Krzysztof Janc

Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet
Wrocławski
Publikacje

Monografie
Janc K. 2017, Geografia internetu, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, tom 41, IGRR UWr, Wrocław.
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2013, Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza 11, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego, Warszawa.
Janc K., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, tom 8, IGRR UWr, Wrocław.

Redakcje monografii
Ciok S. Janc K., 2014, Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej tom 2, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, tom 33/2, IGRR UWr, Wrocław.
Ilnicki D., Janc K. 2012, Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, tom 29, IGRR UWr, Wrocław.
Ciok S., Janc K., 2012, Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, tom 23, IGRR UWr, Wrocław.
Ilnicki D., Janc K., 2008, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania., Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, tom 3, IGRR UWr, Wrocław.

Artykuły i rozdziały w monografiach
Dudzik–Deko P., Janc K., 2016, „Ekomuzeum Rzemiosła” – Dobków (w:) Wójcik M. (red.) Tożsamość i „miejsce”. Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 75–82.
 
Czapiewski K., Janc K., Owsiński J.W., Śleszyński P., 2016, A modelling project in Poland : the social and intellectual capital aspects, Studies in Agricultural Economics, 118, 1, 5-15.
 
Janc K., Siłka P., 2016, How big is the digital divide between rural and urban areas in Poland?, Studia Obszarów Wiejskich, 43, 45-58.
 
Janc K., Czapiewski K., 2016, Poziom wykształcenia rolników w Polsce: analiza czasowo-przestrzenna, Biuletyn KPZK PAN, 263, 9-28.
 

Janc K., 2016, A Global Approach to the Spatial Diversity and Dynamics of Internet Domains, Geographical Review, 106, 4, p. 567-587.
DOI: 10.1111/j.1931-0846.2016.12197.x (IF 2015 0.500)

Furmankiewicz M., Janc K., Macken-Walsh A., 2016, The impact of EU governance and rural development policy on the development of the third sector in rural Poland: A nation-wide analysis, Journal of Rural Studies, 43, p. 225-234.
DOI:10.1016/j.jrurstud.2015.12.011 (IF 2015 2.206)
Janc K., 2015, Visibility and Connections among Cities in Digital Space, Journal of Urban Technology, 22, 4, p. 3-11.
DOI: 10.1080/10630732.2015.1073899 (IF 2015 1.234)
Janc K., 2015, Geography of Hyperlinks—Spatial Dimensions of Local Government Websites, European Planning Studies, vol. 23, issue 5, p. 1019-1037.
DOI: 10.1080/09654313.2014.889090 (IF 2015 1.056)

Janc K., 2015, Geografia domen internetowych – wybrane aspekty, Przegląd Geograficzny, t. 87, z. 4, s. 643-458.

Janc K., 2015, Transfer wiedzy w rolnictwie a serwisy internetowe - przykład eksploracji danych sieciowych, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 102, z. 1, s. 133-146.
 
Janc K., 2014, Związki pomiędzy światem on-line i off-line na przykładzie widoczności oraz powiązań pomiędzy miastami w cyberprzestrzeni, Studia Regionalne i Lokalne, 3(57).
 
Janc K., Czapiewski K.Ł., 2014, Internet jako czynnik poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich (w:) W. Kamińska, K. Heffner (red.) Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania. Studia KPZK PAN, t. CLVI, s. 195-218.
 
Czapiewsk K.Ł., Janc K., 2014, Polaryzacja zagadnień edukacyjnych na Mazowszu wyzwaniem w rozwoju obszarów wiejskich (w:) W. Kamińska, K. Heffner (red.) Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania. Studia KPZK PAN, t. CLVI, s. 335-357.
 
Janc K., 2013, Źródła informacji dla rolnictwa - analiza powiązań między serwisami WWW, Wieś i Rolnictwo, nr. 3, s. 168-181.
Janc K., 2013, Dolnośląska wieś - rok 2050 (w:) J. Bański (red.), Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, t. 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 25-37.
Janc K., Czapiewski K., 2013, The Internet as a Development Factor of Rural Areas and Agriculture (in:) Kamińska W., Heffener K. (eds.) Transformation Processes of Rural Areas, Studia Regionalia KPZK PAN, vol. 36, pp. 89-105.
 
Janc K., 2012, Possibilities of hyperlink application in spatial research, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 17 (1), p. 57-65. DOI - 10.2478/v10089-012-0006-4
Janc K., 2012, Miasto w sieci – obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni, Przegląd Geograficzny, 84,4, s. 509-528.
Janc K., Czapiewski K.Ł., Bajerski A., 2012, Where the brains are, where the brains move: education, skilled migration and human capital in Poland (in:) Churski P. (ed.) Contemporary issues in Polish geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 179-200.
Floriańczyk Z., Janc K., Czapiewski K., 2012, The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: the Polish experience, Geographia Polonica, 83 (1), p. 45-56.
Czapiewski K.Ł, Janc K., 2012, Rola wiedzy na wsi - edukacja a praca, Studia KPZK PAN, t. CXLV, s. 278-301.
 
Czapiewski K.Ł, Janc K., 2012, Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego, Mazowsze - Studia Regionalne, 10/2012, s. 33-52.
 
Furmankiewicz M., Janc K., 2012, Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym - różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców, Studia KPZK PAN, t. CXL, s. 231-245.
Janc K., 2012, Kapitał ludzki i społeczny na Dolnym Śląsku, (w:) Ciok S., Janc K. (red.) Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, tom 23, IGRR UWr, Wrocław, s. 97-112.
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2011, Accessibility to Education and its Impact on Regional Development in Poland (in:) Adams N., Cotella G., Nunes R. (eds.) Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning. Knowledge and policy development in an enlarged EU, Routledge, London, pp.345-372.
Janc K., 2011, Geografia hiperlinków – przestrzenny wymiar samorządowych serwisów internetowych, Studia Regionalne i Lokalne, 4(46), s. 30-50.
Ilnicki D., Janc K., 2011, Zastosowanie lokalnych wskaźników zależności przestrzennej do określenia zróżnicowań przestrzennych preferencji wyborczych mieszkańców Wrocławia, Studia Miejskie, nr. 4, s. 103-118.
Ilnicki D., Janc K., Kryza M., Szymanowski M., 2011, Cechy rozmieszczenia sklepów w przestrzeni wielkomiejskiej na przykładzie Wrocławia - zastosowanie Regresji Ważonej Geograficznie, Acta Universitstis Lodziensis, Folia Oeconomica, 253, s. 253-268.
Furmankiewicz M., Janc K., 2011, Wpływ programu pilotażowego Leader+ na aktywność mieszkańców gmin należących do partnerstw terytorialnych w województwie dolnośląskim, Wieś i Rolnictwo, nr. 1, s. 106-123.
Janc K., Ilnicki D., 2010, The hotspot - a new technology, but is it also a new, geographical face of the internet?, Geographia Polonica, 83, 2, pp. 55-65.
Czapiewski K.Ł., Floriańczyk Z., Janc K., 2010, Agricultural knowledge and rural economy - analysis on micro and macro scales (in:) Fieldsend A. (ed.) Linking competitiveness with equality and sustainability: new ideas for the socio-economic development of rural areas, Rural Areas and Development, no. 7., ERDN, Warszawa, pp. 25-36.
Janc K., Czapiewski K.Ł., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie miejsc pochodzenia finalistów olimpiady geograficznej (w:) Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, tom I, Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, s. 217-226.
 
Ilnicki D., Janc K., 2009, Topology, nodality and space of internet flows, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, Vol. 40, No. 2, 2009, pp. 15-26.
Janc K., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku (w:) Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, DAWG, Wrocław, s. 38-63.
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa-Polska-Mazowsze (w:) Rydz E., Rudnicki R. (red.), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, t. 17, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 21-32.
Czapiewski K. Ł., Janc K., 2009, Internal peripheres of socio-economic development in Poland (in:) Kovacs A.D. (ed.), Old and New Borderlines/Frontiers/Margins, Discussion Papers of Centre for Regional Development of Hungarian Academy of Science, Pecs, pp. 109-121.
Janc K., 2008, The Historical Shaping of Social Capital Levels in Poland, Regions Magazine, vol. 270, Regional Studies Association, Seaford, pp. 14-16.
Janc K., 2008, Zależność między kapitałem społecznym a efektywnością gospodarek lokalnych w Polsce – ujęcie przestrzenne (w:) Szczepański M.S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 304-315.
 
Ilnicki D., Janc K., 2008, Węzłowość i przestrzeń przepływów Internetu: ujęcie globalne i lokalne, Geopolis – Elektroniczne Czasopismo Geograficzne, Uniwerytet im. Adama Mickiewicza, z. 1/2008, s. 5-23.
Janc K., Czapiewski K.Ł., 2008, Przestrzenne aspekty zmiany poziomu wykształcenia ludności w Polsce, (w:) S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Europa bez Granic – nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe, 4, IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 173–184.
 
Czapiewski K.Ł. Janc K., 2008, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności wiejskiej i rolniczej, Czasopismo Geograficzne, 79(3), s. 333-354.
 
Janc K., 2007, Wpływ kapitału ludzkiego na efektywność gospodarek lokalnych w Polsce – przykład zastosowania regresji przestrzennej (w:) Brezdeń P., Grykień S. (red.) Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. IX, IGiRR, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 87-98.
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2007, Education as a Factor that Diversifies the Possibilities of Economic Development in Poland, Central European Journal of Architecture and Planning, Alfa Spectra STU, Bratislava, vol. 11, no. 2, pp. 29-35.
Janc K., 2006, Human and Social Capital in Poland – Spatial Diversity and Relations, Europa XXI, no. 14, CSE, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, pp. 39-55.
Janc K., 2006, Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) – wybrane zagadnienia metodyczne (w:) Komornicki T., Podgórski Z. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 76-83.
Jakubowicz E., Janc K., 2006, Regional social structures in the European Union, Bulletin of Geography, Socio-economic series, no. 5, Nicolaus Copernicus University, Toruń, pp. 173-191.
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2006, On Human Capital and Agrarisation in Poland (in:) Floriańczyk Z., Czapiewski K.Ł. (eds.), Endogenous Factors Stimulating Rural Development, Rural Areas and Development, no. 4., ERDN, Warszawa, pp. 53-68.
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2006, Development potential of Polish regions, Problems of Geography, Bulgarian Academy of Science, Sofia, no. 1-2. pp. 91-104.
 
Janc K., 2005, Park technologiczny – nowy element w przestrzeni regionu (w:) Marszał T. (red.), Gospodarka w przestrzeni polskich miast, Biuletyn KPZK PAN, z. 216, Warszawa, s. 189-199.
Czapiewski K.Ł., Janc K., Leśniak M., 2005, Wybrane aspekty charakterystyki demograficznej, społecznej i gospodarczej gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku (w:) Rydz E. (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, PAP, Słupsk, s. 137-149.
 
Janc K., Czapiewski K.Ł., 2005, Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich (w:) Głębocki B., Kaczmarek U. (red.), Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, t. 8, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 69-84.
Janc K., 2004, Poziom wykształcenia ludności a kapitał społeczny w Polsce (w:) Ciok S., Ilnicki D. (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VIII/1, IGiRR, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 367-376.
 
Janc K., 2004, Znaczenie kapitału ludzkiego w procesach globalizacji (w:) Rdzanek G., Stadtmüller E. (red.), Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, s. 71-82.
Janc K., 2003, Rola nauki i techniki we współczesnym świecie. Polska a Europa. (w:) Śmigielska M., Słodczyk J. (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 311-316.
 

Abstrakty (wybrane)
Janc K., 2013, Sources of knowledge in agriculture: Analysis of interrelations between websites (in:) Responsible Geographies, Nordic Geographers Meeting 11-14 June 2013, Organising Committee (ed.), Department of Geography and Tourism, University of Iceland, Reykjavík, p. 89-90.
Czapiewski K.Ł., Janc K., Bajerski A., 2012, Where the brains are, where the brains move? Education, skilled migration and human capital in Poland, (in:) A. Beauclair, L. Reynolds (eds.) RSA Global Conference Sustaining Regional Futures, RSA, Beijing.
Janc K., 2011, Cyberspace vs. real space - webometric analysis of self-governments websites, Warsaw Regional Forum 2011 Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy, Warsaw, 19-22 October 2011.
Janc K., 2011, Geography of hyperlinks: Local government websites in the region of Lower Silesia, Poland (in:) Introduction to the Sessions & Abstracts, Third Global Conference on Economic Geography 2011 Space, Economy and Environment June 28 - July 2, 2011, COEX, Seoul, Korea.
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2011, Infrastructure, accessibility and resources: Changes in the school system and in the level of education in the Mazovia region (Poland) in the 1970-2002 period, (in:) Introduction to the Sessions & Abstracts, Third Global Conference on Economic Geography 2011 Space, Economy and Environment June 28 - July 2, 2011, COEX, Seoul, Korea.
Janc K., Ilnicki D., Kryza M., Szymanowski M., 2010, Features of Shop Distribution in the Urban Space on the Example of Wrocław, Scientific Conference Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis, University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Chair of Spatial Econometrics, Lodz.
Ilnicki D., Janc K., 2009, Typologie, nodalia a prostor internetových toků (Typlogy, Nodality and Space of Internet flows) (in:) Tomáš M., Vysoudil M. (eds.), Sborník Abstraktů - Mezinárodní Védecká Konference k 50. Výročí Geografie na PŘUP v Olomouci 10-11.06.2009, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.
Ilnicki D., Janc K., 2009, Hotspot - a new technology, or a new, geographical face of the Internet? Proceedings. Warsaw Regional Forum 2009 - Networking in the European regional and local space, IGiPZ PAN, PTG OA, Warsaw.
Czapiewski K.Ł., Floriańczyk Z., Janc K., 2009, Agricultural Knowledge and Rural Economy - Using Two Complementary Research Methods (in:) 7th ERDN Conference 2009 - Book of Abstracts,, Debrecen, Hungary.
Janc K., 2008, Historical Borders as a Core Component in the Process of Creation of Social Capital in Poland (in:) Baso L., Cotella G., Haselsberger B. (eds.) 2nd AESOP YA Meeting – Looking Beyond One’s Nose – Planning, Policies and Institutions for Integration, North-West Academy of Public Administration, St. Petersburg.
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2007, Education – Factor which Diversify the Possibilities of Development (in:) 1st AESOP YA Meeting – Central and Eastern European Engagement, Bratislava.
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2005, Human capital on agricultural areas in Poland (in:) Marada M., (ed.) International Conference on Issues of Peripheral Areas: Quo Vadis Periphery? Abstract Book., Charles University in Prague, Czech Geographical Society, Prague.
Janc K., 2005, Human and Social Capital in Poland – spatial diversity and relations (in:) Czapiewski K., Komornicki T. (eds.), Proceedings. Warsaw Regional Forum 2005, IGiPZ PAN, PTG OA, Warsaw.

Ekspertyzy, raporty, analizy
Ilnicki D., Janc K., 2010, Metodologia oceny wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (SRWD) w tym agregacji wskaźników służących ocenie SRWD i przypisanie ich celom strategicznym, analiza w ramach projektu „Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego”.
Janc K., 2010, Monograficzne studium przypadku na poziomie gminy - gmina Pokój, ekspertyza w ramach Badań Ewaluacyjnych pt. „Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” .
Czapiewski K.Ł., Janc K., 2009, Kapitał ludzki a rozwój obszarów wiejskich – współwystępowanie przestrzenne, ekspertyza wykonana na zlecenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB.
Janc K., Floriańczyk Z., Łopaciuk W., 2008, ICT and rural development in Poland, raport w ramach projektu FARO EU (Foresight Analysis of Rural areas Of Europe) – Project Framework Programme 6.
Janc K., 2007, Wpływ nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na regionalne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, ekspertyza w ramach projektu FARO EU (Foresight Analysis of Rural areas Of Europe) – Project Framework Programme 6.

Uniwersytet Wrocławski


Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego


Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
 

 


©2009 Krzysztof Janc | data aktualizacji 01.11.2018
kontakt