczyk J., Hasiński W. (ed.), Transformation of the social and economic structure of the Silesia region, Economic and Environmental Studies, Nr 5/2003, Uniwersytet Opolski, Opole
 
Ciok S., Jakubowicz E., 2003, Wybrane problemy układów bipolarnych w sieci osadniczej, (w:) Zioło Z. (red.), Bipolarny rozwój aglomeracji - kierunki rozwoju układów bipolarnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 209, s. 59 - 74
 
Łoboda J., Ciok S., Jakubowicz E., 2003, The Socio-Economic and Spatial Conditions for the Development of Lower Silesia, (w:) Hasiński W., Słodczyk J. (ed.), Transformation o the Social and Economic Structure of the Silesia Region, Economic and Environmental Studies, No.5/2003, s. 35-54
 
Dołzbłasz S., 2003, Międzynarodowa współpraca regionów południowo - zachodniej Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2154, Katowice 2003, s.142 - 152
 
Ilnicki D., 2003, Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym (próba identyfikacji), (w:) XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Ilnicki D., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia kawiarni internetowych w Polsce, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG i Uniwersytet Rzeszowski, Warszawa - Rzeszów
 
Ilnicki D., 2003, The automated teller machine as a new service (Poland case study), Moravian Geographical Reports, Volume 11, No 1, Praga, s. 20 - 26
 
Ilnicki D., 2003, Wyznaczniki współczesnych przekształceń w sferze usług nowych, a poziom rozwoju gospodarczego, (w:) Rogacki H. (red.), Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 295 - 309
 
Ilnicki D., 2003, Zmiany i przestrzenne zróżnicowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, (w:) Budownictwo w przestrzeni lokalnej, Gospodarka w przestrzeni lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7-22
 
Ilnicki D., Głaz M., 2003, Przestępczość i wykroczenia w przestrzeni miasta - przykład Wrocławia, (w:) Miasta w okresie przemian, Uniwersytet Opolski, Opole
 
Ilnicki D., Raczyk A., 2003, Describing Interregional Differences: Selected Problems, (w:) Łoboda J., Grykień S., Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno - przestrzennych, T. VII, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław
Ilnicki D., Raczyk A., 2003, Charakterystyka działalności gospodarczej wybranych miejscowości Dolnego Śląska na tle kraju, (w:) Gospodarka w przestrzeni lokalnej, Łódź
 
Jakubowicz E., 2003, Kapitał ludzki podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego, (w:) Frysztacki K., Heffner K. (red.), W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, PIN Instytut Śląski, Uniwersytet Opolski i inni, Opole, s.60-69
 
Jakubowicz E., 2003, Human Capital as Socio-Economic Development Base of Integrating Europe, IG i PZ PAN i Uniwersytet Rzeszowsk i inni, Rzeszów
 
Janc K., 2003, Rola nauki i techniki we współczesnym świecie. Polska a Europa, (w:) Śmigielska M., Słodczyk J. (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG Oddz. Opole, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 311 - 316
 
2002
Ciok S., 2002, Problemy społeczne polskiego pogranicza zachodniego a polityka zagraniczna, (w:) Stemplowski R., Żelazo A. (red.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Raporty, Warszawa, s. 89 - 116
 
Ciok S., 2002, Przejścia graniczne jako "wąskie gardła" układu transportowego, (w:) Wendt J. (red.), Wybrane zagadnienia geografii transportu, Zakład Geografii Ekonomicznej Morza, Zakład Geografii Społecznej i Turyzmu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 26 - 33
 
Ciok S., Kołodziejczak T., 2002, Competitiveness in Central and East European Countries, (w:) Kitowski J. (ed.), New Arrangements of Socio - Economic Links in Central and Eastern Europe, The Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, University of Rzeszów, Faculty of Economics, s. 35 - 48, Rzeszów
 
Ilnicki D., 2002, Próba określenia zmienności czasowej zjawisk przestrzennych metodami wzorcowymi - przykład metody Hellwiga, (w:) Rogacki H. (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno - ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, s. 185 - 195
 
Ilnicki D., 2002, Przekształcenia wybranych elementów struktur demograficznych miejscowości charakterystycznych dla strefy podmiejskiej Wrocławia, Biuletyn Geograficzny nr 1/2002, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 202 - 214
Ilnicki D., 2002, Fenomen kawiarenek internetowych, (w:) Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 249-262
Górecka S., Ilnicki D., Jakubowicz E., Puchała H., Raczyk A., 2002, Demograficzne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego w województwie dolnośląskim (streszczenie raportu końcowego), Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji we Wrocławiu, s. 6-19
 
Górecka S., Jakubowicz E., Puchała H., 2002, Sieć gimnazjów w świetle prognoz demograficznych, (w:) Gołębniak B.D. (red.), Obraz gimnazjów wrocławskich, Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji we Wrocławiu, s. 62 - 74
 
Jakubowicz E., Raczyk A., 2002, Problemy i wskaźniki oceny zróżnicowań wewnątrzregionalnych, (w:) Rogacki H. (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno - ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, s. 177 - 184
2001
Ciok S., 2001, Processes of socio-economic transformation in countries of Central and Eastern Europe in light of selected indexes, (in:) Kitowski J. (ed.), Spatial dimension of socio - economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century, vol. I, Papers and Monogrraphs of the Department of Economy, Nr 22, Rzeszów, s. 35 - 49
 
Ilnicki D, Siłka T., 2001, Polska przestrzeń w kontekście nowego podziału administracyjnego, (w:) Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno - ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwa Naukowe, Poznań, 2001, s 293 - 303
 
Ilnicki D., 2001, Bankomat jako usługa nowa, (w:) Geografia różnorodności - różnorodność w geografii, Łęcka I. (red.), Instytut Krajów Rozwijających się, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s 45 - 51
 
llnicki D., 2001, Inwestycje mieszkaniowe w przestrzeni Wrocławia, (w:) Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (cz.II), XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 221-235
 
2000
Ciok S., 2000, Pogranicze zachodnie Polski w perspektywie integracji europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne 1 (1)/ 2000, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 91-104
 
Ciok S., Jakubowicz E., 2000, Konkurencyjność regionu Dolnego Śląska, (w:) Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, zeszyt 5 (6)/2000, Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego, s.27 - 41
 
Ciok S., Kołodziejczak T., 2000, Konkurencyjność polskiego pogranicza zachodniego, (w:) Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, s.195-212
 
Dołzbłasz S., 2000, Konflikty przestrzenne w zagospodarowaniu przestrzennym strefy podmiejskiej Wrocławia, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, Wrocław, s. 91-101
 
Ilnicki D., 2000, Bogatynia - przestrzeń instytucjonalna, (w:) Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście Łódź. s. 165-168
 
Ilnicki D., 2000, Charakterystyka przestrzeni budowlanej Dolnego Śląska w latach 1994-1997, (w:) Studia regionalne nad Rozwojem Dolnego Śląska, Nr 1/2000, s. 98-110
 
Ilnicki D., 2000, Warunki mieszkaniowe jako wyraz poziomu i jakości życia ludności Dolnego Śląska, (w:) Studia regionalne nad Rozwojem Dolnego Śląska, Nr 1/2000, s. 83-97
 
Jakubowicz E., 2000, Rola usług "nowych" w przekształceniach systemu miast regionu dolnośląskiego, (w:) Miasto w okresie przemian, PWN Opole - Wrocław
 
Raczyk A., 2000, Nisze aktywności gospodarczej, Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, z. 2/2000, Wrocław, s. 39 - 49
 
starsze niż 2000
Ciok S., 1999, Zagospodarowanie infrastrukturalne tras autostradowych w Polsce Południowo-Zachodniej, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. V, Warszawa-Rzeszów
 
Ciok S., 1999, Wpływ granicy i współpracy transgranicznej na rozwój lokalny i regionalny zachodnich obszarów przygranicznych, (w:) Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 
Ilnicki D., 1999, Przestrzeń budowlana Dolnego Śląska, (w:) Budownictwo mieszkaniowe w latach 90 - tych. Zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK, PAN, z. 190, s. 91-104
 
Jakubowicz E., 1999, Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska, Dolny Śląsk 7/99, DTSK we Wrocławiu, s. 18-25
 
Jakubowicz E., 1999, Uwarunkowania i strategiczne kierunki rozwoju Dolnego Śląska, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wroclawiu, T. II, ss. 177 - 185
 
Raczyk A., 1999, Przekształcenia własnościowe w Polsce Południowo - Zachodniej w okresie transformacji systemowej, (w:) Łoboda J., Grykień S., Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno - przestrzennych, Instytut Geograficzny UW, Wrocław, s. 181 - 194
Ciok S., Jakubowicz E., Łoboda J., 1998, Konkurencyjność i przekształcenia strukturalne aglomeracji Wrocławskiej w okresie transformacji, Biuletyn KPZK PAN, z.182
 
Ciok S., 1998, Bariery i ograniczenia współpracy transgranicznej (ze szczególnym uwzględnieniem granicy polsko - niemieckiej), (w:) Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - próba syntezy, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego Filii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Rzeszowie, Nr 15, Rzeszów 1998, s. 53 - 67
 
Ciok S., Szumowski A., 1998, Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju regionalnego, (w:) Międzynarodowa współpraca regionów. Poradnik, Uniwersytet Gdański, Gdańsk , s. 66 - 77
 
Ciok S., Łoboda J., 1998, Rozwój współpracy transgranicznej obszarów przygranicznych Polski i Niemiec, (w:) Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 768, s. 150 - 160
 
Jakubowicz E., 1998, Funkcje usług w strukturze przestrzennej Makroregionu Południowo Zachodniego, Studia Regionalne, Z.21. RCSS Warszawa
 
Ciok S., 1997, Problemy gospodarki mieszkaniowej w Sudetach, Sprawy Mieszkaniowe, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Zeszyt 1/1997, Warszawa, s. 86 - 96
 
Ilnicki D., 1997, Przemiany ludnościowe na dolnym Śląsku w latach 1989 - 1993, (w:) Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczna i Ekonomiczna, T. 15
 
Ciok S., 1996, Przekształcenia obszarów przygranicznych na skutek zmian w przebiegu i funkcji granic, (w:) Problemy regionalnej współpracy transgranicznej, Rozprawy i monografie Wydziału Ekonomicznego Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, nr 10, Rzeszów 1996, s. 59 - 77
 
Ciok S., 1996, Sudety przykładem obszaru problemowego. Identyfikacja, diagnoza, terapia, Biuletyn KPZK PAN, z. 174, s.123 - 140, Warszawa
 
Ciok S., 1996, Zagrożenia w rozwoju wsi sudeckiej, Socjologia XXI, Acta Universitatis Wratislawiensis Nr 1866, s.127 - 148, Wrocław
 
Ciok S., 1996, Uwarunkowania zewnętrzne w rozwoju miasta Wrocławia, (w:) Wrocław 2000 Plus, Studia nad strategią miasta, Zeszyt 4/1996, Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, s.12 - 28
 
Ciok S., 1996, Spójność sieci transportowej na obszarze przygranicza zachodniego, (w:) Lijewski T., Kitowski J. (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, T.II, Warszawa-Rzeszów
 
Ciok S., Ilnicki D., Jakubowicz E., 1996, Wybrane elementy struktury społecznej i gospodarczej pogranicza polsko - niemieckiego, (w:) Lijewski T., Kitowski J. (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, T.I, s. 149 - 163, Warszawa - Rzeszów
 
Ilnicki D., 1996, Proces suburbanizacji w aglomeracji wrocławskiej na przykładzie budownictwa mieszkaniowego, (w:) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych, Studia Geograficzne, T. LXV,
 
Jakubowicz E., 1996, Regionalne aspekty polityki społecznej, (w:) Społeczne podstawy budowania polityki rozwoju regionalnego, Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Sopot
 
Jakubowicz E., Ilnicki D., 1996, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznego na obszarach przygranicza, (w:) Problemy regionalnej współpracy transgranicznej, Rozprawy i monografie Wydziału Ekonomicznego nr 10, s. 37-58
 
Ciok S., 1995, Infrastruktura techniczna w integracji obszarów przygranicznych, (w:) Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Opolski, PTE, Oddział w Opolu, Opole, s. 425 - 430
 
Ciok S., 1995, Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1730, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczna i Ekonomiczna, t.XII, s. 51 - 64, Wrocław
 
Ciok S., 1995, Problemy okresu transformacji systemu społeczno - gospodarczego na Śląsku, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1708, Socjologia XVIII, s. 83 - 97, Wrocław
 
Ciok S., Jakubowicz E., 1995, Regionalne zróżnicowanie procesów transformacji w Polsce, (w:) Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarczej, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 55 - 66
 
Ciok S., Łoboda J., 1995, Probleme und Perspektiven der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in den Grenzgebieten, (w:) Wissenschaftseinrichtungen und Strukturentwicklung in der Grenzregion. Modelfall Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder), Wyd. Naukowe Uniwer. im. A. Mickiewicza, Poznań
 
Ciok S., 1995, Wpływ zmian funkcji granicy na przeobrażenia w polsko-niemieckiej strefie przygranicznej, (w:) Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami, Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, Biuletyn No 10, IG i PZ PAN, część II, Warszawa
 
Ilnicki D., 1995, Warunki mieszkaniowe w ujęciu kontinuum miejsko - wiejskiego, (w:) Acta Universitatis Wratislaviensis, 1730, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczna i Ekonomiczna, T. 12
 
Jakubowicz E., 1995, Czynniki rozwoju obszarów przygranicznych w europejskim procesie integracyjnym, (w:) Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Opolski, PTE Oddział w Opolu, Opole
 
Ciok S., Łoboda J., 1994, Beispiele polnisch - deutscher Zusammenarbeit in den grenznahen Gebieten, (w:) Buchhofer E., Kortus B. (Hrsg.), Deutschland und Polen . Geograpfie einer Nachbarschaft im neuen Europa, Studien zur Internationalen Schulbuchforschung Band 81, s. 115-132, Frankfurt / Main
 
Ciok S., 1994, Rozwój osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Tendencje i kierunki zmian, (w:) Przemiany ludnościowo-osadnicze i społeczno-gospodarcze na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, Acta Uniw.Wratisl., No 1591, Wrocław
 
Ilnicki D., 1994, Typologia miast ze względu na warunki mieszkaniowe. Próba oceny, (w:) Acta Universitatis Wratislaviensis, 1620, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczna i Ekonomiczna, T. 10
 
Jakubowicz E., 1994, Ośrodki usługowe Dolnego Śląska (na przykładzie szkolnictwa średniego), (w:) Łoboda J. (red.), Przemiany ludnościowo-osadnicze i społeczno-gospodarcze na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, Studia Geograficzne LXI
 
Ciok S., 1993, Lokalne systemy osadnicze w strefie przygranicznej, (w:) Problematyka lokalnych systemów osadniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s.106 - 113, Toruń
 
Ciok S., 1992, Zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego Sudetów i możliwości ich eliminacji, (w:) Przestrzenne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Sudetów, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1343, Studia Geograficzne. t.LVIII, s. 187 - 198, Wrocław
 
Ciok S., 1992, Wybrane Problemy rozwoju i zagospodarowania zachodnich obszarów przygranicznych, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1238, Studia Geograficzne t.LII, s. 67 - 84, Wrocław
 
Ciok S., 1992, Polska granica zachodnia. Zmiana funkcji granicy, (w:) Problemy społeczno - gospodarcze pogranicza polsko-niemieckiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1446, Socjologia VI, s. 9 - 21, Wrocław
 
Ciok S., 1992, Urbanizacja wsi w strefie podmiejskiej Wrocławia, (w:) Miasta polskie w procesie przemian. Studia nad Wrocławiem i Oleśnicą, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1380, Socjologia III, Wrocław
 
Ciok S., 1988, Problemy restrukturyzacji gospodarki Sudetów. Między klęską a nadzieją, Gospodarka Planowa nr 6, s. 28 - 31, PWN Warszawa
 
Ciok S., 1988, Niekorzystne tendencje zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym Sudetów, Czasopismo Geograficzne, T.LIX, z.2, s. 171 - 182, Wrocław
 
Jakubowicz E., 1984, Sieć szkolnictwa średniego Dolnego Śląska, Acta Univ. Wrat. No 656, Prace Instytutu Geograficznego, s.B, t.5, Wrocław, s.33-51
 
Ciok S., 1983, Struktura społeczno-ekonomiczna i funkcjonalna obszarów przygranicznych Polski, (w:) Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych, Komisja Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 
Ciok S., 1983, Powiązania towarowe w makroregionie Południowo - Zachodnim (na przykładzie przewozów kolejowych), Acta Universitatis Wratislaviensis 597, Badania i Studia Regionalne Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 203 - 217, Wrocław
 
Ciok S., 1983, Klasyfikacja wielocechowa województw według stopnia zurbanizowania obszarów wiejskich, Acta Universitatis Wratislaviensis 597, Badania i Studia Regionalne Uniwersytetu Wrocławskiego, s.165-184, Wrocław
 
Ciok S., 1979, Zmiany funkcji granicy i jej wpływ na przeobrażenia w strefie przygranicznej (na przykładzie rejonu Zgorzelca), (w:) Rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przygranicznych, Komisja Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział we Wrocławiu
 
Ciok S., 1979, Funkcje przemysłowe a rozwój miasta, (w:) Rola przemysłu w rozwoju miast i miasto jako baza działalności przemysłowej, Uniwersytet Łódzki, s. 153 - 160, Łódź
 
Ciok S., 1979, O kompleksie naukowo - badawczym i jego roli w sterowaniu rozwojem okręgów przemysłowych, Zeszyty Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN nr 71, s.169 - 173, Warszawa
 
Ciok S., 1979, Próba określenia stopnia zurbanizowania obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo 3, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, s. 47 - 54, Warszawa
 
Ciok S., 1979, Rozwój przestrzenny aglomeracji wrocławskiej w latach 1960 - 1970, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczna i Ekonomiczna, T.3, s. 13 - 28, Wrocław
 
Jakubowicz E., 1979, Zastosowanie modelu grawitacji do wyznaczania granic oddziaływania centrów regionalnych, Acta Univ. Wrat., No 438, Prace Instytutu Geograficznego, s.B. Wrocław
 


 

Site Map | Kontakt z administratorem
Prowadzenie: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc |
© 2009-2011 Dariusz Ilnicki